Noves quantificacions de les sancions per incompliments tributaris

La nova regulació estableix un sistema més proporcional que el que hi havia fins ara. Font: Pixabay.
La nova regulació estableix un sistema més proporcional que el que hi havia fins ara. Font: Pixabay.
Es redueix el que han de pagar les entitats, si presenten declaracions fora de termini. Font: Freepik.
Es redueix el que han de pagar les entitats, si presenten declaracions fora de termini. Font: Freepik.

Noves quantificacions de les sancions per incompliments tributaris

Resum: 

Es redueix el que han de pagar les entitats, si presenten declaracions fora de termini.

Sigui per desconeixement o per altres circumstàncies, en ocasions les entitats no presenten alguna de les declaracions en el termini fixat o bé ho fan incorrectament. Això comporta que l'Agència Tributària pugui imposar alguna sanció a l’entitat.

En aquest recurs es presenten les noves quantificacions i barems que estableix la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en modificació de la Llei General Tributària (LGT).

En línies generals, es modifica el sistema de recàrrecs per la presentació de documentació fora de termini, és a dir, per extemporaneïtat. Entra en marxa un mètode de recàrrega creixent de l’1% per cada mes complet de retard, fins arribar als 12 mesos. També augmenta el percentatge de les reduccions aplicables a les sancions tributàries.

Cal tenir present que no s’apliquen modificacions en el sistema de l'Agència Tributària per qualificar la gravetat de la infracció en lleu, greu i molt greu. Tampoc canvien les sancions per la presentació fora de termini de les declaracions informatives i censals. En tot cas, es presenten en aquest recull a mode de resum.

Presentació fora de termini de les declaracions trimestrals i l'Impost de Societats

La Llei 11/2021 modifica directament les sancions aplicables a aquest tipus de declaracions.

En primer lloc, cal tenir en compte que les declaracions trimestrals més habituals que presenten les entitats no lucratives són els models 303 (IVA), 111 (retencions d'IRPF de rendiments del treball, professionals i premis) i 115 (retencions d'IRPF d’arrendaments o lloguers).

L'Impost de Societats es declara mitjançant el model 200 (declaració anual) i el model 202 (pagaments a compte, si escau).

Totes aquestes declaracions poden sortir positives (a pagar), negatives (a retornar o a compensar) o a zero.

En cas de presentar fora de termini una d'aquestes declaracions, o una altra de característiques similars, la sanció variarà en funció del resultat de la declaració i de si aquesta presentació es fa abans o després d'haver rebut cap requeriment reclamant-la per part de l'Agència Tributària.

Amb les noves modificacions la quantificació de la sanció també depèn de quant es triga a esmenar els errors. En cas que no hi hagi requeriment de l’administració, el recàrrec serà de l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard, si el resultat és a ingressar.

Així doncs, si es presenta abans de complir el primer mes de retard, el recàrrec serà de l’1%; en cas que sigui entre un i dos mesos menys un dia serà del 2%; i així successivament fins els dotze mesos. A partir d’aquest període, el recàrrec serà del 15% més els corresponents interessos de demora.

Regularització Llei 11/2021 Llei anterior
Menys d’un mes 1% 5%
D’1 a 2 mesos menys un dia 2% 5%
De 2 a 3 mesos menys un dia 3% 5%
De 3 a 4 mesos menys un dia 4% 10%
De 4 a 5 mesos menys un dia 5% 10%
De 5 a 6 mesos menys un dia 6% 10%
De 6 a 7 mesos menys un dia 7% 15%
De 7 a 8 mesos menys un dia 8% 15%
De 8 a 9 mesos menys un dia 9% 15%
De 9 a 10 mesos menys un dia 10% 15%
De 10 a 11 mesos menys un dia 11% 15%
De 11 a 12 mesos menys un dia 12% 15%
Més de 12 mesos 15% + interessos 20%

Per tant, la nova regulació estableix un sistema més proporcional que el que hi havia fins ara, que establia només quatre percentatges diferents de recàrrec.

No obstant això, hi ha aspectes que la nova llei no recull i que, per tant, s’entén que es mantenen. En aquest sentit, si la declaració és negativa o queda a zero, la sanció és fixa, per un import de 100 euros, també sempre i quan no s'hagi rebut cap requeriment.

En cas que l’Administració Tributària hagi requerit la presentació del model en qüestió, la sanció habitual és de 200 euros, en el cas de les declaracions negatives o amb resultat zero.

En el cas de les declaracions positives que hagin estat requerides, l'Administració Tributària establirà la sanció entre el 50% i el 150% del resultat de la liquidació, segons el que estableixen els articles 191 i 192 de la Llei General Tributària.

Cal tenir present que els recàrrecs o sancions es poden reduir en un 25% o 40%, respectivament, en cas que l’ingrés es faci en els terminis indicats en la notificació amb la liquidació provisional rebuda i si no es recorre.

Per tant, sempre és molt recomanable que l'entitat presenti les declaracions a les quals estigui obligada abans de rebre la reclamació per part d'Hisenda. A més, haver presentat les declaracions en el termini establert no eximeix d’haver d’estar al cas de possibles errors, per tal de fer les modificacions pertinents al més aviat possible. Com abans es liquidin aquests errors, menys s’haurà de pagar com a sanció.

