El Cens d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què?

Autor/a: 
M. Antònia Capó
 Font:
Font:

El Cens d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què?

Resum: 

En aquest recurs trobareu una resposta a la qüestió de perquè és important formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, quins són els seus avantatges i quins elements cal tenir presents a l'hora de censar-se.

Què és el Cens d'Entitats de Voluntariat?


El Cens d'Entitats de Voluntariat és una mesura de foment del voluntariat que permet que les entitats gaudeixin d'un reconeixement públic com a organitzacions de voluntariat.

El cens permet disposar d'una informació pública actualitzada i actualitzable de les entitats de voluntariat existents a Catalunya.

El primer requisit que cal complir per censar-se és ser una entitat sense ànim de lucre no té importància quin tipus de règim jurídic la regeixi. Pot tractar-se d'una associació, fundació, federació, entre d'altres o bé un grup organitzat a qui una altra organització delegui formalment la personalitat jurídica.

No obstant això, aquesta condició no és suficient per obtenir el reconeixement de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària cal que per tal d'assolir les finalitats pròpies de l'entitat aquesta compti amb voluntariat. El que determinarà si una entitat sense ànim de lucre és o no de voluntariat serà:

1. Que desenvolupi la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, mediambiental, participació ciutadana/civisme, promoció de col·lectius, drets humans, cooperació internacional, emergència i socors, desenvolupament socioeconòmic, lleure, suport a l'associacionisme.

2. Que la seva activitat es desenvolupi d’acord amb les diferents normatives i legislació de tipus sectorial que li siguin aplicables segons el seu àmbit d’actuació (Serveis Socials, Joventut, Cultura, ADF, etc.).

3. Que compti amb voluntaris per a la realització de les seves activitats principals (total o parcialment) de forma estable.

4. Que disposi d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del Voluntariat de Catalunya adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V.

Normativa

Què cal fer per censar-se o per actualitzar les dades de l'entitat censada?

1. Documentació requerida:

La documentació que cal presentar per inscriure's al Cens d'Entitats de Voluntariat és:

 • Imprès de sol·licitud emplenat i normalitzat
 • Estatuts de l'entitat.
 • NIF de l'entitat
 • Acreditació de la persona sol·licitant (és a dir, demostrar que la persona que signa té legitimitat per fer aquest tràmit. Cal còpia del DNI i un document que l'acrediti: renovació de càrrecs presentada a justícia, composició de la junta segons els estatuts, certificació del secretari/a de l'entitat...)
 • Programes d'actuació de l'entitat
 • Projecte de voluntariat de l'entitat
 • Model de compromís entitat voluntari/a
 • Certificat de l'entitat delegant (en cas que no es disposi d'estatuts i NIF propis)
 • Annex de dades específiques.


2. On i com es tramita la sol·licitud

La sol.licitud, juntament amb tota la documentació requerida es tramita en qualsevol punt de registre de la Generalitat de Catalunya (Departaments, serveis territorials, o Oficines de Benestar Social i Família) o registre oficial amb el qual es tingui conveni. Donat que és un tràmit oficial cal que totes les sol·licituds es registrin.

Les Oficines de Benestar Social i Família i Delegacions disposen dels impresos necessaris per censar una entitat o modificar alguna dada en el cens. Consultar la seva localització

D'altra banda, també podeu realitzar els tràmits a través del nou canal electrònic del Cens d'entitats de voluntariat de Catalunya.

3. Quan i com rebre resposta de l'Administració?

El termini màxim per a la resolució i la notificació d'aquesta sol·licitud és de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu és estimatori.

4. Com puc actualitzar les dades de l'entitat de forma senzilla?

Si la vostra entitat ja està censada, però s'han modificat dades, podeu enviar un mail a entitats@voluntariat.org o trucar al 93 483 10 46.

Avantatges per formar part del cens

Formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, depenent de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, dóna un seguit d'avantatges per a les entitats censades.

Per una banda, permet accedir a informació relacionada amb el voluntariat i donar-se a conèixer com a entitat de voluntariat a dins la Xarxa d'Entitats de Voluntariat de Catalunya ( coneguda com a xarxanet.org) . I per l'altra, facilita la possibilitat de trobar voluntaris que puguin col·laborar a la vostra entitat mitjançant el Servei Català del Voluntariat.

Formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat també permet estar a la última de les informacions relacionades amb el voluntariat, així com promocionar les activitats de l'entitat o les crides de voluntariat en el Butlletí A l'abast.

