Quins són els pagaments subjectes a retenció?

 Font:
Font:

Quins són els pagaments subjectes a retenció?

Resum: 

Totes les entitats que facin determinats pagaments relacionats amb l’IRPF hauran de practicar una retenció sobre els imports que paguin.

L’IRPF estableix que totes les entitats que facin determinats pagaments tindran dues obligacions:

1. Retenir una part del pagament.
2. Ingressar-la al Tresor Públic.

Quan l’entitat pagadora fa una retenció, avança el pagament dels impostos de l’entitat o persona perceptora. Per tant, quan aquesta entitat o persona presenti la declaració dels seus impostos, podrà deduir-ne totes les retencions que li han practicat.

D’altra banda, quan una entitat fa la retenció, aquesta obligació no representa cap cost econòmic, només l’obligació de retenir una part del que s’ha de pagar.

Els principals pagaments sobre els quals s’haurà de practicar una retenció són els següents:

  • Sous: si una associació té treballadors contractats laboralment, haurà de practicar una retenció sobre el sou que els paga. El tipus de retenció va des del 0% al 45%.


Es consideren sous els següents pagaments:

a) Els imports pagats en concepte de despeses de manutenció, allotjament i desplaçament, quan superin els límits establerts a la normativa.

b) Els imports pagats en concepte de beques, ajuts a estudiants en pràctiques i similars.

  • Altres rendiments de treball: per impartir cursos, conferències i similars, a persones que col•laboren puntualment amb l’entitat i que no s`hi dediquen professionalment. El tipus de retenció és el 15%.
  • Professionals: quan es contracta els serveis de professionals independents (advocats, notaris, professors si estan donats d’alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social, etc.) es practicarà el 15 % de retenció sobre els honoraris que es paguin, amb excepció del 7% de retenció durant l’any d’inici d’activitat d’un professional i els dos anys següents, sempre que el professional ho comuniqui per escrit al pagador.
  • Premis: si una associació organitza una rifa i dóna premis per un import inferior a 300 euros no practicarà retenció. Si l’import és superior a 300 euros el tipus de retenció és del 19%.
  • Lloguers: si una associació té un local o un pis llogat, el tipus de retenció que haurà de practicar sobre el lloguer que pagui és del 19%.

Perquè estigui exempt de retenció, el lloguer ha de complir les següents condicions:

a) Que sigui el lloguer d’un habitatge per a algun dels seus treballadors.

b) Que sigui un lloguer inferior a 900 euros anuals.

c) Que el propietari estigui donat d’alta de l’IAE com a arrendador d’immobles, i que la quota a pagar no sigui zero.

d) Que el propietari sigui una Fundació o una Associació Declarada d’Utilitat Pública acollida al règim fiscal de la llei 49/2002.

Les retencions practicades en sous, treball, professionals i premis es declararan trimestralment al model 110 i les retencions practicades a lloguers es declararan trimestralment al model 115.

Afegeix un comentari nou