El nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

El nou règim especial de criteri de caixa de l'IVA

Resum: 

L'1 de gener de 2014 entrar en vigor el nou Règim especial de criteri de caixa de l'IVA.

Aquest règim, de caire voluntari, pot afectar les entitats tant si opten per ell com si algun dels seus proveïdors ho fa.

El règim es regula per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. En aquest recurs s'analitzaran les seves principals característiques.

Entitats que poden optar

Poden optar per aquest règim totes les entitats i empreses que tinguin un volum d'operacions durant l'any anterior inferior a 2.000.000 d'euros, excepte aquells que hagin rebut cobraments en efectiu d'un mateix destinatari de les operacions que durant l'any natural superin la quantitat de 100.000 euros.

Si l'activitat s'ha iniciat l'any anterior, cal elevar a l'any el volum d'operacions.

Si l'activitat s'inicia durant l'any, es pot optar al règim des de l'inici de la mateixa.

El volum d'operacions es calcula tenint en compte el volum de facturació (amb IVA i també les operacions exemptes), sense tenir en compte les quotes d'IVA repercutides, i aplicant les regles del règim general d'IVA, i no les del Règim especial de criteri de caixa.

Entrada en vigor, opció pel règim, renúncia i exclusió

El nou règim es pot aplicar a partir de l'1 de gener de 2014.

En tractar-se d'un règim opcional, cal presentar (durant el mes de desembre de l'any anterior al que es vulgui començar a aplicar-lo) una declaració censal, model 036, exercint explícitament la opció, o bé directament a l'inici de l'activitat, si és que l'entitat no realitzava cap operació subjecta a IVA fins a aquell moment.

Per a l'aplicació durant l'exercici 2014, de forma excepcional, es permetrà exercir l'opció fins el 31 de març de 2014.

Quan s'opta per seguir aquest criteri de declaració, l'aplicació del règim s'estén a totes les operacions que faci l'entitat, llevat les expressament excloses.

L'opció s'entén prorrogada cada any, llevat que es renunciï o que l'entitat en quedi exclosa per no complir els requisits indicats a l'apartat anterior. En cas d'exclusió, aquesta tindria efectes per l'any següent i si es tornessin a complir els requisits, es podria tornar a optar pel règim, si es desitgés, sense haver de complir cap termini concret.

En canvi, la renúncia voluntària al règim, que s'hauria de fer mitjançant presentació de declaració censal model 036 durant el mes de desembre anterior, tindria una validesa mínima i obligatòria de tres anys.

Declaració de l'IVA de les vendes (repercutit)

L'IVA meritat a les vendes s'haurà d'incloure a la declaració del trimestre a on es produeixi el moment de cobrament efectiu total o parcial de les operacions (cal que els diners hagin sortit efectivament de la tresoreria del deutor, si es cobra mitjançant un pagaré descomptat en el banc o mitjançant altres instruments de cobrament, com ara el confirming, no es podrà declarar fins la data de venciment real).

Si el cobrament és parcial, es declararà per la part cobrada, i si hi ha diversos tipus impositius, es declaren proporcionalment.

Si arriba el 31 de desembre de l'any posterior a la realització de la operació sense que s'hagi cobrat, caldrà declarar la factura en aquella data.

Les factures s'hauran d'emetre en forma i terminis generals, i hauran d'incloure una menció expressa de que es tracta d'una operació inclosa en aquest règim especial de l'IVA.

Declaració de l'IVA de les compres (suportat)

L'IVA suportat a totes les compres que realitzi l'entitat, llevat les de les operacions expressament excloses del règim, es podrà incloure a partir de la declaració del trimestre a on es produeixi el moment real del pagament del deute (la sortida dels diners s'ha de poder acreditar), o a les següents, amb un termini màxim de deducció de quatre anys. A partir d'aquell moment, el dret a la deducció caducarà.

Si el pagament és parcial, es declararà per la part pagada, declarant proporcionalment a aquella quantitat en cas que hi hagi diversos tipus impositius.

De la mateixa manera que succeeix amb les factures emeses, si una factura no s'ha pagat un cop arribat el 31 de desembre de l'any posterior, es podrà incloure-la a la declaració corresponent a aquell trimestre.

En cas de renúncia o exclusió del règim, es mantindran les condicions per poder deduir l'IVA de les operacions afectades pel règim, és a dir, continuaran sense poder ser deduïdes fins al seu pagament o bé fins al 31 de desembre de l'any següent.

