Què són els drets ARCO i com afecten a la nostra entitat?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Què són els drets ARCO i com afecten a la nostra entitat?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Els drets ARCO són els drets que totes les persones poden exercir amb relació a les seves dades personals i, per tant, totes les entitats estan obligades a garantir el seu compliment.

Les entitats, molt sovint, disposen de moltes dades personals dels diferents col·lectius que hi col·laboren: usuaris, socis, treballadors, i voluntaris, entre d’altres.

Aquestes dades, habitualment, són les que han facilitat les persones que en són titulars i són les que les entitats tenen sota la seva custòdia i utilitzen per a la seva activitat diària: enviament de correus, estadístiques, gestió d’activitats, etc.

Cada persona té dret d’exercir un control efectiu sobre les seves pròpies dades i, per tant, té dret a saber quines dades de si mateixa té l’entitat i decidir si vol que les segueixi tenint.

Per poder exercir aquest control, es reconeixen un conjunt de drets denominats Drets Arco, els quals estan reconeguts a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Aquests drets són personalíssims, és a dir, només poden ser exercits per les persones titulars de les dades o pel seu representant legal.

Els drets ARCO aglutinen quatre drets diferenciats, són els següents:

  1. Dret d’accés: aquest dret es reconeix a la persona titular de les dades i consisteix en la possibilitat de sol·licitar i tenir informació amb relació a les dades pròpies que l’entitat està tractant, la finalitat d’aquest tractament, així com l’origen de les dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
  2. Dret de rectificació: és el dret que té la persona titular de les dades a modificar aquelles que siguin inexactes o incompletes.
  3. Dret de cancel·lació: és tracta del dret que té la persona titular de les dades a sol·licitar la supressió d’aquelles dades que consideri inadequades o excessives per a la finalitat de les mateixes.
  4. Dret d’oposició: és el dret que té el titular de les dades a sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal.

A fi de poder garantir el correcte exercici dels drets ARCO, l’entitat ha de posar a disposició dels titulars de les dades una manera de posar-se en contacte amb l’associació, bé sigui mitjançant una adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà, pel qual pugui sol·licitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Una vegada rebuda la sol·licitud, la persona responsable del fitxer ha de resoldre, bé sigui estimant-la i, per tant, donant-hi compliment, o bé, denegant-la. En aquest últim cas, caldrà motivar aquesta denegació.

En aquest últim cas, la persona titular de les dades té la possibilitat d’interposar una reclamació de tutela davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la qual analitzarà els fets de la reclamació i dictarà resolució.

En el cas que l’Agència Espanyola de Protecció de dades estimi la reclamació, requerirà al responsable del fitxer perquè faci efectiu el dret determinat en un termini establert.

Una altra qüestió que s’ha de tenir en compte és que el comportament no adequat a la llei respecte a l’exercici dels drets ARCO comporta unes sanció econòmica, la qual pot anar des de 900€ per una falta lleu fins els 600.000€ per una falta molt greu.

Afegeix un comentari nou