Què és el Codi d’Identificació Fiscal?

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Què és el Codi d’Identificació Fiscal?

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El NIF és la forma d’identificació per a l’Agencia Tributària de les persones físiques i el CIF la de les persones jurídiques, com poden ser associacions, fundacions, cooperatives, organismes i empreses.

Què és el Codi d'Identificació Fiscal?

El CIF (Codi d’Identificació Fiscal) és la forma d’identificació que tenen totes les persones jurídiques, públiques o privades, tinguin o no finalitat lucrativa. Les persones jurídiques hauran de demanar el Codi d’Identificació Fiscal (CIF) per funcionar legalment i realitzar operacions econòmiques i jurídiques.

Com es sol·licita el CIF?

El CIF es sol·licita a la delegació de l’Agència Tributària que correspongui, segons el domicili social establert en els Estatuts. Cal tenir present que, juntament amb l’imprès de sol·licitud, model 036, s’adjuntarà l’original i fotocòpia dels Estatuts amb la inscripció del Registre corresponent, original i fotocòpia de l'acta fundacional i fotocòpia del DNI de la persona que signi l’imprès.

Quins són els components del CIF?

El CIF és un codi alfanumèric format per una lletra i 8 números. En el cas de les entitats sense afany de lucre serà la lletra G. El CIF està composat d'esquerra a dreta per:

 • Una lletra majúscula que indica la forma jurídica.
 • Dos dígits numèrics que indiquen la província del domicili fiscal.
 • Cinc dígits numèrics que són un número seqüencial dins de cada província.
 • Per últim, un dígit numèric de control.

Quines són les lletres de persones jurídiques?

 • A. Societats anònimes.
 • B. Societats responsabilitat limitada.
 • C. Societats col·lectives.
 • D. Societats comanditàries.
 • E. Comunitats de béns.
 • F. Societats cooperatives.
 • G. Associacions i altres tipus no definits.
 • H. Comunitats propietaris règim de propietat horitzontal.
 • N. Entitats no residents.
 • P. Corporacions locals.
 • Q. Organismes autònoms i assimilats, i congregacions i institucions religioses.
 • S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i comunitats autònomes.

Afegeix un comentari nou