Limitació en el pagament en efectiu

També cal tenir en compte que entra en vigor una reducció de les quantitats a pagar en efectiu, una mesura que durant molt de temps s’ha posat sobre la taula però que no s’ha fet efectiva fins ara.

En aquest aspecte, la modificació de la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, estableix una disminució general de pagament en efectiu, passant de 2.500 a 1.000 euros.

Es redueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 10.000 euros en el cas de les persones físiques particulars amb domicili fiscal fora de l’Estat espanyol.

Reduccions per les sancions tributàries

Les modificacions del 2021 canvien les sancions imposades que queden de la manera següent:

  • 65% de reducció si es tracta d'una acta d'inspecció que es tanca amb acord, segons el previst en l'article 155 de la Llei 11/2021. En la versió anterior era del 50%.
  • 30% en els casos d'actes de conformitat.

També varia el percentatge de reducció addicional que passa del 25 al 40%. Aquest s’afegeix un cop aplicada, si s’escau, alguna de les anteriors reduccions i sempre que es compleixi alguna de les circumstàncies següents:

  • es realitzi l'ingrés total de l'import restant de la sanció en període voluntari, sense haver presentat sol·licitud d'ajornament o fraccionament de pagament, o
  • que no s'interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.

Cal tenir present que no s’apliquen modificacions en el sistema de l'Agència Tributària per qualificar la gravetat de la infracció en lleu, greu i molt greu. Aquest sistema permet determinar les sancions que cal imposar. Tampoc canvien les sancions per la presentació fora de termini de les declaracions informatives i censals.

Presentació incorrecta de les declaracions

Quan l'entitat sí que ha presentat les declaracions a les quals està obligada, però ho ha fet malament (fora de termini amb requeriment o dades incorrectes), l'Agència Tributària ha de qualificar la gravetat de la infracció, que pot ser sancionada amb un import monetari, i també amb altres sancions no monetàries de caràcter accessori.

Es mantenen els tres graus de gravetat possibles, que són:

  • Lleu
  • Greu
  • Molt greu

Els graus es determinen en funció de l'import deixat d'ingressar i d'altres barems que es detallen en els articles del 191 al 206 de la Llei General Tributària.

Si del procediment es determina que s'ha produït obstrucció, documentació falsa, mala fe o ocultació de dades, sempre es qualificarà la sanció com a greu o molt greu.

En qualsevol cas, per determinar si efectivament la declaració és incorrecta, la mateixa Llei General Tributària estableix tot un procediment d'inspecció i de liquidacions practicades per Hisenda en paral·lel a la declaració presentada per l'entitat, segons les dades que constin a l'administració.

És possible que es requereixi informació a l'entitat i, posteriorment, se li doni la possibilitat de presentar al·legacions i tot allò que consideri oportú per a la seva defensa.

Presentació fora de termini de les declaracions informatives

No es regeixen pels mateixos criteris descrits anteriorment les declaracions informatives que es presenten durant el mes de gener i que inclouen dades amb transcendència tributària que obligatòriament s'han d'aportar a Hisenda segons el que es recull a l'article 93 de la Llei General Tributària, per tal que aquesta pugui tenir tota la informació de les persones o empreses que es relacionen amb la entitat. En aquest cas, la Llei 11/2021 no aplica modificacions, per tant, es manté de la següent manera.

Aquestes declaracions (les més habituals, els models 190, 180, 182 (donatius), 390 i 347) inclouen informacions i dades personals que l'Administració Tributària requereix. Suposen un resum de la informació d’autoliquidacions presentades per part dels subjectes passius o informació de manera massiva (en el cas del 182 i 347).

D'aquesta manera, posteriorment l'Administració pot emetre els esborranys de les respectives declaracions d'IRPF, o pot contrastar el que cadascuna d'aquestes persones o empreses declara pel seu compte.

Per tant, per a Hisenda, la informació proporcionada en aquestes declaracions anuals és molt important i la falta de presentació es sanciona més durament.

Si la presentació fora de termini de la declaració es produeix abans de ser requerida per Hisenda, la sanció serà de 10 euros per cada persona declarada, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 10.000 euros.

Si la presentació es fa després de rebre un requeriment per part de l'Agència Tributària, la sanció és del doble: 20 euros per cada declarat/da, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Aquestes sancions queden regulades a l'article 198 de la Llei General Tributària. De nou, es constata que és millor presentar les declaracions extemporànies abans que siguin reclamades a l'entitat, atesa la reducció aplicable en l’import de les sancions que ara es farà segons les modificacions.

Presentació fora de termini de les declaracions censals

Les declaracions censals (model 036) tampoc varien respecte de la normativa anterior. Són també molt importants per a l'Agència Tributària, ja que mitjançant aquestes l'organisme obté la informació necessària per saber quins models de liquidacions ha de presentar l'entitat.

Per aquest motiu, també sanciona durament la manca de presentació o si aquesta es fa fora de termini.

En aquest cas, la sanció fixa és de 400 euros, si la presentació es fa després d'un requeriment per part de l'Agència Tributària, o de 200 euros, en cas que es faci espontàniament, és a dir, sense requeriment previ.