Memòria Econòmica de la llei 49/2002

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Memòria Econòmica de la llei 49/2002

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Un dels requisits per poder optar al règim fiscal de la Llei 49/2002és el d'elaborar anualment una memòria econòmica.

La Llei 49/2002, de Règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge estableix l’obligació de presentar a l’Agència Tributària una memòria econòmica per a aquelles entitats que hagin optat per aquest règim fiscal voluntari,

A la memòria s’haurà d’indicar:

  • Les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats.

  • La identificació d’ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat de l’entitat, classificant les despeses de cadascun per categories.

  • Càlcul de les rendes i ingressos destinats a la finalitat social en compliment dels mínims determinats per la llei, i descripció del seu destí.

  • Retribucions de tot tipus satisfetes per l’entitat als membres del seu òrgan de govern en qualsevol concepte.

  • Percentatge de participació de l’entitat en entitats mercantils, identificant en quines.

  • Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general que s’hagin subscrit, identificant el col·laborador i les quantitats rebudes.

  • Indicació, si s’escau, de les activitats prioritàries de mecenatge que s’hagin desenvolupat.

  • Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.

Aquesta memòria s’haurà de presentar a l’Administració d’hisenda que li correspongui a l’entitat, en el termini de 7 mesos des de la data de tancament de l’exercici.

Si l’entitat ha tingut un volum d’ingressos inferior als 20.000 €, no estarà obligada a efectuar la presentació, però igualment estarà obligada a elaborar la memòria.

Per a més informació podeu consultar el següent recurs.

Afegeix un comentari nou