Quins models fiscals cal presentar durant el gener?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
 Font: Canva
Els models que presenten els resums anuals són declaracions informatives on es recullen les declaracions trimestrals que s’han presentat al llarg de l’any. Font Canva.
 Font: Canva
Entre l’1 i el 30 de gener s’han de presentar els resums anuals a l’Agència Tributària. Font: Canva.

Quins models fiscals cal presentar durant el gener?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Al gener les entitats, en funció del seu cas particular, poden haver de presentar una sèrie de documents a l’Agència Tributària. Per aquesta raó, cal que tinguin en compte les dates dels terminis establerts per a cada model.

Segons el calendari fiscal de l’Agència Tributària, durant el mes de gener s’han de presentar les declaracions anuals i trimestrals de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Declaracions trimestrals de retencions de l’IRPF

Entre l’1 i el 20 de gener (referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), s’han de presentar els models trimestrals de l’IRPF:

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions i ingressos fets en l’IRPF.
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes o rendiments procedents d’arrendaments o sotsarrendament d’immobles urbans.
 • Model 123: declaració trimestral per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, l'Impost sobre Societats (IS) i l'Impost sobre la Renda de no Residents (IRR).
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a Espanya a efectes fiscals.

A més a més, entre l'1 i el 20 de gener també cal presentar el model 993. En aquest cas, hi estan obligades les entitats que tenen la finalitat de fomentar la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics; de fomentar la llengua catalana, o les associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient, que hagin rebut donatius procedents de persones físiques residents a Catalunya. Aquest model, a diferència de tota la resta, es presenta a l’Agència Tributària de Catalunya, i no a l’estatal.

Declaracions anuals d’IRPF

Entre l’1 i el 31 de gener s’han de presentar els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recullen totes les declaracions trimestrals que s’han fet al llarg de l’any:

 • Model 190: resum anual de les retencions de rendiments de treball o d’activitats professionals, entre d’altres, que s’han produït al llarg de l’any. La presentació d’aquest model s’ha de realitzar, en cas que l’entitat hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions i ingressos dels arrendaments d’immobles urbans. En aquest cas, sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’IRPF o entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

Així mateix, també cal tenir present el model 182 que es presenta anualment, encara que no és un resum d’un altre model presentat:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener.

Declaracions d’IVA

En relació amb l’últim trimestre de l’any, entre l’1 i el 30 de gener, les organitzacions han de presentar els següents models pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions (compra o venda) de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.