Les 10 claus per complir amb la llei de transparència

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les 10 claus per complir amb la llei de transparència

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El 31 de desembre es va publicar la llei de transparència catalana, la qual també afecta a les entitats sense afany de lucre. A continuació fem un recull de les qüestions més rellevants que s'han de complir d’acord amb aquesta normativa.

Tal i com ja hem tractat àmpliament a Xarxanet, el passat 18 de desembre es va aprovar la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 31 de desembre de 2014.

Aquesta normativa, malgrat estar pensada per a l’Administració pública, també afecta d’altres persones jurídiques, i entre elles, les entitats sense afany de lucre, tant associacions com fundacions.

Concretament afecta a les següents entitats:

 • Fundacions del sector públic.
 • Persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000€ anuals.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

El primer que hem de ressaltar és la diferència de requisits entre les entitats que perceben fons públics per a dur a terme la seva activitat i, per altra banda, els requisits que han de complir les entitats que reben més de 100.000€ anuals o més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics.

Les entitats que perceben fons públics per dur a terme les seves activitats, tenen la obligació d’informar a l’Administració de les següents qüestions:

 • De les activitats que duu a terme.
 • De la gestió que fa de diferents serveis públics.
 • De la percepció de fons públics.
 • De les retribucions percebudes pels càrrecs directius de l’entitat quan el volum per compte de l'Administració és superior al 25% del volum general.

En aquest cas, les entitats duen a terme una publicitat passiva, ja que és l'Administració responsable en cada cas, la que ha de fer efectiu el compliment d'aquestes obligacions.

Respecte a les entitats que reben més de 100.000€ o més de 5.000 i que almenys el 40% dels ingressos procedeixen de subvencions o ajuts públics, a continuació fem un recull de les 10 qüestions principals que han de tenir en compte a fi de complir amb la nova normativa:

 1. Les entitats tenen la obligació de donar informació institucional, de l'organització i estructura de l’entitat. Per complir amb aquest requisit s’ha d’aportar els documents de l’entitat (estatuts i reglament de règim intern), activitat de l’entitat, organigrama, identificació dels responsables i càrrecs junt amb el seu perfil i trajectòria.
 2. Les entitats tenen la obligació de donar informació de rellevància econòmica publicant el seu pressupost, els seus comptes anuals i auditories, així com tots els contractes adjudicats per l’Administració pública al llarg dels últims 5 anys. Al mateix temps, quan les entitats perceben subvencions superiors a 10.000€, han de publicar les retribucions dels òrgans de direcció i administració.
 3. Les entitats tenen l'obligació de publicar els convenis de col·laboració vigents amb l’Administració pública.
 4. Les entitats tenen l'obligació de publicar totes les subvencions i ajuts públics que han rebut en els últims 5 anys.
 5. Per complir amb els requisits exigits establerts per la llei de transparència, s’ha de facilitar la informació requerida a través del lloc web o seus electròniques a disposició de l’entitat.
 6. Les entitats han de publicar la informació en format electrònic, de manera senzilla i clara, i en format reutilitzable.
 7. Les entitats han de fer tot el possible perquè l’accés a la informació sigui senzill i gratuït.
 8. Les entitats han de publicar informació veraç, objectiva, comprensible i ha d’estar actualitzada.
 9. L’entitat ha de facilitar la informació de forma ordenada temàticament i cronològicament.
 10. La llei preveu que la informació es pugui consultar sota el principi d’accessibilitat universal, qüestió que requereix que l’entitat disposi d’una plana web que compleixi les condicions necessàries d’accessibilitat per a tothom.

Per saber-ne més:

Afegeix un comentari nou