Com hauran de ser les activitats de lleure aquest estiu?

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
 Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Aquest estiu es prioritzarà dur a terme activitats de lleure en zones de baix risc de contagi o lliures de coronavirus.
 Font: Min
Els participants es dividiran en grups de fins a 10, anomenats ‘grups de convivència’.
 Font: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Les activitats hauran d'incloure el treball de l’acompanyament emocional, el dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut.

Com hauran de ser les activitats de lleure aquest estiu?

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La secretària d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, va presentar ahir el marc regulador de les activitats de lleure per aquest estiu 2020. Aquestes són les idees principals del document.

El món del lleure educatiu a Catalunya compta amb una llarga tradició i contribució notable al creixement integral d’infants i joves i a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

Les activitats d’educació en el lleure són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè infants i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors i per això és necessari, aquest estiu més que mai, poder garantir que tothom en pugui gaudir.

El document marc ‘Criteris generals per a l’organització d’activitats de lleure educatiu - estiu 2020’ presentat ahir, estableix els requisits mínims imprescindibles per a poder realitzar aquestes activitats. Aquests criteris, però, s’han d’entendre a partir de 4 premisses:

 1. Condicions sanitàries objectives (premissa general): es podran dur a terme sempre que es donin les condicions objectives des de l’àmbit de la salut pública i l’evolució de les dades epidemiològiques.
 2. Flexibilitat: adaptació a les circumstàncies sense perdre l’essència de l’educació en el lleure.
 3. Progressivitat: coherència amb el desenvolupament de les diferents fases de desconfinament.
 4. Adaptabilitat territorial: diferents velocitats en el desenvolupament del pla de desconfinament segons l’evolució de cada territori (àrea bàsica de salut).

Amb una metodologia pròpia, l’educació en el lleure permet als infants i joves seguir adquirint competències complementàries a les de l’educació formal tot integrant un ventall ampli de valors. I aquest estiu serà més important que mai en la fase de desconfinament de la infància i l’adolescència per:

 • L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.
 • La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.
 • La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.

Per aquest motiu, i des d’un vessant pedagògic, caldrà incorporar en el disseny educatiu de les activitats, l’experiència de la pandèmia, treballant l’acompanyament emocional, el dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut.

Activitats incloses i a qui van dirigides

Es contempla la realització de casals i colònies, així com també d’acampades, rutes i camps de treball que s’adrecin a nens, nenes i adolescents amb edats compreses entre els 3 i 17 anys.

Es prioritzarà la participació d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa l’impacte de la Covid-19.

Consideració sobre el territori on es desenvoluparan

Es prioritzarà que les activitats es duguin a terme en zones de baix risc de contagi o zones lliures de coronavirus, anomenades zones verdes. En el cas dels casals d’estiu es valorarà la proximitat amb el domicili dels infants.

Es promourà que els infants i joves participants provinguin de zones homogènies en quant a la incidència del virus.

Consideracions comunes

Mida dels grups, dirigents i titulacions

Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats ‘grups de convivència’ que tindran assignat com a mínim una persona dirigent.

La ràtio entre participants i dirigents es manté en 1 dirigent per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat. Es mantenen les ràtios de dirigents titulats i de titulació de la persona responsable de l’activitat.

Requisits generals per a participar en les activitats

Els i les participants hauran de complir:

 • Absència de malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19
 • No convivència o contacte estret amb positius o persones amb simptomatologia.
 • Calendari vacunal actualitzat
 • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà valoració dels serveis mèdics.

Característiques de les activitats

Totes les activitats hauran de mantenir la distància física entre les persones participants, en equips petits i evitant que aquestes es toquin la cara.

Algunes activitats orientatives que presenta el document són:

 • Jocs tradicionals a l’aire lliure
 • Activitats a la natura
 • Jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar
 • Esports i activitats sense contacte físic i proximitat del tronc superior del cos i les cares
 • Dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques
 • Jocs amb pilota

Mesures de protecció i prevenció generals

Es crearà una nova figura anomenada ‘Responsable de seguretat i higiene’ a cada activitat, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures que s’estipulen en el document marc i els protocols que es desenvolupin d’ara endavant, així com garantir la formació i la informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents, les seves famílies i la resta de l’equip de dirigents.

