En marxa el procés de renovació de les vocalies del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

 Font:
Font:
 Font:
Font:

En marxa el procés de renovació de les vocalies del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Resum: 

El termini de presentació de candidatures per ocupar alguna de les 9 vocalies dels àmbits social, comunitari, cultural, ambiental o internacional s'allargarà fins avui 16 d'octubre.

Les 9 vocalies del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya que cal renovar són les següents:

  • 3 vocalies en representació de l'àmbit social
  • 2 vocalies en representació de l'àmbit comunitari
  • 2 vocalies en representació de l'àmbit cultural
  • 1 vocalia en representació de l'àmbit ambiental
  • 1 vocalia en representació de l'àmbit internacional

Presentació de candidatures

Qui pot presentar-se i com fer-ho

Fins el 16 d'octubre, qualsevol entitat de voluntariat sense ànim de lucre que actui a territori català i tingui la seva seu registrada a Catalunya.

Cada entitat ha d'omplir la fitxa word de la candidatura i enviar-la a l'adreça cavc@voluntariat.org

Al correu electrònic hi ha de constar el nom de l'entitat i el NIF i les dades de la persona representant (nom i DNI).

La fitxa es farà pública a l'espai web del CAVC a partir del dia 17 d'octubre, per tal de donar a conèixer la candidatura a les entitats. Si una entitat es vol presentar a més d'un àmbit cal que faci arribar una fitxa per a cada àmbit al qual es vulgui presentar.

Votació de candidatures

Quines entitats poden venir a votar?

Qualsevol entitat de voluntariat sense ànim de lucre que actui a territori català i tingui la seva seu registrada a Catalunya.

Com s'ha d'acreditar la persona o entitat que ve a votar?

La persona represenant de l'entitat el dia de la votació ha de portar una acreditació formal i original de la representació de l'entitat. En el cas de no portar acreditació hauran d'emplenar i signar una declaració responsable que es facilitarà al mateix moment de l'acreditació el dia de la votació.

Cada entitat només pot emetre un sol vot, independentment de les persones de la mateixa entitat que vinguin el dia de la votació.

Puc delegar el vot de la meva entitat a una altra que assisteixi al procés de renovació?

Per delegar el vot a una altra entitat cal que l'entitat delegant, mitjançant el president/a de l'entitat, faci un escrit en què delega el seu vot a l'entitat que desitgi. Cada entitat pot portar un màxim de tres vots delegats per àmbit.

Cal utilitzar el model de delegació de vot degudament emplenat, signat pel president/a de l'entitat delegant i amb el segell. Aquest original s'haurà de portar el dia de la renovació de l'àmbit corresponent a la persona que vingui en representació de l'entitat en qui s'ha delegat el vot i s'adjuntarà al llistat d'entitats assistents.

Procés d'elecció

A cada sessió d'elecció dels representants de cada àmbit les entitats assistents triaran si es vota a mà alçada o si el vot és secret.

Cada entitat assistent pot emetre un sol vot com a entitat i ha de votar tantes entitats com vocalies tingui l'àmbit que s'està renovant.

En el cas de les entitats que es presentin al procés d'elecció com a candidates a representants del seu àmbit, el dia de l'elecció cal que vingui la persona que serà designada per l'entitat com a persona titular per ocupar la vocalia.

Els resultats dels processos de renovació es podran consultar a partir del 27 d'octubre a l'espai CAVC de voluntariat.org

Quines persones hauran d'assistir a les reunions del CAVC a partir de l'elecció de la seva entitat?

Les entitats escollides hauran de designar la persona titular i la persona suplent, representants de la seva entitat, que seran les que assistiran a les reunions. Hauran de fer arribar a la secretaria del CAVC dins dels 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'haver-se realitzat el procés d'elecció del seu àmbit, les dades personals de les persones designades, càrrec que ocupen, dades de contacte...

Per més informació i calendari, hora i lloc previstos per la renovació de les vocalies consultar aquí.

Afegeix un comentari nou