Anàlisi del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Anàlisi del III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Resum: 

La signatura del nou Conveni del Lleure suposa la clarificació d’un context normatiu confús, la superació de la feblesa de la ultraactivitat i de les amenaces externes d’altres sectors o convenis amb àmbits funcionals solapats.

El dia 10 de març de 2015 es va signar el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

Les organitzacions implicades en la signatura d’aquest conveni són per part empresarial:

 • La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya).
 • L’ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure i la Cultura).
 • L’ACCAC (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya).

I per part sindical: les Federacions d’Educació i Serveis a la Ciutadania de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (FE-CCOO i FSC-CCOO) i la Federació de Servies de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FeS UGT).

Feia temps que el conveni anterior es trobava en una situació d’ultraactivitat, que és la aplicació automàtica d’un conveni més enllà de la seva vigència, pel que la signatura d’un nou conveni és una bona notícia pel sector.

Increment retributiu

El nou conveni estableix un increment retributiu amb caràcter retroactiu d’un 0,5% des de setembre de 2014, un 0,5% des de gener de 2015 i un altre 0,5% a partir de setembre de 2016.

Això implica que les entitats hauran de calcular uns endarreriments del 0,5% del període que va des de setembre de 2014 fins a desembre de 2014, i un altre endarreriment sobre les quantitats ja incrementades en un 5% pel període comprès entre gener i febrer de 2015 si opten per aplicar els nous salaris al mes de març.

Com que les entitats disposen de dos mesos per fer aquesta adequació de salaris, hauran d’ampliar el període d’endarreriments en funció a la data que escullin per fer-ho.

D’altra banda, aquelles entitats que paguen per sobre de conveni hauran, com a mínim, d’adaptar els conceptes salarials que apareixen a la nòmina a les noves quantitats, tot dir que aquestes no tinguin incidència final en les percepcions dels treballadors.

Adequació de categories professionals

La Llei 3/2012 de 6 de juliol modificava diferents articles del text refós del Estatut dels Treballadors entre el que es trobava l’article 22, que fa referència a les classificacions professionals.

En concret quedava redactat de la següent forma: “Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador”.

En el text destaca la omissió conscient a qualsevol referència a les categories professionals, instant més endavant a acabar el procés de conversió entre categories professionals i grups professionals l’any 2013.

Aquest és un element essencial, sobre tot, per la mobilitat funcional, és a dir, la capacitat de l’entitat per assignar funcions diferents als treballadors a les que es van establir al moment de la contractació. Aquesta només es permet dins els mateixos grups professionals, per lo que era essencial eliminar la classificació per categories i convertir aquestes en grups professionals.

La nova classificació es pot consultar al document adjunt.

Permisos

La redacció del nou conveni permet gaudir del permís per matrimoni o vida en comú fins a 9 mesos després del fet causant, sempre que hi hagi acord amb l’entitat.

D’altra banda, es crea un nou permís de 10 hores anuals per acompanyament de familiars de primer grau de consanguinitat a proves mèdiques per a tractament de càncer i proves invasives, i es permet iniciar els permisos per intervencions, accidents, malalties greus i hospitalitzacions de familiars fins a 4 dies a comptar des del dia del fet causant.

Finalment es clarifica a partir de quina distància es considera que hi ha desplaçament per tal que es consideri una ampliació dels permisos, definint aquesta en 220 kms respecte al domicili habitual del treballador.

Règim Disciplinari

Apareixen noves faltes lleus definides a l’article 64. En concret les tres següents:

 • La deficiència en l’execució de qualsevol treball; pot ser lleu, greu o molt greu. (art. 64.3)
 • No lliurar en termini els comunicats de baixa mèdica, alta o confirmació. (art. 64.5)
 • No comunicar el canvi de domicili. (art. 64.6)

De la mateixa forma s’afegeixen noves faltes considerades greus o molt greus:

 • Fer un ús incorrecte dels permisos (falta greu). (art. 65.6)
 • El consum de alcohol o drogues, tot i que sigui ocasional (falta molt greu). (art. 66.5)
 • L’assetjament sexual (molt greu). (art. 66.10)
 • L’incompliment d’ordres en matèria de Prevenció de Riscos laborals (molt greu) (art. 66.11 i 66.12)

Altres

Tampoc podem oblidar altres aspectes que s’afegeixen en la redacció d’aquest III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural com són bàsicament:

 • S’incorpora la polivalència funcional com una característica específica del sector i s’estableix que la retribució en cas de polivalència funcional serà proporcional a la retribució de cada lloc de treball, i no pas equivalent a la del lloc que més temps es dediqui.
 • Apareix un nou plus per a cuiners/es de servei de menjador escolar que mantinguin una mitjana mensual de 500 usuaris diaris valorat en 150 € bruts.
 • S’incorpora la possibilitat d’establir 150 hores anuals de jornada irregular proporcionals a la jornada contractada.
 • S’exceptua del plus de descans intersetmanal i festius als treballadors/es contractats específicament per a serveis amb cobertura que abasti el cap de setmana o festius.

Més informació: