El disseny del projecte de l'associació

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

El disseny del projecte de l'associació

Resum: 

El projecte de l'associació no és més que un procés de maduració del que és i significa l'associació, tant per vosaltres com per les persones a les que va dirigida la vostra acció social. L'anàlisi de la realitat; la detecció de les necessitats, la definició dels objectius i de com els assolireu, l'organització dels vostres recursos, la planificació de la intervenció i l'avaluació són els passos i que necessàriament s'han de realitzar per a elaborar el projecte de la vostra entitat.

De la idea inicial al projecte

La idea inicial que té una associació necessita d'uns requisits per tal de convertir-se en un projecte coherent i amb possibilitats d'èxit.
Cal que sigui una idea que complagui a tots els integrants del grup inicial, partir d'un consens inicial com a base sòlida per a les futures decisions és essencial per donar coherència i continuïtat al projecte que teniu com associació, que es plantegi formalment per escrit i anar-hi afegint les modificacions i sobretot que provingui d'una inquietud compartida pel grup social al que va dirigida la vostra acció, és a dir que existeixi una demanda, que hi hagi una necessitat social real a la vostra acció.

L'elaboració del projecte

L'estudi de la realitat en la que voleu intervenir o bé ja interveniu, és a dir l'anàlisi dels destinataris de la vostra acció i els seus condicionants psicològics, socials, econòmics o culturals, és bàsic per a poder concretar els objectius que conduiran la vostra tasca social. Es tracta de pensar què cal conèixer dels destinataris i què creieu que haureu de fer per aconseguir-ho.
En aquest punt és necessari fer una detecció de les necessitats i determinar quins son els factors que les generen. Podríem dir que cal especificar si es tracten de factors demogràfics, culturals, econòmics, polítics o tecnològics.

Una vegada conegudes les necessitats a cobrir, cal valorar quines són les possibilitats de la vostra entitat i en quin àmbit voleu actuar i com ho voleu fer, això dependrà dels valors que tingueu com a entitat i de les vostres aspiracions.


El segon pas a fer, és la definició dels objectius. Cal explicitar les necessitats detectades i prioritzar algunes en referència a les quals haureu de fixar la vostra tasca. Els objectius guiaran totes les decisions que prengueu en relació a l'entitat i als diferents al projectes concrets que esteu interessats a dur a terme. Els objectius han de redactar-se de forma clara i entenedora per tothom, també per les persones que no formen part de l'associació. En efecte, han de ser fruït d'un procés democràtic i estar redactats en positiu i en infinitiu amb diverses categories explicatives, es a dir, que siguin objectius generals i específics concretats temporalment.

Organització dels recursos i planificació de la intervenció

Arribats a aquest punt del procés és necessari fer l'elecció de l'estil i el model d'actuació que voleu utilitzar, cal que estigui en total concordança amb els objectius que heu concretat a priori, enumerem els passos que hauríeu de dur a terme:

 • fixació d'objectius operatius,
 • de criteris d'avaluació,
 • elecció de la metodologia,
 • de les activitats,
 • assignació de recursos materials,
 • de recursos econòmics (pressupost i recerca de finançament),
 • de recursos humans: equip humà, coordinació, formació...,
 • temporalització de l'acció,
 • previsió dels aspectes legals siguin de responsabilitat civil, com referent al dret fiscal, podeu consultar a Assessorament Jurídic per Associacions: 902.397.397

Intervenció

Un cop tot planificat i interioritzats els objectius per part de l'equip humà de l'associació, es podrà procedir a implementar les actuacions programades. Però concretar i deixar per escrit el procés que seguireu abans de dur-lo a terme és el pas inicial.

La integració de l'associació en el si de la comunitat en què pren cos, és un tema a tenir present abans de la constitució d'aquesta. Cal ser sensibles als condicionants de l'entorn, així com a les demandes i les exigències que es formulen, tot i que no siguin sempre explícites. El fet que la vostra entitat formi part d'un entorn que majoritàriament recolza la seva actuació social, és un element clau per a la constitució i fonamentació de tota associació.

L'associació pot estar integrada qualsevol tipus de comunitat, eclesiàstica, escolar o universitària, hospitalària o en una institució pública o privada, i sempre serà imprescindible que la intervenció de la vostra associació es faci amb el vist i plau de la comunitat a la que pertany. La vostra associació necessita d'instruments de legitimació, d'alguna justificació prou convincent i reconeguda. Només d'aquesta manera podrà oferir el seu servei amb qualitat.

Un cop existeixi la percepció generalitzada de la necessitat de crear la vostra associació, es pot realitzar la intervenció pròpiament dita.

Inicialment cal establir canals comunicació amb l'entorn i sobretot amb el col·lectiu en el que voleu intervenir, aquest ha de ser conscient de les vostres intencions i han d'estar-hi d'acord. En un segon nivell, caldria que comuniquéssiu al col·lectiu, en cas que no hagi estat en el procés d'elaboració de la vostra metodologia i objectius, què i com preteneu fer la vostra intervenció, donant la opció, si és el cas, de fer els canvis pertinents.

Avaluació

Consisteix en la comparació dels resultats amb els objectius que heu fixat, veure si amb els resultats obtinguts s'han assolit els objectius.

Cal concretar des de la redacció del projecte, els indicadors que us permetran dictaminar el grau de cosecució dels vostres objectius.

Un indicador és una unitat d'informació que explica si un criteri d'avaluació s'ha donat o no. Els indicadors que determineu poden ser quantitatius o qualitatius.

Alguns indicadors quantitatius:

 • Grau en què s'ha complert el programa previst
 • Nombre de mitjans de comunicació que han recollit l'activitat.
 • Grau d'eficiència econòmica.
 • Fer una enquesta als usuaris preguntant-los si creuen que les seves necessitats han estat cobertes o no.

És important que pacteu les puntuacions que donareu a cada indicador, tot dependrà de la importància que per vosaltres tingui cadascun d'ells.

Els indicadors per mesurar l'avaluació no han de ser només quantitatius, l'opinió o reflexió d'algun dels vostres socis, participants, usuaris o demandants, pot donar-vos molta informació entorn als resultats de la vostra tasca.

Alguns indicadors qualitatius:

 • S'ha incrementat la comunicació entre diferents col·lectius o grups de població.
 • L'activitat s'ha realitzat en col·laboració amb diferents institucions.
 • S'ha aconseguit la participació d'un col·lectiu marginat.
 • S'ha aconseguit manifestar una problemàtica fins al moment latent.
 • Repercussió a nivell social.


És necessari que estigueu oberts a incloure en la vostra avaluació temes no previstos i que poden ser positius o negatius pel desenvolupament i balanç de l'entitat. I no oblideu que, quan la vostra associació ja estigui en funcionament, cal fer avaluacions periòdiques, com a mínim una avaluació general a principis d'any, sobre les activitats de l'any anterior, i preferiblement cada trimestre.