Claus per a una bona gestió del voluntariat

Autor/a: 
Josep Carbonell i Peña

Claus per a una bona gestió del voluntariat

Resum: 

En els darrers anys són moltes les persones que decideixen realitzar un voluntariat en el si d'organitzacions no lucratives. Però quin és el paper de les entitats en aquest procés, què cal tenir en compte per gestionar correctament aquest col·lectiu?

Els responsables de voluntariat de La Fundació Nostra Senyora dels Àngels, la Fundació Marianao, l'Associació Juvenil Esquitx i Aacic ens expliquen quines són, per a ells, les claus per a una bona gestió del voluntariat.

Definir el perfil dels voluntaris

Abans d'iniciar el procés de selecció, cal definir clarament els perfils dels voluntaris que necessita l'entitat i establir un punt de partida bàsic que ens permeti entendre la seva funció i importància.

Establir referents

Un cop tenim clar quin perfil de voluntari necessita l'entitat, cal definir referents. És important comptar amb un coordinador preparat que tingui clar el paper i les funcions de cada voluntari.

Acollida i formació

Els voluntaris necessiten una acollida i acompanyament inicial que els permeti conèixer l'entitat i els seus treballadors. En aquest sentit, és també important tenir un pla de formació intern per ubicar a la persona dins l'entitat i dins dels valors i la missió d'aquesta.

Pla de voluntariat

Per a una bona gestió dels voluntaris és imprescindible dotar l'entitat d'un pla de voluntariat que serveixi com a referència i que no doni lloc a la improvització. Aquest pla haurà de recollir els objectius que tindrà el servei de voluntariat, els àmbits d’actuació, les activitats a realitzar, contemplar la formació adequada a les tasques demanades als voluntaris i marcar un procés pautat i organitzat d’acollida, acompanyament, seguiment, avaluació i finalització quan la relació entre voluntari i entitat acabi. Aquest Pla del voluntariat ha d'estar inclòs en el projecte general de l'entitat.

Integració i motivació

Generar canals de participació i presa de decisions permetrà a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia, sentir-se part de l'engranatge de l'entitat i comprometre's amb l'entitat i les persones a les quals s'adreça. A més a més, ajudarà a la seva motivació.

Comptar amb un equip de voluntaris motivats és clau. Per això és necessari aconseguir generar un entorn acollidor i motivador conforme a les necessitats, expectatives i interessos del voluntari, adequant-los a les accions de l'entitat.

Implicació de l'equip de professionals

Cal que tota l’entitat treballi amb una sensibilitat acollidora i motivadora envers les persones voluntàries i d'una forma coordinada i transversal, des dels càrrecs directius, als educadors, passant per la persona responsable de voluntariat de l’entitat. És positiu quan són els propis treballadors els que demanen i troben necessària la figura del voluntariat per a una tasca determinada.

Transparència

Amb l'objectiu de generar una bona relació entre els voluntaris i els treballadors, cal que l'entitat sigui transparent en les seves accions i ofereixi un marc de comunicació adient.

Reconeixement

És molt important reconèixer la tasca dels voluntaris. Una bona oportunitat per demostrar a aquest col•lectiu que la seva feina és valorada és donar pes a aquells que demostren que creuen en el que fan i que tenen capacitats per dur a terme tasques de responsabilitat.