Els i les responsables de seguretat i higiene i les persones responsables de les activitats hauran d’haver seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció i en la detecció de símptomes.

Salut Pública participarà en aquestes formacions i facilitarà la creació de protocols de comunicació entre els equips dirigents i els serveis de salut del territori acollidor de l’activitat.

Protocols específics

Cada activitat haurà de seguir els protocols validats per la Direcció General de Joventut de mesures de seguretat i higiene, manipulació d’aliments, ús i desinfecció dels espais, l’utillatge propi i gestió d’espais d’emmagatzematge, i el protocol de seguretat que haurà d’incorporar la possibilitat que en cas d’evacuació no es farà ús d’espais que no garanteixin la distància de 2 metres o que el seu ús serà el mínim possible fins a poder organitzar el retorn.

Requisits generals sobre prevenció en l’àmbit de la salut

 • Rentat de mans sistemàtic a l’inici i al final de cada activitat.
 • Ús de mascaretes en les activitats que no sigui possible mantenir la distància física mínima.
 • Llistats de comprovació de símptomes diaris (es facilitaran check-lists)

Distància de seguretat

El distanciament físic serà sempre de 2 metres. Per tal de garantir aquest distanciament, no serà recomanable l'ús del transport públic.

En el cas d’espais d’ús compartit amb altres col·lectius poblacionals (piscines, poliesportius, equipaments cívics, etc.) caldrà valorar la possibilitat de realitzar torns, sectoritzar l’espai i aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns d’ús.

Requisits generals sobre neteja i desinfecció d’instal·lacions i materials

 • Ventilar les instal·lacions interiors 3 vegades al dia un mínim de 10 minuts.
 • Netejar i posteriorment desinfectar els espais una vegada al dia.
 • No compartir el material emprat per a les activitats entre infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús.

Recomanacions generals sobre Seguretat Alimentària

El document remarca que caldrà parar especial atenció en el moment dels àpats.

El menjar es servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre infants i joves. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa, etc.)

No estarà permesa la col·laboració de les persones participants en les tasques de cuina, serveis de menjar ni neteja dels estris.

Consideracions específiques segons tipologies d’activitat

Entrades i sortides: es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat.

Roba de llit i tovalloles: tant les pròpies com les de les instal·lacions seran rentades prèvia i posteriorment a l’activitat a una temperatura superior als 60 graus. En el cas dels sacs de dormir caldrà que siguin ventilats diàriament un mínim de 2 hores.

Espais d’allotjament: la distància mínima durant la pernoctació entre els caps de les persones serà de 2 metres. En acampades es prioritzarà l’ús de tendes de campanya grans o altres instal·lacions d’acampada. Enguany, i excepcionalment, es permetrà l’acampada en instal·lacions de titularitat pública (poliesportius i escoles, principalment). En rutes es podrà fer ús d’instal·lacions municipals o refugis lliures sempre que quedi garantida la desinfecció prèvia i la distància física entre persones.

Delimitació d’espais: les zones de l’activitat (espais dels grups de convivència, espais d’activitats, espais comuns, espais d’entrada i sortida) hauran d’estar clarament delimitats. En els espais d’acampada caldrà delimitar l’àrea de dormir, de menjador, de cuina i d’activitats.

Personal de suport: les persones encarregades d’intendència i les que tinguin contacte amb persones externes a l’activitat no podran tenir contacte amb els i les participants i sempre hauran de ser les mateixes.

Organització de torns: es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària.

Les entitats del sector del lleure s'han manifestat sobre el marc regulador, la gran majoria valorant l'encert i l'esforç per buscar solucions perquè infants i joves puguin viure un estiu de lleure inoblidable però demanant mesures més realistes i recursos per a poder aplicar-les.

Afegeix un comentari nou