Declaració d’ingrés de retencions i ingressos a compte de IRPF: model 111

Autor/a: 
Xavier Budé
 Font:
Font:

Declaració d’ingrés de retencions i ingressos a compte de IRPF: model 111

Autor/a: 
Xavier Budé

Resum: 

El model 111 d'hisenda (fins a 2009, el model era el 110) és d'ús obligatori per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors contractats laboralment, conferenciants, beneficiaris de premis, de beques, etc.

L'IRPF no és un impost que afecti directament les entitats no lucratives, que són persones jurídiques. Aquest impost és un tribut que només afecta les persones físiques. Per tant, no suposa una despesa addicional per l'entitat.

Ara bé, les associacions i fundacions que paguin determinades rendes o imports a personal contractat laboralment, que hagin contractat els serveis d'algun professional autònom o conferenciant, que hagin lliurat algun premi o que paguin beques sí que tindrien una obligació fiscal.

Lògicament, aquestes quantitats retingudes cal ingressar-les posteriorment a l'Agència Tributària, operació que es farà mitjançant aquest model 111 de declaració-document d'ingrés.

Abans de presentar el primer model 111, l'entitat haurà de comunicar a Hisenda que comença a satisfer rendiments sotmesos a retenció. De la mateixa manera, en el moment en què deixem de satisfer els rendiments, caldrà fer una nova declaració censal per comunicar la baixa en el cens de retenidors.

Al mes de gener de l'any següent, caldrà presentar una declaració informativa amb el detall de tots els imports satisfets i retinguts, especificant quins han estat els perceptors i en quin concepte s'han abonat les quantitats satisfetes, entre altres dades. És el model 190.

Els terminis de presentació del model 111 són:

1. Entre l'1 i el 20 d'abril, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el primer trimestre de l'any natural (de gener a març).

2. Entre l'1 i el 20 de juliol, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el segon trimestre de l'any natural (d'abril a juny).

3. Entre l'1 i el 20 d'octubre, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el tercer trimestre de l'any natural (de juliol a setembre).

4. Entre l'1 i el 20 de gener de l'any següent, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el quart trimestre de l'any natural (d'octubre a desembre).

Per tal de conèixer les diferents modalitats de presentació i els aspectes més concrets del model 111, consulteu el recurs El model 111 d'Hisenda.

Afegeix un comentari nou