La reforma dels estatuts d'una associació (I)

Autor/a: 
Alicia Royuela
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La reforma dels estatuts d'una associació (I)

Resum: 

Els Estatuts són la norma bàsica de funcionament de l'associació. No obstant, algunes normes que en un moment donat els socis fundadors varen pactar per regular la seva relació, exigeixen canvis.

Aquests canvis poden afectar tant a la classificació de socis, com a les finalitats o fins i tot, a la denominació de l’entitat.

Altres vegades, l’aprovació d’una nova llei pot ser motiu suficient per adaptar els estatuts de la nostra entitat a la nova legislació tal i com analitzarem en aquest recurs.

Què són els estatuts?

Com hem anunciat, els Estatuts són la norma bàsica de funcionament de l'associació. Aquestes regles poden modificar-se si és la voluntat majoritària dels socis en un determinat moment, a diferència de l’acta fundacional que no pot modificar-se una vegada constituïda l’associació.

Els estatuts, per tant, són l'expressió màxima de la lliure disposició dels socis i contribueix a fer de l'associació una forma social més participativa.

A l'hora de redactar els nostres estatuts, no ens podem limitar a omplir els espais en blanc del model, per dos motius:

Primer: perquè perdem l'oportunitat de cara a enfora de plasmar la nostra personalitat i les finalitats que des de l'associació volem perseguir.

Segon: perquè després no podrem demanar davant l'Administració o Hisenda determinades ajudes o avantatges fiscals per a determinades activitats, la realització de les quals no ha quedat palesa en el que és la nostra carta de presentació.

El dret associatiu és un àmbit del dret privat on existeixen marges força amplis per l'autorregulació dels particulars, però això no vol dir que puguem alterar elements essencials del que configura allò que és i serà una associació.

Cal, per tant respectar uns mínims.

Actualment, el contingut mínim que s’ha de tenir present a l’hora de fer la redacció dels Estatuts de les associacions inscrites en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat s’estableix a l’article 321-4 de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Per què adaptar els estatuts a la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques?

El 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques que regula el règim legal de les associacions i fundacions inscrites en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia).

La disposició transitòria primera establia l'obligació de tenir adaptats els estatuts el dia 2 d'agost de l'any 2011. No obstant, el Govern de la Generalitat ha modificat la norma anterior i ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè les fundacions i les associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

El motiu ha estat que el termini de tres anys és manifestament insuficient perquè les entitats s’adaptin a la nova legislació. Cal no oblidar que la no adaptació implica no rebre subvencions de l'Administració de la Generalitat.

Sense perjudici de les seves especialitats, estan obligades a actualitzar els estatuts les associacions juvenils, les associacions d’alumnes, les AMPES, les associacions de consumidors i usuaris, les associacions de veïns i les associacions d’interès cultural.

No obstant, no estan obligades a adaptar estatuts per aquest motiu les associacions següents:

 • les associacions esportives inscrites a la Secretaria General de l’Esport,
 • les associacions laborals (com gremis, col·legis professionals, entre d’altres), inscrites al Departament de Treball.
 • les associacions inscrites en el Ministeri de l’Interior encara que tinguin la seu social o treballin a Catalunya.

Cal tenir en compte que totes aquelles disposicions dels estatuts i reglaments de règim intern que actualment s’oposin al contingut del Llibre tercer del Codi civil, resten sense efecte i no són d’aplicació.

Per aquest motiu, en cas de no actualitzar els estatuts de l’associació, aquests podrien recollir articles invàlids. Aquest fet pot comportar problemes en cas d’anar a consultar els estatuts i donar per vàlid algun apartat que ja no ho sigui.

Els principis que han inspirat la reforma han estat:

 • La intervenció mínima i l’autonomia organitzativa,
 • la protecció de les minories,
 • la defensa del funcionament democràtic,
 • la transparència de la comptabilitat i bon govern,
 • professionalització de l’entitat,
 • incorporació de les noves tecnologies,
 • caràcter no lucratiu.

Conclusió: a més d’incorporar en els nostres estatuts els canvis obligatoris per llei podem aprofitar el tràmit per incorporar tots aquells canvis que tinguem pendents o s’adaptin millor a la realitat de l’associació. D’aquesta manera, els millorarem.

Quines passes hem de seguir per reformar els estatuts de la nostra associació?

De forma general, els tràmits a seguir poden ser els següents:

 1. La constitució d’un grup de treball per revisar els estatuts i realitzar les propostes de canvis que seran presentades a l’assemblea.
 2. Realitzar la convocatòria d’assemblea tal i com senyalen els estatuts vigents.
 3. Enviar abans de l’assemblea una còpia a tots els socis que figurin en el llibre de socis de l’entitat per tal que puguin tenir una idea de les modificacions incorporades.
 4. Aprovar els estatuts. Amb caràcter general, caldrà revisar tots els apartats dels estatuts per tal de comprovar que no es contradiuen amb la nova regulació i per adaptar-los a la realitat de l’entitat.
 5. Comunicació de la reforma dels estatuts al Registre.

Qualsevol associació que modifiqui els seus estatuts ho ha de comunicar al Registre d’Associacions de la Generalitat que verificarà primer de tot que la documentació presentada s’adapta a la legalitat vigent.

Cal aportar:

Cal que vagi signat pel president i secretari actual que han de constar en el protocol del Registre d'Associacions. Això vol dir que l’associació ha de tenir la junta directiva actualitzada i prèviament comunicada en el Registre.

 • Un exemplar original dels nous Estatuts.

Cal que figuri al final dels estatuts una diligència en la qual el secretari, amb el vistiplau del president, certifiqui que aquells són els estatuts aprovats en l'assemblea general i la data en què hagi tingut lloc.

 • La sol·licitud i justificant del pagament de les taxes. Podeu consultar les adreces en el següent enllaç.

Si els estatuts presentats contenen alguna irregularitat o tenen alguna mancança, des del registre s’envia una carta al domicili indicat a efectes de notificacions on s’exposen els canvis que cal fer i la documentació que cal aportar.

Quan només es vol modificar el domicili de l’associació el tràmit es simplifica. Cal aportar la següent documentació:

 • La sol·licitud. Aquest tràmit està exempt del pagament de taxes.
 • El Certificat estès pel secretari, amb el vistiplau del president, amb indicació del nou domicili i de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi.

Cal recordar que la modificació del domicili o la denominació de l’entitat ha de ser comunicat a l’Agencia Tributària, entre altres motius a fi que expedeixin una nova targeta de NIF -model 036-.

El número serà el mateix però cal actualitzar les dades.

Finalment, no hem d’oblidar lacomunicació a altres censos o registres en els quals l’entitat estigui inscrita. Per més informació consulta aquest enllaç.

No oblideu que podeu assessorar-vos, sobre temes jurídics que afectin a la vostra entitat de manera gratuïta: