Curs: Com detectar necessitats formatives a la teva entitat

Home a la platja amb detector d'or_Joe Mabel_Flickr
Dimecres, 27/06/2012 fins Dimecres, 18/07/2012

La Fundació Pere Tarrés organitza aquest curs online per a professionals i persones interessades en la detecció de necessitats formatives a les entitats.

Objectius

 1. Identificar i analitzar els diferents models de detecció i anàlisi de necessitats educatives/ formatives.
 2. Practicar diferents fases del procés, així com, valorar i definir un conjunt de criteris de priorització de necessitats.
 3. Descriure i planificar el procés de recollida i anàlisi de necessitats vàlid per al propiàmbit d'actuació, i en concret, per la pròpia entitat i col · lectiu.
 4. Dissenyar i practicar diferents instruments de recollida de necessitats educatives /formatives.

Contingut

 1. Introducció:
 • Conceptualització la detecció de necessitats educatives / formatives com a primera fase clau en la planificació de l'acció educativa.
 • El perquè establir un procés rigorós i replicable.
 • Característiques fonamentals.

 1. Tipologia de necessitats i models de recollida i anàlisi.
 • Necesidadades normatives i primàries
 • Mancances - problemes - oportunitats
 • Grupals i individuals
 • Altres tipologies.

 1. Fases del procés de recollida i anàlisi
 • Els models més representatius
 • La localització de les necessitats
 • L'anàlisi segons tipologia
 • El estudi de recursos
 • Els criteris de priorització
 • L'informe valoratiu.

 1. Instruments claus de recollida d'informació i anàlisi de necessitats educatives /formatives:
 • L'Observació
 • L'entrevista
 • El Qüestionari
 • Grup de discussió
 • Grup nominal
 • Sondeix de problemes
 • Panell d'experts
 • Tècnica Delphi
Data: 

Dimecres 27 juny

Hora: 

13:53

Correu electrònic de l'organitzador: 
if@peretarres.org