Guia per elaborar un pla de formació del voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
El pla de formació garanteix el compliment dels drets i els deures tant del voluntariat com de l’entitat Font: Unsplash
El pla de formació garanteix el compliment dels drets i els deures tant del voluntariat com de l’entitat. Font: Unsplash.
Abans de començar, és important redactar un catàleg d’acció voluntària.  Font: Unsplash
Abans de començar, és important redactar un catàleg d’acció voluntària. Font: Unsplash.

Guia per elaborar un pla de formació del voluntariat

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

El 2019, cinc entitats van fixar-se l’objectiu d’acompanyar les entitats en la tasca de repensar les seves necessitats en aquest àmbit.

Fa dos anys, el Casal dels Infants, la Creu Roja a Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Catalana de l’Esplai, amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil i l'impuls de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), van unir-se per crear una col·lecció de monografies centrades en aspectes clau de la Llei 25/205 del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Aquestes monografies, adreçades sobretot a entitats mitjanes i petites, tracten aspectes de la millora, el creixement i l'oportunitat del voluntariat.

La guia número tres posa el focus en el pla de voluntariat i en el pla de formació del voluntariat, ja que “explicar i organitzar la participació, la formació i l’apoderament de les persones voluntàries a través de circuits, espais i protocols” és un procés bàsic que les entitats haurien de tenir en consideració. Per garantir la idoneïtat del pla de voluntariat és necessari un pla de formació, document que recull totes les formacions pels voluntaris i voluntàries.

Per què és necessari?

Els plans de formació de voluntariat, així com els plans de voluntariat, serveixen perquè les persones voluntàries coneguin bé quin serà el seu paper a l’entitat, però també per tenir cura de la relació entre ambdues parts.

El procés que es realitza pot tenir més visibilitat gràcies a la redacció d’aquest pla, on s'exposen les necessitats de totes les parts. Per exemple, l’aprenentatge de nous coneixements i competències per part del voluntariat en cada moment.

La guia també assenyala que el pla de formació “ha de ser una eina flexible”, però que sempre ha de garantir el compliment dels drets i els deures tant de l’entitat com de la persona voluntària, així com l’èxit de la tasca.

Abans de començar

És important tenir clara la finalitat del pla de formació, ja que això permet redactar-lo amb un enfocament o un altre. Els dos principals objectius d’aquest pla poden ser els següents:

  • Que les persones voluntàries desenvolupin de manera satisfactòria les seves competències, habilitats i aptituds, és a dir, la seva feina.
  • Que aquestes adquireixin un paper més actiu a l’entitat i puguin créixer personalment alhora que fan la seva aportació al projecte.

D’altra banda, cal considerar una sèrie de qüestions clau abans de començar:

  • Les actituds, els coneixements i les habilitats de la persona voluntària necessaris perquè realitzi la seva tasca.
  • Els diferents moments pels quals pot passar tant el voluntari o la voluntària com el projecte.
  • L’ordre i la prioritat de cadascuna de les accions que s’han de dur a terme.

Passos a seguir i recomanacions

Aquesta guia també exposa els passos que s’haurien de seguir per tal de redactar el pla de formació òptimament:

  • En primer lloc, caldria recollir del catàleg d’acció voluntària “tot el què ha de saber i saber fer” el voluntari o voluntària. En cas de no tenir aquest catàleg, és recomanable redactar-lo.
  • En segon lloc, és interessant fixar un sistema que permeti detectar les necessitats i capacitats del voluntariat per decidir més fàcilment quin tipus de formació es necessita.
  • A continuació es pot escollir quan i com serà la formació (inicial o permanent; presencial, semipresencial o en línia; interna o externa). És essencial tenir en compte la dimensió de l’entitat i dels projectes, el número de voluntaris i els recursos de què disposem.
  • Per últim, es decideix quin mecanisme d’avaluació s’utilitzarà per detectar noves necessitats i millorar el pla de formació, com podria ser un qüestionari on els voluntaris i voluntàries deixessin les seves valoracions.

Per acabar es proposen algunes recomanacions, mitjançant les quals es recorda que no tota la formació s’ha de fer i impartir des de la mateixa entitat; que aquesta, a més de respondre i adaptar-se a la realitat, s’hauria d’avaluar cada any i, finalment, que el pla cal compartir-lo amb totes les persones implicades.