El model 111 d'Hisenda

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:

El model 111 d'Hisenda

Resum: 

El model 111 d'hisenda (fins a 2009, el model era el 110) és una declaració o document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de l'IRPF d'ús obligatori per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors contractats laboralment, conferenciants, beneficiaris de premis, de beques, etc.

Perquè es fa servir el model 111

El model 111 s'utilitza per poder declarar i ingresar a l'administració tributària les retencions de IRPF que les entitats hagin de fer per determinats pagaments.

L'IRPF no és un impost que afecti directament les entitats no lucratives, que són persones jurídiques. Aquest impost és un tribut que només afecta les persones físiques. Per tant, no suposa en cap cas una despesa addicional per l'entitat.

Ara bé, les associacions que satisfacin (és a dir, que paguin) determinades rendes o imports a personal contractat laboralment, que hagin contractat els serveis d'algun professional autònom o conferenciant, que hagin lliurat algun premi o que paguin beques sí que tindrien una obligació fiscal regulada per la normativa de l'IRPF que, principalment, es recull a la llei de l'IRPF i al Reglament que la desenvolupa.

Lògicament, aquestes quantitats retingudes cal ingressar-les posteriorment a l'Agència Tributària, operació que es farà mitjançant aquest model 111 de declaració-document d'ingrés.

Qui està obligats a presentar el model

L'obligació que tenen algunes entitats de retenir i d'ingressar posteriorment les retencions queda recollida a la Llei de l'IRPF (Llei 35/2006) i al Reglament de l'IRPF (RD 439/2007). En ells s'estableix que qualsevol persona jurídica (como ho són les associacions i fundacions) que satisfaci determinat tipus de rendes està obligada a fer la tasca de retenir, per compte d'hisenda, un determinat import que representa un pagament a compte de l'IRPF de la persona que rep aquestes rendes.

En altres paraules, l'entitat està obligada a fer de "recaptadora" de l'Hisenda Pública.

Les rendes sotmeses a retenció es detallen a l'articla 75 del Reglament anteriorment esmentat. Aquest article conté tres apartats; en el primer i el segon es detallen les rendes subjectes a retenció, i en el tercer apartat, aquelles que en resulten exemptes.

Per tant, per estar obligats a presentar el model 111, cal que l'entitat satisfaci rendiments en concepte de:

1. Rendiments del treball (perquè tingui personal contractat laboralment o bé conferenciants o "talleristes" que no siguin professionals autònoms).

2. Rendiments d'activitats professionals (perquè algun professional autònom els hagi emès una factura),

3. Beques o premis atorgats per un import superior als 300 euros.

Aquests són els més habituals per les entitats no lucratives, però es pot consultar el detall complet de les rendes sotmeses a retenció al text de l'article 75 anteriorment esmentat.

Terminis i modalitats de presentació del model 111

Els terminis de presentació del model 111 són:

1. Entre l'1 i el 20 d'abril, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el primer trimestre de l'any natural (de gener a març).

2. Entre l'1 i el 20 de juliol, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el segon trimestre de l'any natural (d'abril a juny).

3. Entre l'1 i el 20 d'octubre, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el tercer trimestre de l'any natural (de juliol a setembre).

4. Entre l'1 i el 20 de gener de l'any següent, en relació a les quantitats satisfetes i retingudes en el quart trimestre de l'any natural (d'octubre a desembre).

El termini s'escurça en cinc dies en el cas de presentacions telemàtiques amb l'import del pagament domiciliat, i si el darrer dia de presentació de cada trimestre cau en dissabte, diumenge o festiu nacional, s'allarga al primer dia laborable posterior a la data habitual.

El resultat habitual de la declaració serà possitiu, ja que normalment sempre que se satisfan rendiments cal aplicar retenció. Però és possible, en casos molt determinats (per exemple, nòmines d'un import molt baix),que l'entitat hagi satisfet rendiments però no hagi fet cap retenció. En aquests casos, la declaració s'ha de presentar igualment, ja que Hisenda ha de ser informada de que han hagut pagaments.

Les associacions, a diferència de les Societats Anònimes i Societats Limitades, no estan obligades a efectuar la presentació telemàtica del model. De tota manera, poden fer-ho igualment si disposen d'un certificat digital reconegut per l'Agència Tributària o bé mitjançant una gestoria que disposi d'un certificat autoritzat per presentacions per compte de tercers (també anomenats Col·laboradors Socials).

Per les presentacions telemàtiques de declaracions a ingresar, si no s'opta per la modalitat de pagament de la domiciliació, caldrà que primer l'entitat faci el pagament a la seva entitat bancària. Aquesta li ha de proporcionar un codi de referència anomenat NRC. Serà imprescindible indicar a la declaració aquest codi per poder completar la presentació per aquest mitjà.

En cas que no es vulgui o no es pugui fer la presentació telemàtica del model, es pot comprar el model físic en paper a qualsevol administració de l'Agència Tributària i omplir-lo a mà per a la seva presentació.

La darrera possibilitat és generar el model mitjançant el formulari disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària. Un cop s'hagin omplert totes les dades, la web connectarà amb el seu servidor per validar les dades i generar el model, en format PDF. És molt important tenir en compte que aquesta operació no implica la presentació del model, que s'haurà de fer presencialment a la oficina de l'Agència Tributària que tingui assignada l'entitat (sigui quin sigui el resultat) o bé a l'entitat financera amb la qual treballi l'entitat (només en els casos de declaracions a ingresar). També es podrà presentar per correu certificat dirigit a l'Administració, en cas de que la declaració sigui negativa.

Altres obligacions relacionades amb aquest model

Abans de presentar el primer model 111, l'entitat haurà de comunicar a Hisenda que comença a satisfer rendiments sotmesos a retenció. La comunicació es fa mitjançant la presentació d'un model 036 (Declaració Censal) i el termini per fer-ho és d'un mes a partir del moment en què es genera l'obligació.

De la mateixa manera, en el moment en què deixem de satisfer els rendiments, caldrà fer una nova declaració censal per comunicar la baixa en el cens de retenidors. El termini també serà d'un mes a partir del moment en què cessi l'obligació.

Al mes de gener de l'any següent, caldrà presentar una declaració informativa amb el detall de tots els imports satisfets i retinguts, especificant quins han estat els perceptors i en quin concepte s'han abonat les quantitats satisfetes, entre altres dades. És el model 190.

Finalment, l'entitat estarà obligada a emetre un certificat a cada perceptor amb el total de quantitats satisfetes al llarg de l'any, i de les retencions que se li han practicat, perquè aquest tingui les dades necessàries per confeccionar la seva Declaració de la Renda.