Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les cooperatives

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives és l’encarregada de regular la fiscalitat de les cooperatives. Font: Canva.
La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives és l’encarregada de regular la fiscalitat de les cooperatives. Font: Canva.
Les cooperatives tenen una normativa fiscal pròpia. Font: Canva.
Les cooperatives tenen una normativa fiscal pròpia. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les cooperatives

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les cooperatives tenen exempcions i beneficis fiscals, però han de complir rigorosament amb les obligacions legals.

La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives regula les cooperatives en l’àmbit fiscal. Les cooperatives són entitats que funcionen sota principis democràtics i solidaris, prioritzant el benefici de les persones membres per sobre dels guanys econòmics. Si així ho estableixen els seus estatuts, poden no tenir ànim de lucre. Aquestes organitzacions tenen una fiscalitat específica que difereix en alguns aspectes clau de la fiscalitat de les empreses mercantils tradicionals o de les d’altres tipus d’entitats sense ànim de lucre. Les cooperatives, segons les seves característiques, poden trobar-se en tres situacions fiscals:

 • Especialment protegides
 • Protegides
 • Sense protecció fiscal

Exempcions i beneficis fiscals

Segons la classe de cooperativa, es poden gaudir de diversos beneficis fiscals que les ajuden a complir amb els seus objectius socials i econòmics. Una de les afectacions més significatives és en l'Impost sobre Societats (IS), on moltes cooperatives poden beneficiar-se d'una base imposable reduïda. Això significa que els beneficis procedents de les activitats cooperatives poden gaudir d’importants bonificacions i reduccions que minoren la base de tributació d'aquest impost, sempre que compleixin certs requisits com, entre d’altres, reinvertir els excedents en la mateixa cooperativa o en activitats socials.

A més, les cooperatives protegides estan exemptes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) en operacions com la constitució de la cooperativa, les aportacions inicials o les operacions de reestructuració o de constitució o cancel·lació de préstecs, així com per a les adquisicions de béns que formin part del Fons d’Educació i Promoció. Les cooperatives especialment protegides, addicionalment, estan exemptes d’aquest impost en l’adquisició de béns que es destinin al compliment de les finalitats socials. Aquestes exempcions afavoreixen la creació i el creixement de cooperatives, minimitzant els costos inicials i operatius.

Obligacions Fiscals

Malgrat les exempcions i beneficis, les cooperatives tenen també una sèrie d'obligacions fiscals que han de complir rigorosament. En primer lloc, han de portar una comptabilitat específica que reflecteixi clarament les operacions cooperatives i no cooperatives. Aquesta separació comptable és crucial per determinar les bases imposables correctament i per a l'aplicació de les exempcions i bonificacions.

Així mateix, és important que compleixin amb els terminis establerts de les presentacions dels models fiscals per evitar sancions i interessos de demora.

Finalment, les cooperatives han de complir amb les obligacions d'informació fiscal i societària, com ara la presentació de comptes anuals al registre de cooperatives i la comunicació d'operacions amb persones sòcies i altres parts vinculades. Aquestes obligacions garanteixen la transparència i el bon funcionament de la cooperativa en el seu entorn econòmic i social.

Models que han de presentar

Les cooperatives, com qualsevol altra entitat, estan subjectes a diverses obligacions fiscals i han de presentar una sèrie de models fiscals davant l'Agència Tributària, en funció de la seva situació particular. A continuació, es detallen els models més habituals que han de presentar les cooperatives:

 • Model 200: model de declaració anual de l'Impost sobre Societats. Les cooperatives han de presentar aquest model per informar sobre els beneficis obtinguts durant l'exercici fiscal i calcular la quota tributària corresponent, i de quin règim fiscal gaudeixen, dels tres possibles.
 • Model 202: pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats.
 • Model 303: declaració trimestral de l'IVA. Les cooperatives han de declarar l'IVA repercutit i suportat en les seves operacions durant cada trimestre.
 • Model 390: resum anual de l'IVA. El model recull tota la informació declarada en els models 303 al llarg de l'any i ofereix una visió global de la situació de l'IVA de la cooperativa.
 • Model 111: declaració trimestral de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i activitats econòmiques. Aquest model inclou les retencions practicades a persones treballadores, professionals i altres perceptores de rendes.
 • Model 115: declaració trimestral de retencions sobre lloguers d'immobles urbans. Les cooperatives que lloguin locals per a la seva activitat han de declarar les retencions aplicades en els pagaments dels lloguers.
 • Model 123: declaració trimestral de retencions sobre rendiments de capital mobiliari i determinats rendiments d'activitats econòmiques, si paguen interessos per préstecs no bancaris.
 • Model 347: declaració anual d'operacions amb terceres persones. Les cooperatives han d'informar sobre operacions amb altres organitzacions o persones que hagin superat els 3.005,06 euros durant l'any.