La deducció dels 400 euros a partir d’ aquest 2010

 Font:
Font:

La deducció dels 400 euros a partir d’ aquest 2010

Resum: 

Estem a començament d’any i aviat rebrem els treballadors el model 145 que haurem d’omplir per tal de comunicar les nostres situacions personals a efecte de practicar el càlcul dels percentatges de retenció de l’ IRPF. Enguany aquest és un aspecte molt important perquè, hi ha canvis que afecten a aquest impost, especialment la desaparició de la deducció dels 400 € que tenien tots els treballadors des de l’any 2008.

Aquesta recent reforma es va aprovar per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat i va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2010. Aquesta mesura es tradueix en una major pressió fiscal pel ciutadà mig i pot provocar que, en molts casos, els percentatges d’ IRPF augmentin provocant que el líquid de les nòmines disminueixi si es mantenen els salaris de l’any anterior.

Actualment tenen dret a cobrar la deducció dels 400€ els contribuents que obtinguin rendiments del treball (assalariats i pensionistes) i rendiments d’ activitats econòmiques (autònoms) que la seva base imposable sigui inferior a 8.000 €.
La deducció tindrà un caràcter progressiu per totes aquelles bases imposables compreses entre 8.000€ y 12.000€. Deducció = 400 – [0,1 x (Base Imposable – 8.000)]

La base imposable de l’ Impost és la quantificació del fet imposable i està constituïda per l’ import de la renda disponible del contribuent, expressió de la seva capacitat econòmica. A l’hora de calcular la base imposable es té en compte tant les rendes positives (rendiments del treball, interessos, guanys patrimonials, …) com les negatives (despeses deduïbles, reducció general per rendiments del treball, pèrdues patrimonials, …).

Per exemple, en el cas d’un assalariat que únicament té rendes procedents del treball i que tingui un salari en brut de 15.645€ té una base imposable de 12.000€, i per tant, a partir d’aquesta quantitat no tindrà dret a cap deducció.

La base imposable de 8.000€ suposa un salari brut de 12.100€. Tota renda inferior a aquesta quantitat rebrà la deducció dels 400€ integres, sempre que hagi tingut que tributar sota algun concepte (base imposable per sota de 5.151€ estan exempts de tributació).

Si un contribuent no ha treballat durant tot l’any caldrà que presenti la declaració de la renda per poder beneficiar-se de la deducció integrament. Així, si la persona està exempta de declarar, no sempre li convé presentar la declaració per poder beneficiar-se d’aquest concepte, per això cal que sol•liciti l’esborrany de la declaració o realitzi la declaració mitjançant el programa padre i només presentar-la en el cas que li surti a retornar.

Per últim, recordar a totes aquelles famílies que tributen conjuntament que la deducció dels 400 € s’ aplica per declaració i no per número de contribuents. Per tant, es recomanable pel futur realitzar una simulació de les declaracions de forma conjunta i de forma individual per tal de valorar quin supòsit resulta més favorable al contribuent.

Afegeix un comentari nou