Existeix la figura del “Secretari no patró” a les fundacions catalanes?

 Font:
Font:

Existeix la figura del “Secretari no patró” a les fundacions catalanes?

Resum: 

L’anterior llei catalana de fundacions de l’any 2001 permetia aquesta figura i ho feia de manera expressa al seu article 17. En aquest, s’establia que el patronat, tot i que havia de tenir un càrrec de president i un de secretari, la condició de membre del patronat només era preceptiva per al president, no per al secretari.

En aquest article es regulava també que si el secretari no tenia la condició de patró, sí que podia intervenir a les reunions de patronat amb veu però sense vot. Era, i encara ho és, molt freqüent, que el secretari d’una fundació fos una persona externa al patronat, normalment un advocat o gestor, contractada per a desenvolupar les tasques de secretari.

A partir de l’entrada en vigor del Llibre III del Codi Civil, aquesta possibilitat desapareix. L’article 312.3.1 estableix que el patronat ha d’estar composat, com a mínim, per tres membres, i ha de tenir almenys una persona amb el càrrec de president i una altra amb el de secretari. Per tant, el secretari ha de ser patró.

Aquelles fundacions que tenien aquesta figura del “secretari no patró” abans de l’entrada en vigor del Llibre III del Codi Civil podran mantenir-la de manera transitòria fins a l’agost de 2011, però per la resta de fundacions catalanes aquesta figura no està permesa i necessàriament han de complir les prescripcions establertes pel llibre tercer del codi civil.

Comentaris

Certament existeixen força fundacions on es dóna aquesta circumstància, cosa que mai no he entès del tot. Trobo que va en la tradicional postura de formar part d'un patronat sense entendre el valor ni la responsabilitat que comporta aquest càrrec. La tasca del secretari és important per a l'entitat i costa creure que no se'n pugui trobar un entre els patrons. Quina mena de compromís tenen, doncs? Després ens estranyarem de certes coses que passen però mentrestant deixarem que persones alienes a l'organització facin coses tan fonamentals com redactar les actes.

Desconec el tema en profunditat, però us voldria preguntar si aquesta figura del secretari no membre del patronat és una figura habitualment remunerada.

Afegeix un comentari nou