La nostra associació ha canviat de domicili, cal comunicar-ho al Registre d’ Associacions?

 Font:
Font:

La nostra associació ha canviat de domicili, cal comunicar-ho al Registre d’ Associacions?

Resum: 

Sí que és necessari comunicar-lo al Registre així com la resta d’organismes públics que poden tenir les nostres dades: hisenda, registre municipal d’associacions...

El primer pas és notificar el canvi en el Registre d’ Associacions mitjançant la presentació de la sol•licitud i d’un certificat signat pel secretari amb el vist-i-plau del president de l’entitat.
Aquest tràmit no està sotmès al pagament de cap taxa i qualsevol persona pot presentar aquesta documentació en el Registre.
Desprès d’un mes aproximadament rebreu una carta del Registre conforme han actualitzat el vostre domicili social.

El segon pas és comunicar-ho a hisenda a fi que actualitzin la nostra direcció i la targeta de NIF.

El tràmit es fa presentant en l’oficina de l’Agencia Tributaria que ens correspon un formulari 036, la carta del Registre d’associacions, la targeta del NIF i un certificat de composició de la junta directiva.
Si la persona que porta la documentació a hisenda no ocupa un càrrec dintre de la junta directiva caldrà que el president de l’entitat faci una autorització i faciliti una fotocòpia del DNI.

Afegeix un comentari nou