El Govern aprova l’avantprojecte de llei per a la no-discriminació

 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Govern aprova l’avantprojecte de llei per a la no-discriminació

Resum: 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la no-discriminació. L'objectiu és promoure l'eradicació del racisme, l'antisemitisme i la xenofòbia.

Es tracta de lluitar contra qualsevol tipus de discriminació i protegir les possibles víctimes, regulant un seguit de garanties, amb una visió de prevenció i reparació. La futura llei tindrà un caràcter integral, ja que abastarà tot tipus de discriminació sens perjudici de regulacions sectorials més especifiques.

Amb aquesta llei, la Generalitat de Catalunya vol garantir un espai de convivència emmarcat en els principis d’igualtat de tracte que ofereixi protecció en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, preveu un règim de sancions que permeti arribar allà on no arriba el dret penal. Per això es promouran diferents actuacions.

Per una banda es faran accions per a la sensibilització i prevenció. Per l'altra, s'actuarà formant professionals del sector en matèria de no-discriminació per a la detecció de casos. Així mateix es duran a terme accions dirigides a l’atenció i acompanyament en el procés de recuperació a les persones que han patit una actuació discriminatòria.

L’avantprojecte respon al Pla de Govern 2013-2016 de la Generalitat. Es tracta d’una iniciativa que consolida la planificació i coordinació administrativa en matèria de no-discriminació actualment reflectida en diversos plans del Govern.

Afegeix un comentari nou