Beneficis fiscals per a les donacions a associacions i fundacions

 Font:
Font:

Beneficis fiscals per a les donacions a associacions i fundacions

Resum: 

Amb motiu de la campanya de presentació de les declaracions de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), convé tenir clar el funcionament dels incentius fiscals de què gaudeixen els donatius efectuats a favor de les entitats sense ànim de lucre
Els incentius fiscals s'estableixen com una eina per a afavorir els donatius i la col•laboració amb les associacions i fundacions promovent així les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d'interès general.

Les deduccions existents són:

  • Associacions declarades d'Utilitat Pública i Fundacions:

25% dels donatius realitzats per persones físiques a favor de associacions declarades d'Utilitat Pública i fundacions, si estan acollides als beneficis de la Llei 49/2002. La base de la deducció no podrà superar el 10% de la base liquidable de l'exercici (sumatori de las caselles 618 i 630 de la declaració de renda).

10% dels donatius (article 68.3 de la Llei 35/2006 de l'IRPF) realitzats per persones físiques a favor d'associacions declarades d'Utilitat Pública i fundacions no acollides als beneficis de la Llei 49/2002. La base de la deducció no podrà superar el 10% de la base liquidable de l'exercici (sumatori de las caselles 618 i 630 de la declaració de renda).

  • Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD):

30% dels donatius realitzats per persones físiques a favor de qualsevol entitat de les indicades anteriorment sempre que es destinin a la realització i desenvolupament d'Activitats i Programes Prioritaris de Mecenatge. La base de la deducció no podrà superar el 15% de la base liquidable de l'exercici (sumatori de les caselles 618 i 630 de la declaració de renda).

  • Entitats de foment de la llengua catalana:

15% dels donatius realitzats per persones físiques a favor de associacions i fundacions que tinguin com a finalitat el foment de l'ús de la llengua catalana i que figurin inscrites al cens d'aquestes entitats que elabora el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les persones físiques que facin els donatius hauran de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció no podrà superar el 10% de la quota íntegra autonòmica (casella 699 de la declaració de renda).

  • Entitats Ambientals:

15% dels donatius realitzats per persones físiques a favor d'associacions i fundacions que figurin inscrites en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i protecció i millora del medi ambient del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Les persones que facin els donatius han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import íntegre de la deducció no podrà superar el 5% de la quota íntegra autonòmica (casella 699 de la declaració de renda.)

Per més informació podeu consultar el recurs.

Afegeix un comentari nou