Novetats a l'aplicació de les exempcions de l'IVA

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza
 Font:
Font:

Novetats a l'aplicació de les exempcions de l'IVA

Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza

Resum: 

La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 aprovada pel Govern d'Espanya ha introdut importants novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d'IVA que afecten a les entitats no lucratives, que passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'1 de gener de 2013, les entitats que volien aplicar alguna de les exempcions específiques de les entitats no lucratives:

  • per les quotes socials
  • i pel reconeixement del caràcter social

havien de demanar el reconeixement previ a l'Agència Tributària de què complien amb els requisits establerts per poder fer-ho.

La nova normativa modifica la redacció dels articles 20.ú.6é i 12é i de l'article 20.tres de la Llei de l'IVA, suprimint el requisit de reconeixement previ per part de l'Administració tributària del caràcter social de l'entitat. En conseqüència, estaran exemptes de forma automàtica totes les entitats que compleixin els requisits necessaris per ser considerades entitats de caràcter social, i que són:

  • no tenir finalitat lucrativa i dedicar, en el seu cas, els beneficis que es puguin obtenir al desenvolupament d'activitats exemptes d'idèntica naturalesa
  • els càrrecs de president, patró o representant legal hauran d'ésser gratuïts i no podran tenir interès en els resultats econòmics de la explotació per sí mateixos o mitjançant altres persones
  • i, pels serveis de caire cultural, els socis o partícips i els seus cònjuges o familiars fins a segon grau inclòs no podran ser els principals destinataris de les activitats exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis

Les entitats que compleixin amb aquestes condicions, independentment de si van sol·licitar o no el reconeixement de l'exempció, hauran d'aplicar-la a tots els serveis prestats per assistència social regulats a l'article 20.u,8é, els serveis prestats a persones físiques per la pràctica de l'esport o l'educació física esmentats a l'article 20.u.13é i els serveis prestats de caire cultural regulats a l'article 20.u.14é de la Llei de l'IVA.

Per tant, totes les entitats que fins a final de 2012 no estaven aplicant exempcions en aquest tipus de serveis, hauran de revisar si han de començar a fer-ho, en funció de si el tipus de serveis que facturen poden quedar o no inclosos en els esmentats articles de la Llei.

L'exempció automàtica s'haurà d'aplicar també per les quotes socials que tinguin establertes estatutàriament les entitats no lucratives que tinguin objectius socials de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filosòfica, filantròpica o cívica, sempre que els socis no percebin a canvi prestacions de serveis diferents a les fixades en els seus estatuts (article 20.u.12é de la Llei de l'IVA).

Cal fer esment a que si l'entitat vol tenir la seguretat de què compleix amb els requisits establerts, continua tenint la possibilitat de demanar a l'Agència Tributària el reconeixement exprés de que efectivament ho fa.

Finalment, també cal esmentar que amb aquest canvi a la normativa, les entitats que no facturin cap servei que quedi fora de l'àmbit d'aquestes exempcions passaran a ser consumidors finals i no tindran cap possibilitat de recuperar l'IVA suportat a les seves compres.

Comentaris

ARM, Associació per l'Avançament de la Recerca Marina està organitzant un congrès i ha de cobrar quotes d'inscripció al congrès. Quina és l'obligatorietat de fer factures? S'ha de fer factures per a cadascun dels inscrits? Les quotes d'inscriupció es cobren per anticipat a la realització del congrès (26-29 de novembre de 2013). Els va reben les incripcions i els pagaments a través de transferència sovint més tard. Amb quina data s'han de fer les factures? Han de ser correlatives i concordants amb la data de cobrament? Si algú no demana factura i després la vol, com es gestiona el tema de la data i la concordança amb la correlativitat? Fins a quina data es poden emetre factures? Moltes gràcies

Hola, Com que el comentari que planteges és una consulta, podries realitzar la consulta nostre servei d’assessorament econòmic i et contestarem el més aviat possible? Gràcies,

Afegeix un comentari nou