Altres registres i cens

Autor/a: 
Suport Associatiu - Alicia Royuela
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Altres registres i cens

Resum: 

Tal i com us vàrem avançar en el recurs dedicat a la constitució d’una associació, coexisteixen diversos tipus de registres administratius.

Així podem diferenciar:

-Registres independents: la inscripció en un registre d’aquest tipus exclou la inscripció en un altre. Quedarien dintre d’aquest grup el registre d’entitats esportives, el registre d’associacions empresarials i el registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats.

-Registres optatius i no excloents, com el Cens d’entitats del Voluntariat, el Registre d’ONGD, el Cens de Joventut o el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. Una vegada practicada la inscripció en el Registre d’Entitats, l’associació interessada pot fer voluntàriament el tràmit d’inscripció en aquests registres, si compleix els requisits.

En aquest recurs analitzarem aquests registres o cens optatius.

El Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya

Aquest cens depèn de la Secretaria d'Acció Ciutadana i vol ser una mesura de foment del voluntariat, que permeti a les entitats gaudir d’un reconeixement públic com a organitzacions de voluntariat.

Els requisits que cal complir per demanar la inscripció al Cens són:

- Que els sol·licitants siguin entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, federacions, confederacions, etc.) o bé un grup organitzat a qui una altra organització delegui formalment la personalitat jurídica.

- Comptar amb voluntariat, de forma estable, per assolir les finalitats de l’entitat.

- Desenvolupar la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat (social, comunitari, ambiental, cultural i internacional).

- La seva estructura i les seves finalitats s'han de desenvolupar d'acord amb les diferents normatives i legislació de tipus sectorial aplicables segons el seu àmbit d’actuació.

- Disposar del Projecte de Voluntariat. El podem definir com el document escrit que recull les finalitats i els plantejaments sota els quals el voluntariat de l'entitat s'estructura, es gestiona i funciona. Cal que aquest document inclogui el Pla de formació del voluntariat.

La documentació que actualment es requereix per tal de practicar la inscripció en el Cens és la següent:

- Fotocòpia dels estatuts de l’entitat.

- Fotocòpia del CIF de l’entitat.

- DNI de la persona representant legal.

- Programes d’actuació.

- Projecte de voluntariat.

- Model de compromís entitat-voluntari.

- Certificat de l’entitat delegant (si escau).

- L’imprès normalitzat.

El Registre d’ONGD de la Generalitat de Catalunya

En aquest registre es poden inscriure totes les entitats definides com a Organitzacions No Governamental pel Desenvolupament (ONGD) que tinguin seu social o delegació permanent a Catalunya.

Per tenir la consideració d’ONGD cal tenir unes determinades finalitats que descriu l’article 4 de la llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament de la següent manera:

a) L’eradicació de la pobresa i, en especial, la facilitació de l’accés efectiu a tots els béns i els serveis necessaris per a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques.

b) El reconeixement i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals individuals i col·lectius reconeguts internacionalment.

c) L’impuls d’un desenvolupament humà sostenible integrador de les seves dimensions democràtica, econòmica, social i mediambiental.

d) L’impuls de la igualtat d’oportunitats entre sexes en l’accés efectiu als recursos, als serveis, a l’educació i a la formació i, en especial, la potenciació de la plenitud dels drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants.

e) La defensa i la promoció de les identitats culturals dels pobles, inclosos el patrimoni lingüístic universal i el respecte a la pluralitat cultural.

f) La promoció de l’educació i la formació, especialment en els nivells bàsics i professionals, a fi d’afavorir la ciutadania, el bon govern, el desenvolupament de les capacitats productives i la instrucció de la població en general en qüestions relacionades amb la salut reproductiva.

g) El foment del treball i de la capacitat emprenedora i l’accés al coneixement científic, tecnològic i de gestió, com a motors del desenvolupament econòmic i social, i en especial la promoció de les empreses petites en els països en desenvolupament.

h) La contribució a eradicar les tensions i els conflictes socials i les seves causes, i també la promoció de la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós.

i) La contribució a prevenir i solucionar les situacions d’emergència.

j) El suport als processos de democratització, assegurant el reforçament de les institucions i les capacitats d’acció col·lectiva necessàries per al bon govern i la durabilitat del desenvolupament humà.

k) El suport a una participació equitativa de tots els països en el comerç internacional i el desenvolupament d’instruments i de condicions que afavoreixin amb justícia el comerç dels països amb economies estructuralment més febles.

Cal tenir en compte la importància de l’àmbit d’actuació geogràfica de les ONGD: en aquest sentit són prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magreb, els de l’Amèrica Llatina, els de l’Àfrica subsahariana i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té estretes relacions de caràcter històric, social, econòmic, cultural i migratori.

Els avantatges de la inscripció són:

a) És requisit indispensable per rebre ajuts i subvencions de la Generalitat, tal i com preveu el Decret 109/2003.

b) L’entitat degudament inscrita pot beneficiar-se d’incentius fiscals descrits en l’article 35 de la Llei de cooperació internacional per al desenvolupament (Llei 23/1998, BOE número 162, de 8.07.1998).

c) Simplificació dels requeriments d'informació per part de l’Administració pública.

Actualment, la documentació requerida per tramitar la inscripció és la següent:

- Formulari normalitzat de sol·licitud d’inscripció, degudament emplenat.

- Relació de les subvencions rebudes durant els darrers cinc anys per part de les Administracions públiques.

- Document que acrediti que no ha recaigut sanció administrativa ferma sobre l’entitat sol·licitant.

- Document, si escau, que acrediti la inscripció en els diferents registres d’ONG i ONGD (Departament de Justícia, AECID, Ministeri de l'Interior).

