La prevenció de riscos laborals i la seva gestió

El servei de prevenció de riscos és un conjunt d’activitats que vetllen per la seguretat i salut dels i les treballadores d’una entitat. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El servei de prevenció de riscos és un conjunt d’activitats que vetllen per la seguretat i salut dels i les treballadores d’una entitat. Font: Unsplash.

La prevenció de riscos laborals i la seva gestió

Resum: 

La legislació obliga a comptar amb un pla d'accions a totes les entitats que comptin amb persones treballadores.

Què és un servei de prevenció de riscos?

El servei de prevenció de riscos és un conjunt d’activitats que vetllen per la seguretat i salut dels i les treballadores d’una entitat o empresa. Les activitats han de promoure la seguretat, la higiene, la salut i, en general, la millora de les condicions de treball en tots els àmbits.

D’altra banda, el servei pot establir i executar l'estratègia d'integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball, així com dissenyar i executar la política preventiva. També pot identificar i avaluar els riscos laborals, així com proposar la subsegüent planificació preventiva de l’espai de treball.

L’entitat haurà de tenir en compte la normativa laboral, així com tenir present aspectes com donar d’alta a les persones treballadores, donar d’alta en la cotització de la seguretat social, realitzar les nòmines o fer una assegurança.

Qui ha de comptar amb un servei de prevenció de riscos?

Qualsevol entitat haurà de tenir un servei de prevenció de riscos sempre que compti amb persones contractades en règim general de treballadors/es. Cal, doncs, remarcar que encara que la legislació utilitza els termes “empresa” i “empresari”, la prevenció de riscos és obligatòria també en entitats del tercer sector.

La sinistralitat laboral sol tenir lloc en determinades professions de risc, però les entitats sense ànim de lucre no són alienes a aquesta normativa, ja que les associacions han de certificar la gestió de la prevenció al centre de treball per accedir a cada vegada més subvencions.

També perquè la llei mencionada estableix explícitament que és necessari comptar amb una política de prevenció de riscos laborals per contractar amb l’administració pública. A més, en cas d’incompliment, les entitats també s’exposen a fixen responsabilitats i sancions.

Resum de la llei

Concretament, aquesta obligació està desenvolupada dins la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. Es tracta d’una normativa derivada d’un mandat en forma de directiva de la Unió Europea. La llei aprovada l’any 1995 va afectar de ple la legislació laboral de l’Estat.

El capítol III de la llei mencionada estableix un conjunt de drets i obligacions derivats del dret bàsic dels treballadors a la seva protecció. Aquests són:

 • Les actuacions a desenvolupar en situacions d'emergència o en cas de risc greu o imminent.
 • Les garanties i drets relacionats amb la vigilància de la salut dels treballadors/es.
 • Les mesures especials a adoptar amb categories específiques de treballadors/es, com a joves, embarassades o que han donat a llum recentment i treballadors amb contractes temporals.
 • Els deures de coordinació de les "empreses" quan treballin juntes al mateix centre de treball de cara al manteniment de la seguretat.
 • Els drets d'informació i formació dels treballadors en matèria de seguretat i higiene, a fi que tinguin un millor coneixement dels riscos del seu treball i coneguin la forma de prevenir-los.

Els objectius principals de la Llei 31/1995 són:

 1. Combatre la sinistralitat laboral.
 2. Fomentar una autèntica cultura de la prevenció dels riscos en la feina que asseguri el compliment efectiu i real de les obligacions preventives.
 3. Promoure l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes.

No obstant això, les disposicions contingudes en la llei i en les seves normes reglamentàries tindran el caràcter de dret necessari mínim indisponible, per tant les mesures es podran millorar i desenvolupar als convenis col·lectius.

Conceptes bàsics

A l'hora d'entendre la llei hem de tenir clars determinats conceptes:

 • Prevenció és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa a fi d'evitar o disminuir els riscos derivats de la feina.
 • Risc laboral és la possibilitat que un treballador sofreixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la seva gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la severitat del mateix.
 • Danys derivats de la feina són les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió del treball.
 • Risc laboral greu i imminent és aquell que resulti probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors.
 • Processos, activitats, operacions, equips o productes potencialment perillosos són aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o utilitzen.
 • Equip de treball és qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en la feina.
 • Condició de treball és qualsevol característica del mateix que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. Queden específicament incloses en aquesta definició.
 • Característiques generals dels locals: instal·lacions, equips, productes i altres estris existents al centre de treball.

Com s'organitza la prevenció?

Tota entitat que tinguin contractats treballadors ha d'assumir, mitjançant una o algunes de les modalitats anteriors, un conjunt d'activitats que obligatòriament s'hauran de portar a terme i integrar-se al seu dia a dia a través d'un pla de prevenció que inclou quatre disciplines o especialitats:

 • Seguretat en la feina per tal de prevenir accidents de treball.
 • Higiene industrial o medi ambient laboral. El seu objecte és la prevenció de malalties professionals.
 • Ergonomia i psico-sociologia aplicada. Realitza la prevenció d'altres patologies de tipus psicològic, o per falta d'adaptació del lloc de treball a la persona, problemes organitzatius, etc.
 • Vigilància de la salut. Especialitat mèdica que analitza sobre el propi treballador (de forma individual i col·lectiva), la influència de la feina en la seva salut i l'aptitud del treballador per al lloc de treball.

El capítol III de la llei estableix un conjunt de drets i obligacions derivats del dret bàsic dels treballadors a la seva protecció. En ell es recullen:

 • les actuacions a desenvolupar en situacions d'emergència o en cas de risc greu o imminent,
 • les garanties i drets relacionats amb la vigilància de la salut dels treballadors,
 • les mesures especials a adoptar amb categories específiques de treballadors, com a joves, embarassades o que han donat a llum recentment i treballadors amb contractes temporals,
 • els deures de coordinació de les "empreses" quan treballin juntes al mateix centre de treball de cara al manteniment de la seguretat.
 • els drets d'informació i formació dels treballadors en matèria de seguretat i higiene, a fi que tinguin un millor coneixement dels riscos del seu treball i coneguin la forma de prevenir-los.

Finalment, cal recordar que el fet de no observar la normativa de seguretat i salut laboral donarà lloc a l'aplicació de les sancions previstes al Reial Decret 5/2000 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.