Com elaborar una acció formativa

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
És una proposta que concentra els aprenentatges que l’equip necessita per fer la seva tasca.  Font: Pexels
És una proposta que concentra els aprenentatges que l’equip necessita per fer la seva tasca. Font: Pexels

Com elaborar una acció formativa

F Pere Tarrés
Resum: 

Un dels objectius principals de l'acció formativa és ajudar a assolir les finalitats que té l'associació i formar les persones voluntàries per a la tasca que realitzen.

Una acció formativa és una proposta concreta de formació on es concentren alguns dels aprenentatges (tècnics, socials...) que les persones voluntàries d’una entitat han d’obtenir. N’existeixen moltes varietats, com cursos, seminaris, jornades, congressos o cicles de conferències, i es diferencien pels objectius que es plantegen, la durada i la dinàmica de treball.

Per desenvolupar qualsevol d’aquestes accions caldrà tenir present el pla de formació de l’associació, les seves finalitats, característiques, metodologia, temporització i persones destinatàries. A partir d’aquí, les accions formatives tindran també els seus propis factors, però no s’ha d’oblidar que s’emmarcaran a dins del pla general.

A continuació s’exposen quins són els trets que cal tenir en compte per elaborar una acció formativa. Part de la informació d’aquest pla ha estat extreta de l’article ‘¿Cómo hago la formación? Planificación de la acción formativa’, de la Universitat Oberta de Catalunya.

Objectius i temàtica

Els objectius generals de l’acció formativa sorgiran de la concreció de les finalitats prèviament establertes al pla de formació integral. Si, per exemple, una d’aquestes finalitats és “millorar la relació entre les persones que formen l’equip de treball”, primer s’hauran de determinar els temes i coneixements que han d’assumir les persones. Un cop això s’ha fet caldrà decidir els objectius específics de les diferents activitats i sessions.

Per fer això és necessari valorar el nivell de capacitació del grup, per assegurar que compta amb el coneixement adequat per assolir l’aprenentatge. Si no és així, primer s’haurà de preparar una formació complementaria que aporti a l’equip aquestes idees prèvies.

Grup destinatari

Com s’indicava a l’apartat anterior, és important tenir presents les característiques del grup al qual es destinarà la formació. Això es deu al fet que la metodologia i les temàtiques de la formació dependran de les característiques i capacitats de l’equip. És molt aconsellable fer una avaluació inicial, per tal de determinar quines estratègies i activitats funcionaran millor durant el procés formatiu.

Això últim es tractaria de saber què sap el grup i com ho sap per provar d’intuir com relacionarà les informacions, que és l’autèntica forma d’aprendre. Serà crucial tenir això en compte per presentar els continguts d’una manera ordenada i lògica, motivant l’equip des del seu propi coneixement.

Aprenentatge

Una de les qüestions més importants en la planificació d’una acció de formació és quin és el procés d’aprenentatge de les persones que hi participaran, per així poder escollir el millor procés. Hi ha cinc estils: aprenentatge actiu, que es basa en l’experiència; aprenentatge reflexiu, que implica reflexió; aprenentatge teòric, que parteix de les classes magistrals i el pensament abstracte; aprenentatge pràctic, que es construeix provant sobre la marxa; i aprenentatge significatiu, construït per l’alumnat.

Metodologia i dinàmiques

Tenint present el procés d’aprenentatge de les persones destinatàries de la formació, caldrà determinar la metodologia i les dinàmiques que s’utilitzaran. En aquest sentit, hi ha tres camins a seguir, que poden ser complementaris:

  • Mètodes i tècniques receptives: la participació és escassa. Serien accions formatives com conferències, simposis, taules rodones, rebats entre experts o panells.
  • Mètodes i tècniques participatives: l’equip treballa en grups, relacionant-se en espais dinàmics i resolent problemes.
  • Mètodes i tècniques de treball individual: aquí a la resolució arriben les persones soles, prioritzant l’assimilació individual de la informació. Poden ser exercicis com la construcció conceptual, comentaris de text o enquestes d’opinió.

A tall d’exemple, si reprenem l’objectiu plantejat a l’inici de “millorar la relació entre les persones que formen l’equip de treball”, caldria plantejar-se fer una acció formativa amb dinàmiques que permetessin un millor coneixement dels altres. Una opció seria fer un seminari de tècniques de grup per crear un clima de confiança global o organitzar exercicis de cooperació.

Programació i temporització

La planificació és essencial per al bon funcionament d’una acció formativa. Cal apuntar totes les parts del procés i deixar clar cadascun dels passos a seguir i les tasques a desenvolupar. Les activitats hauran de seguir una seqüència lògica, i seran programades segons els propòsits de l’acció i els trets del grup format.

Essencialment, per cadascun dels objectius s’hauria de planificar un contingut a treballar i una metodologia a seguir, tenint en compte les tècniques, recursos i estratègies que calen. També s’haurà de fer la programació segons el nombre i la durada de les sessions.

Avaluació

Serà important que durant tota l’acció formativa es vagin recollint els resultats, avaluant la vinculació i la motivació de l’equip i l’assoliment d’objectius, així com el nivell d’aprenentatge al qual s’ha arribat.

Per fer això de manera completa caldrà fer una valoració en tres línies. Primer, una avaluació continuada, que permetrà controlar el procés d’aprenentatge i reconduir-lo si fos necessari. Al final de la formació també s’haurà de fer una avaluació final, que recollirà informació sobre els resultats i els encararà a les finalitats que es tenien, calculant l’eficàcia de les activitats.

Finalment, s’haurà d’oferir a les persones participants l’oportunitat de dir la seva, a través d’una avaluació de l’acció formativa. S’hauran d’incloure valoracions sobre com s’ha impartit la formació, l’adequació d’aquesta a les expectatives de l’equip, la metodologia, el material utilitzat...