El Cens, també, es concep com una garantia de qualitat en tant que qualsevol de les entitats que s'inclouen estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat.

Així mateix, la inscripció al Cens d'Entitats de Voluntariat permet la participació a diferents convocatòries de la Subdirrecció General de Cooperació Social i Voluntariat, dins el Departament de Benestar Social i Família, com el Premi de Voluntariat o les Subvencions per a programes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat, on per presentar un projecte de foment de voluntariat és requisit formar part del Cens.

El projecte de voluntariat

És necessari que tota organització on hi hagi presència de voluntariat tingui plantejades un seguit de qüestions, que clarifiquin la raó de la seva presència i la forma d'organitzar-se. És per això la importància de tenir per escrit com associació, el projecte de voluntariat.

Aquest document permetrà a l'associació saber perquè el voluntariat ha de ser present dins de l'entitat, què s'ofereix als voluntaris, quines tasques portaran a terme, en quin projecte precís s'inseriran dins de l'associació, com s'avaluarà la seva aportació, quin compromís se'ls exigirà i què s'espera d'ells. Tenir clarificats aquests aspectes en un document escrit, és una forma d'evitar problemes futurs i ubicar perfectament el voluntariat en el si de l'organització.

Normalment el projecte de voluntariat anirà incorporat dins el projecte global de l'entitat, en el seu apartat d'opcions bàsiques ja que la idea de voluntariat estarà profundament lligada amb els fonaments de l'entitat.

El projecte de voluntariat suposa la sistematització de les reflexions que fonamenten el sentit de fons de l'acció voluntària de l'entitat. Dóna resposta, entre d'altres, a les preguntes següents:

 • Quin sentit té el voluntariat per a l'entitat? Té sentit per si mateix o és merament instrumental i circumstancial?
 • Quines són les motivacions reals? En quins valors es fonamenta?
 • Per quin model de gestió s'opta? De quina forma s'han de gestionar els voluntaris?
 • Com han de participar en els programes d'activitat de l'entitat?
 • De quina forma s'ha de coordinar?
 • Com s'ha de fer el seguiment i avaluar tot el projecte?
 • Es té present la formació del voluntariat? Com es realitzarà aquesta?
 • Quins drets té el voluntari? Com es garanteixen?


Així mateix, cal que inclogui un Pla de Formació del Voluntariat, en tant que peça clau per a la gestió del voluntariat i desenvolupament d'una tasca de qualitat com per complir amb la Carta del Voluntariat de Catalunya. El projecte de voluntariat ha de tenir en compte, doncs, el respecte escrupulós als drets i deures del voluntari que van ser recollits a la Carta Catalana del Voluntariat, carta adoptada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i en sintonia amb la Carta Europea i a la declaració Universal de la IAVE.

Altres elements a tenir en compte per formar part del Cens

L'assegurança de voluntariat

Tot i que per inscriure's en el Cens d'Entitats del Voluntariat no es demana de manera explícita l'assegurança de voluntariat, si que és un requeriment el respecte a la legislació i normativa aplicable a les entitats de voluntariat (Llei d'Associacions, Carta del Volunatariat de Catalunya, etc.) En aquest sentit, a nivell Català queda clara la responsabilitat civil de les associacions a la Llei 7/1997, d'Associacions, a la Llei de creació de l'Incavol de l'any 1991 i a la Carta del Voluntariat de l'any 1996, reconeixen el dret de la persona voluntària a ésser coberta de riscos.

Encara que la normativa catalana no preveu l'obligatorietat d'una assegurança específica per al voluntariat, però si que reconeix com a un dret del voluntariat la cobertura dels riscos per la seva activitat o que es puguin derivar a tercers, com a associació s'està obligada a disposar d'una assegurança d'accidents i responsabilitat civil, en funció de la vostra activitat i de les diferents normatives sectorials concretes que les regulen: entitats juvenils, esportives, associacions de pares i mares d'alumnes, entre altres. Així, doncs serà un requisit obligat assegurar el voluntariat ja sigui mitjançant l'assegurança de l'entitat o una assegurança específica adreçada al voluntariat.

Model de compromís entre l'entitat i la persona voluntària

Un dels requeriments per a formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat és la presentació del model de compromís entre l'entitat i la persona voluntària. Aquest, es un document que s'ha d'acordar i signar entre el voluntari/a i l'entitat on s'estipula, entre d'altres, els drets i els deures que es reconeixen mútuament.

També, pot incloure la durada i dedicació del voluntariat, així com la descripció de les tasques establertes de mutu acord.