Quan s'ha de presentar el model 036?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El model 036 permet sol·licitar el NIF de l'organització. Font: Canva.
 Font: Wikipedia
La declaració censal d'alta és obligatòria per qualsevol entitat. Font: Wikipedia.

Quan s'ha de presentar el model 036?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La declaració censal és el document que s’ha d'omplir per declarar l’alta, modificació o baixa de l'activitat d’una organització a l'Agència Tributària.

Quan una entitat sense ànim de lucre s'inscriu al registre corresponent, adquireix personalitat jurídica pròpia. En aquest cas, és imprescindible fer la declaració censal d'alta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta gestió es fa a partir del model 036 o 037.

El model 036 permet sol·licitar el NIF de l'organització. En el cas de les entitats no lucratives, està format per la lletra G, un nombre aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser un número o una lletra.

Què és el model 036?

El model 036 o declaració censal és el document que s'utilitza per comunicar a l'Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació de la situació de l'entitat en l'àmbit tributari o fiscal. Per tant, es pot tramitar en tres situacions diferents:

  • Quan s'hagi de donar d'alta l'organització al cens i tramitar el NIF. En aquest cas, s'haurà d'emplenar la casella 111.
  • També caldrà omplir aquest model si es necessita fer alguna modificació de les dades recollides a la declaració d'alta o en altra declaració posterior. En aquesta situació es fan servir les caselles de la 122 a la 141 del model.
  • Si es cessa el desenvolupament de totes les activitats de l'entitat, s'ha de tramitar la declaració censal de baixa, omplint des de la casella 150 a la 152 del mateix model.

Com s'ha de presentar?

El model 036 es pot presentar per dues vies: en format imprès o per via electrònica.

En el primer cas es pot realizar amb el model imprès en PDF a través de la Seu electrònica (previ emplenament i validació del mateix) o bé en paper preimprès proporcionat a les Delegacions i Administracions de l'Agència Tributària. La presentació en imprès es podrà dur a terme mitjançant el lliurament directe a les oficines indicades o per correu certificat a les mateixes.

Hi ha dues maneres de presentar-lo via internet: amb el certificat electrònic, o bé amb la cl@ve PIN o sistema amb clau d’accés, sempre que sigui presentat per persones físiques no obligades a la presentació amb certificat electrònic.

Quan s'ha de presentar?

La declaració censal d'alta s'ha de presentar abans de l'inici de les activitats de l'entitat, de la realització de les operacions o del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que satisfacin, abonin o deguin.

En el cas de la declaració censal de modificació, haurà de presentar-se en el termini màxim d'un mes, des de l'endemà a aquelles circumstàncies què s'hagin produït i que determinen la presentació d'aquest tràmit. Finalment, si es tracta de la declaració censal de baixa, també caldrà presentar-la en el termini màxim d'un mes des que es cessin totes les activitats de l'organització.

La conseqüència de presentar el model censal 036 o 037 fora de termini és el pagament d'una sanció de 200 euros, que podria reduir-se un 25% si s'abona dins del termini que indiqui la notificació. Es tracta d'una infracció tributària lleu. Per aquesta raó, es recomana presentar aquest document en el termini indicat.