Llei de transparència catalana: què és i a quines entitats obliga? (part I)

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Llei de transparència catalana: què és i a quines entitats obliga? (part I)

Resum: 

Els poders públics reben la seva legitimació de l’elecció democràtica de càrrecs. Per això cal garantir que l’exercici de les funcions públiques són reals i de qualitat, mitjançant la transparència de les administracions públiques.

La regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans destinataris finals dels servies públics d’interès general, per tal de conèixer quines són les funcions de les administracions, com es duen a terme i sobretot, amb quins recursos, i l’aplicació i control d’aquest recursos públics, el que es coneix com control pressupostari.

Per tal de garantir aquest principi de qualitat en l’actuació de l’Administració pública catalana i de les entitats vinculades o prestadores de serveis públics, és necessari demanar que l’actuació de les administracions sigui clara i transparent, i que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la informació al ciutadà.

Quin és el seu context i contingut

Com dèiem, la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en els seves actuacions.

A nivell estatal ja es va publicar la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que ha entrat en vigor aquest passat desembre de 2014.

La normativa catalana neix amb la finalitat d'establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, que es fonamenti en els punts següents:

 • El coneixement de l’activitat pública.
 • La incentivació de la participació ciutadana.
 • La millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.
 • La garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

La llei té per objecte facilitar als ciutadans el coneixement de les actuacions de les administracions públiques autonòmiques, i el control i transparència en el destí dels diners públics.

Per tal d’aconseguir aquestes finalitats, la llei preveu les accions següents:

 • Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
 • Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
 • Establir els principis i les obligacions de bon govern.
 • Aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadanes.
 • Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i obligacions establerts per la llei.

A qui afecta el seu contingut

Quan parlem de les obligacions de transparència, de garantir l’accés a la informació pública, de bon govern, i govern obert, s’entén que són conceptes directament aplicables a l’Administració pública i, en concret, a l’Administració pública catalana.

Tot i que la Llei de transparència és una llei pensada i redactada per a l’Administració, i no per a les entitats del tercer sector, dels seus preceptes també es deriven obligacions aplicables a totes aquelles entitats vinculades i a les persones físiques i jurídiques que tenen relacions de manera directa amb l’Administració pública.

Així les entitats sense ànim de lucre obligades per aquesta llei són les que segueixen:

 • Fundacions del sector públic.
 • Persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000€ anuals.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

Importància de la transparència a les entitats sense ànim de lucre

La Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que s'imposa a les associacions declarades d'utilitat pública, a les que reben periòdicament ajuts econòmics de les administracions i a les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.

El concepte transparència a les organitzacions vol dir:

 • La claredat en tot allò que l’organització fa o no fa.
 • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.

Per la seva banda, la Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

És important garantir la transparència a les entitats sense ànim de lucre, perquè:

 • Genera confiança, interna i externa.
 • Dóna legitimitat.
 • Ajuda a complir amb la missió de l’entitat.
 • Dóna coherència com a organització.

Quan estem obligats a complir amb la Llei

Respecte al desplegament i aplicació de la llei, la disposició final tercera autoritza el Govern a dictar les disposicions que calguin per desenvolupar-la.

Tot i que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 31 de desembre de 2014, la llei estableix diferents terminis per a la seva aplicació i entrada en vigor.

A la disposició final quarta s’estableix que la llei entra en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al DOGC. Per tant, la Llei 19/2014 de 29 de desembre serà d’obligat compliment per a les entitats el proper 1 de juliol de 2015.

Tot i així, en l’apartat segon d’aquesta disposició final s’estableix que per tot allò relacionat amb el títol segon, relatiu a la transparència, s’amplia la seva entrada en vigor, a un any pels ens que integren les administracions locals.

Finalment, la llei també preveu que en el termini màxim de 3 mesos des de la publicació de la llei, l’Administració de la Generalitat ha d’elaborar i aprovar un programa específic de formació per als alts càrrecs i els altres servidors i persones obligades per aquesta llei. En concret el programa específic per a les entitats no lucratives s’haurà de fer en col·laboració amb les entitats de segon i tercer nivell més representaves del sector.