Cal fer esment a que quan l'emissor o el receptor de les factures està en situació d'insolvència o de concurs de creditors, hi ha regles específiques per la modificació de les bases imposables que poden afectar aquests criteris d'inclusió a la declaració.

Operacions excloses

Les següents operacions queden expressament excloses del règim:

 • Operacions realitzades en els règims especials simplificat, d'agricultura, ramaderia i pesca, de recàrrec d'equivalència, d'or inversió, de serveis prestats per via electrònica i de grups d'entitats.
 • Entregues de béns exemptes corresponents a exportacions, entregues comunitàries i operacions assimilades.
 • Compres intracomunitàries de béns.
 • Operacions en les que l'entitat declarant ho faci per inversió del subjecte passiu.
 • Importacions i operacions assimilades.
 • Operacions corresponents a autoconsum de béns o serveis.

Dades addicionals a incloure en els llibres de registre de factures

En cas de ser una entitat que hagi optat pel règim, s'haurà de consignar al llibre registre de factures emeses la següent informació addicional per cada operació:

 • Data de cobrament total o parcial de l'operació.
 • Indicació per separat de l'import corresponent, en cas de cobraments parcials.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat que acrediti el cobrament total o parcial de l'operació.


Per totes les entitats que presenten IVA, hagin o no optat pel règim, que siguin destinatàries de les operacions, al llibre registre de factures rebudes, s'ha d'incloure les següents dades addicionals per cada operació afectada pel règim:

 • Data de pagament total o parcial de l'operació.
 • Indicació per separat de l'import corresponent, en cas de pagaments parcials.
 • Indicació del compte bancari o del mitjà de pagament utilitzat que acrediti el pagament total o parcial de l'operació


En ambdós casos, les operacions s'han de registrar en el moment d'expedir o rebre la factura, i les dades de cobrament o pagament s'afegiran posteriorment.

Afectació per les entitats que declarin IVA i no hagin optat pel règim

Aquelles entitats que declaren IVA i que no hagin optat pel nou règim d'aquest impost, també es veuran afectades en el seu dret de desgravació i en la informació a incloure en el seu llibre registre de factures rebudes, quan algun dels seus proveïdors sí que ha optat per aquest nou règim.

Per a aquestes entitats, i només pel cas de les compres realitzades a proveïdors acollits al criteri de caixa, el dret a la deducció naixerà:

 • En el moment del pagament total o parcial de les factures.
 • A 31 de desembre de l'any immediat posterior si a aquella data el pagament no s'hagués produït encara.


Igualment, en el llibre registre de factures registres haurà d'incloure les dades indicades a l'apartat 6 d'aquest recurs, relatives a aquestes operacions.

Situacions en les quals pot interessar optar pel règim

La decisió d'exercir o no l'opció per aquest règim per les entitats que declaren IVA no és fàcil. A més, cal tenir en compte que si es vol aplicar a 2014, cal exercir l'opció durant el mes de desembre de 2013. Caldrà, doncs, avaluar la situació particular de cada entitat per prendre una decisió.

En línies generals, pot interessar optar pel règim:

 • Quan es repercuteix més IVA del que es suporta, i els terminis de pagament són similars o més curts que els de cobrament.
 • Quan la principal despesa sigui la de personal, es tingui molt poc IVA suportat i els terminis de cobrament de les factures emeses siguin relativament llargs.
 • Quan els terminis de cobrament són molt més llargs que els de pagament, per exemple, quan el client principal són les administracions públiques.
 • En casos en què es tingui una morositat important.


En canvi, segurament no interessarà optar pel règim en aquests casos:

 • Si l'IVA de les compres és molt més gran que el de les vendes.
 • Si es paguen les compres en terminis més llargs que els del cobrament de les vendes.
 • Si es cobren moltes vendes al comptat
 • En entitats que inicien l'activitat amb IVA, i es produeix una forta inversió inicial.


Finalment, cal fer esment a que el fet d'optar pel règim incrementa el risc de ser objecte d'inspecció per part d'hisenda, que verificarà la correcta aplicació dels criteris d'inclusió de les operacions a les declaracions, i que a causa de l'afectació que patiran també els clients d'entitats en aquest règim esmentada en l'apartat anterior, és possible que moltes empreses no vulguin treballar amb entitats que hi estiguin, i això podria representar un problema addicional.