Claus per a una bona justificació de subvencions

Suport Tercer Sector – Econòmic
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Claus per a una bona justificació de subvencions

Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El contingut destaca els aspectes més rellevants a tenir en compte a l’hora de presentar la justificació d’un projecte a la institució finançadora corresponent.

1. Fer una previsió de justificació

Fer una previsió de justificació. Com al presentar la sol·licitud ja es fa una previsió econòmica del projecte, es pot començar a guardar els justificants de les diverses despeses previstes.

2. No oblidar-se de cap document

A banda de presentar la relació de factures i de rebuts –que han de ser justificants originals –, s’ha de lliurar un exemplar dels materials de difusió (díptics, fulletons, cartells, fotografies...) i de les publicacions i documents editats en el marc de la iniciativa. També s’ha d’adjuntar la memòria d'activitats i l'econòmica del projecte.

3. La memòria, sintètica, clara i amb dades

Primer de tot, s'han de revisar les bases de la convocatòria. Potser s’hi inclou un model de memòria o s’exigeixen dades concretes.

La memòria ha de detallar el projecte de manera sintètica, clara, breu i ha d’aportar dades sempre que sigui possible.

4. Elements a incloure a la memòria

 1. Portada amb el nom de l’entitat, el projecte i la data.
 2. Resum de la valoració del projecte o activitat. Cal indicar el grau d’assoliment dels objectius principals.
 3. Dades del projecte.
 4. Explicació del projecte: Ha d’incloure les variacions més significatives respecte la formulació presentada, amb menció a les dificultats i imprevistos.
 5. Dades de les valoracions de les persones usuàries.
 6. Memòria econòmica: Si n’hi ha hagut, s’han d’indicar les desviacions i explicar-ne els motius.
 7. Conclusions: L’apartat pot servir per argumentar una perspectiva de continuïtat o per parlar de les millores de cara a les properes convocatòries.
 8. Annexos amb documentació addicional com fotografies, vídeos, materials...

5. Consulta el finançador corresponent per resoldre dubtes

La memòria econòmica pot portar a dubtes, perquè la justificació depèn de les bases reguladores i s’ha d’estar atent ja que, per exemple, de vegades només es demana justificar l’import de la subvenció o el 100% del cost de l’activitat. Per aclarir les diferents qüestions, parla amb l'equip tècnic de la institució corresponent.

La justificació econòmica suposa acreditar estar al corrent de pagaments amb Hisenda i Seguretat Social. Cal conservar fotocòpies de tot el que s’ha presentat i s’ha de tenir en compte que si hem de realitzar una compra per un import superior a 12.000 euros, haurem de demanar tres pressupostos diferents i presentar-los tots, no només el de l'oferta que finalment hàgim triat.

6. Què han d’incloure les factures?

 1. Data.
 2. Número.
 3. Import.
 4. Nom, NIF i adreça de qui l’emet.
 5. Nom, NIF i adreça de l’entitat destinatària.
 6. Concepte: Ha d’estar vinculat amb l’activitat i s’ha d’adjuntar el comprovant de pagament.

La data de la factura ha d’estar compresa en el període subvencionable i tots els rebuts han d’ajustar-se al pressupost econòmic que es presenta a la memòria. Es pot donar el cas que s'imputi al projecte només una part d'una factura. ​

7. Si no es justifica bé, es reduirà l’import de la subvenció

Tal com s’explica al document publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat, “en cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà l’import de subvenció concedida en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats”.

Informacions relacionades:

El model 111 d’Hisenda.

Com demanar i justificar una subvenció.

Afegeix un comentari nou