- Estatuts de l’entitat.

- Documentació acreditativa del nom i cognoms de les persones promotores o fundadores, si són persones físiques, i de la raó social, si són persones jurídiques, i, en tots dos casos, de la nacionalitat i del domicili.

- Documentació acreditativa de la data d'aprovació dels estatuts.

- Documentació acreditativa de la identificació de les persones que integren l'òrgan de govern de l’entitat.

- Memòria d'activitats de l’entitat que contingui la descripció dels projectes que realitza.

- Document notarial que autoritza l’escriptura constitutiva.

- Acta fundacional de l’entitat.

- Document informatiu del patrimoni i de les fonts de finançament de l’entitat.

El Cens General de la Secretària de Joventut de Catalunya

El cens general de la Secretaria de Joventut és una eina que permet conèixer i difondre les associacions juvenils o aquelles entitats que treballen prioritàriament per als joves.

Els avantatges d’estar inscrit al Cens són:

- Accés a les línies de subvenció de la Secretaria de Joventut.

- Participar en les accions de difusió d'entitats que fa la Secretaria de Joventut.

- Rebre informació de totes les activitats i iniciatives de la Secretaria de Joventut.

Es poden inscriure al Cens:

- Les associacions juvenils legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia.

- Les federacions o moviments d’associacions juvenils.

- Les seccions juvenils d'entitats, d'associacions, de partits polítics, de sindicats, etc. reconegudes com a tals per l'entitat mare respectiva, que ha d’estar legalment constituïda.

- Les entitats legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia que presten serveis a la joventut de forma estable.

El criteri que aplica la Secretaria de Joventut per a considerar que una entitat és de Serveis a la Joventut és que en els seus estatuts hi consti de forma clara que, en el marc del seu àmbit d’actuació i les seves finalitats com a entitat, realitza programes adreçats directa i específicament als joves.

A més, han de complir tots els requisits següents:

- Tenir uns programes clars, definits i ben estructurats de serveis als joves.

- Que aquests programes per a joves estiguin diferenciats dels programes generals de l’entitat que s’adrecen a la resta de ciutadans.

- Que aquests programes (o d’altres de similars) ja s’estiguin realitzant de forma estable en els darrers anys.

- Que aquests programes (o d’altres de similars) tinguin la previsió de continuar fent-se en els propers anys, de manera que se’n garanteixi la continuïtat.

La sol·licitud d’inscripció es tramita de forma telemàtica i exigeix els següents camps:

- Document de presentació de l’entitat.

- NIF de la persona màxima responsable de l’entitat.

- Document de nomenament del president de l’entitat.

- Si es té personalitat jurídica pròpia:

a) Els estatuts registrats i segellats per l’organisme oficial corresponent.

b) La targeta NIF.

- Si és una secció juvenil d’una entitat, reconeguda com a tal secció en els estatuts de l’entitat:

a) Estatuts de l’entitat mare.

b) Targeta NIF de l’entitat mare.

c) Acta de la creació de la secció juvenil (si la secció no consta als estatuts).

- La documentació, en cas de vinculació a altres entitats o federacions, s’ha d’acreditar mitjançant una certificació d’aquesta vinculació emesa per l’òrgan directiu o per la persona responsable de l’entitat a la qual s’està vinculat.

- En cas de voler actuar a través d’un representant legal que no sigui el president, cal aportar el NIF de la persona que actuarà com a representant legal i els poders notarials atorgats a aquest representant.

El Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat

En aquest Registre són susceptibles d’inscripció aquelles entitats i associacions de caràcter voluntari sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de tota mena en l'àmbit de l'ecologia i, en general, en relació amb la protecció i millora del medi ambient.

El procediment a través del qual aquestes entitats poden rebre informació i participar en la preparació dels plans i programes que elabori el Departament de Medi Ambient i Habitatge està regulat al Decret 401/2004, de 5 d’octubre.

L’avantatge més significatiu per a les entitats inscrites al Registre radica en la possibilitat que tenen les persones que hagin fet algun donatiu de deduir-se’l en l’IRPF.

D’altra banda, les entitats inscrites al Registre resten obligades a presentar anualment a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat una memòria d'activitats.

Les entitats interessades a inscriure’s en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat han de presentar la següent documentació:

1. Sol·licitud d’inscripció adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat on s’incloguin les següents dades:

- Nom de l’entitat.

- NIF.

- Dades de la persona que en sigui representant legal.

- Domicili.

- Data de constitució i d’inscripció en el registre administratiu que correspongui.

- Dades, telèfon i adreça de correu electrònic de la persona o unitat a través de la qual ha d'establir la comunicació amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Àmbit sectorial o territorial on desenvolupa preferentment les seves activitats.

- Altres dades voluntàries que l’entitat consideri d'interès.

2. Documentació annexa:

a) Estatuts de l'entitat o organització degudament inscrits als registres administratius corresponents. No s'ha de presentar aquest document en cas que l'entitat o organització estigui inscrita en un registre administratiu de la Generalitat de Catalunya, i s'hi hagin comunicat les modificacions d'estatuts, si s’escau.

b) Acord de l'òrgan rector de l’entitat que aprovi la sol·licitud d’inscripció al Registre.

c) Documentació acreditativa de la representació de la persona que presenta la sol·licitud en nom de l’entitat.

d) Memòria de les actuacions realitzades per l’entitat en l’àmbit del medi ambient i de la sostenibilitat ambiental en el darrer exercici.

e) Dades de la persona o unitat i telèfon i adreça electrònica designada per l’entitat en les seves relacions amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.