L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (2). Les exempcions.

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre (2). Les exempcions.

Resum: 

El recurs anterior relatiu a l'IVA fa esment a que les entitats sense afany de lucre poden, en determinades circumstàncies, estar exemptes de IVA. Anem a veure en quins casos pot passar això.

Exempcions que operen pel simple exercici (en determinades condicions) de l'activitat exempta.

Hi ha alguns serveis que, per la seva naturalesa, estan exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Els més habituals d'aquests són:

- Els serveis mèdics i sanitaris (art.20.1.2n. Llei IVA). Prestació de serveis d'hospitalització o assistència sanitària i altres relacionats directament amb aquests realitzada per entitats de Dret Públic o per entitats privades en règim de preus autoritzats o comunicats.
- Els serveis relacionats amb l'ensenyament (art. 20.1.9é Llei IVA). Comprenen l'educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l'ensenyament universitari i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzats per entitats de dret públic i entitats privades autorizades per a l'exercici de les esmentades activitats, és a dir, per aquells centres educatius que tinguin reconeguda o autoritzada la seva activitat per l'Estat, les CCAA o altres Ens Públics competents en la matèria.


Serà necessari, per gaudir d'aquesta exempció, que les activitats del centre siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte del mencionat reconeixement o autorització per part d'algun dels Organismes anteriorment esmentats. D'altra banda, un centre educatiu només tindrà aquesta consideració quan es tracti d'una unitat econòmica composada per un conjunt de mitjans materials i humans ordenats amb caràcter permanent, amb la finalitat de prestar de manera continuada serveis d'ensenyament.
Per tant, si una entitat no és titular d'un centre educatiu segons els criteris exposats o no imparteix la formació a través d'un d'aquests, no podria aplicar l'exempció d'IVA corresponent a aquest article.

El reconeixement del caràcter social de l'entitat

Les exempcions relacionades amb els serveis d'assistència social, cultural i esportius, fins a final de 2012 requerien que, prèviament, l'entitathaguès estat reconeguda per l'administració com a entitat de caràcter social. A partir de 2013, l'entitat tindrà de forma automàtica aquest reconeixement si compleis amb els següents requisits:

  • No haurà de tenir finalitat lucrativa; si obté beneficis, caldrà que els reinverteixi en les mateixes finalitats socials.
  • Els càrrecs de la junta directiva o patronat hauran de ser gratuïts, no tenint interès en els resultats econòmics.
  • Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats (aquest requisit, però, no s'exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).

En cas que es vulgui obtenir el reconeixement exprès d'aquesta condició, la documentació que caldrà presentar a l'Administració Tributària per aconseguir-ho és la següent (original i fotocòpia):

  • Targeta del CIF
  • Estatuts
  • Certificat de la inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions del departament de Justícia de la Generalitat, o del Registre que li pertoqui.
  • Certificació del secretari de l'associació on s'acrediti que l'associació compleix tots els requisits exigits esmentats anteriorment.

L'entitat mantindrà aquesta condició de Caràcter Social mentre no deixi d'acomplir aquests requisits.

Exempcions que poden aplicar les entitats que tenen reconegut el seu caràcter social.

Les exempcions exemptes un cop l'entitat compleix amb els requisits necessaris per ser considereda de caràcter Social, són bàsicament tres:

  • Serveis d'assistència social prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.8è Llei IVA). En aquest article es relacionen una sèrie de serveis d'assistència social, com ara la protecció a la infància i la joventut (a l'article es citen les activitats concretes que tindrien aquesta consideració), l'assistència a la tercera edat, l'educació especial i assistència a persones amb minusvàlues, l'assistència a minories ètniques, a refugiats i asilats, a transeünts, a persones amb càrregues familiars no compartides, l'acció social comunitària i familiar, l'assistència a ex-reclusos, la reinserció social i prevenció de la delinqüència, l'assistència a alcohòlics i toxicòmans i la cooperació al desenvolupament.
  • Serveis relacionats amb l'esport prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.13è Llei IVA). Estaran exempts els serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport o l'educació física, independentment de quí sigui el destinatari de la factura (persona física o jurídica), sempre que els serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques. L'exempció no inclou els espectacles esportius.
  • Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14è Llei IVA). Dins d'aquesta exempció s'inclouen tots aquells serveis culturals relacionats amb les activitats de biblioteca i arxius, visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, i finalment a les exposicions i similars.

Recordem que aquestes exempcions estan supeditades a que l'entitat compleixi amb els requisits per ser considerada de caràcter social, i que a partir de gener de 2013 no és necessari obtenir el reconeixement previ per part de l'Agència Tributària d'aquesta condició.

L'exempció per als serveis prestats als socis.

Les entitats sense afany de lucre que tinguin objectius polític, sindical, religiós, filantròpic, patriòtic o cívic, d'acord amb l'article 20.1.12è de la Llei de l'IVA, podran demanar a l'administració tributària l'exempció per les prestacions de serveis i lliuraments de béns accessoris fetes directament als seus membres.
Per gaudir de l'exempció, aquestes operacions hauran de ser realitzades per aconseguir els seus objectius fundacionals o socials, i sense que existeixi cap altra contraprestació que no sigui la seva quota de soci, fixada als estatuts.

L'exempció regulada en aquest article, fins a final de 2012, s'havia de demanar explícitament a la delegació corresponent de l'administració tributària. A partir de 2012, s'aplica de forma automàtica.

Cal tenir en compte que només afectarà a l'IVA de la quota de soci, i no a tots els altres lliuraments de béns i serveis que puguin fer les associacions.

Etiquetes: