Aprovat el model de declaració d’Impost de Societats per l’exercici 2009

 Font:
Font:

Aprovat el model de declaració d’Impost de Societats per l’exercici 2009

Resum: 

El passat dia 24 de maig va sortir publicat al BOE l’ordre EHA/1338/2010, de 13 de maig, per la qual s’aprova el model de declaració d’Impost de Societats per l’exercici 2009, és a dir, el que les entitats haurem de presentar el proper mes de juliol.

Una de les novetats d’enguany consisteix a que s’estableix la obligació d’aportar prèviament a la presentació de la declaració una certa informació addicional en el registre electrònic de la Agència Estatal de l’Administració Tributària, en alguns casos concrets, que són:
- Quan s’hagi indicat un import superior als 50.000 euros en els apartats de la declaració referents a “altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys” (casella 414 de la pàgina 13 del model de la declaració).
- Quan s’hagi aplicat la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.
- Quan s’hagi aplicat la deducció per inversions mediambientals.
- Quan s’hagi aplicat la deducció per investigació i desenvolupament i innovació tecnològica.
- Quan s’hagi aplicat la deducció per activitats d’exportació.

El model 200 és el que caldrà utilitzar per tots els obligats a presentar la declaració per aquest impost, i atès que les associacions i fundacions en general no estan obligades a presentar telemàticament la declaració, aquesta es podrà presentar:
1. en paper amb l’imprès que es podrà adquirir en les administracions de la Agència tributària
2. en paper amb la impressió que s’obté amb el programa informàtic de confecció de la declaració que en breu proporcionarà la mateixa administració tributària
3. telemàticament, si es disposa del certificat digital adient, amb el fitxer obtingut mitjançant aquest mateix programa de confecció de la declaració.

El termini de presentació del model, en el cas que es vulgui domiciliar el seu pagament, serà des de l’1 de juliol fins el 21 de juliol de 2010, ambdós inclosos. El càrrec de l’import a ingressar s’efectuarà el darrer dia de pagament voluntari del deute, és a dir, el dia 26 de juliol.
En cas que no es vulgui domiciliar la declaració a ingressar, o bé que el resultat d’aquesta sigui negatiu o amb resultat zero, el termini de presentació del model serà des de l’1 de juliol fins el 26 de juliol de 2010.

Afegeix un comentari nou