La comptabilització de les subvencions

Autor/a: 
Noe Alvarez

La comptabilització de les subvencions

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Existeixen diferents tipus de subvencions com oficials de capital, afectes a l’activitat o subvencions a l’explotació. La comptabilització de les subvencions variarà en funció del seu tipus.

Les subvencions solen ser una font important de finançament de les entitats sense afany de lucre. Els plans comptables diferencien fins a tres classes de subvenció:

Subvencions oficials de capital: són les subvencions concedides per les administracions públiques per a l’establiment o estructura fixa de l’entitat. Solen ser subvencions per a l'adquisició d’immobilitzat i que per tant seran emprades durant més d’un any.

Subvencions oficials afectes a l'activitat pròpia de l'entitat: són les subvencions oficials concedides per les administracions públiques amb l’objecte de garantir el compliment dels fins de l'activitat pròpia de l’entitat.

Subvencions oficials a l'explotació: són les concedides per les administracions públiques i que tenen el seu origen en les activitats mercantils amb l'objecte d'assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficits d'explotació.

Segons el tipus de subvenció la comptabilització seria:

Subvencions oficials de capital

La imputació de l'ingrés al compte 725 si afecta a l'activitat pròpia i al 775 si afecta a l'activitat mercantil.

1. Concessió subvenció:

____________________15/02/0x________________________

1.000 (4708) HP deutora a Subv. ofic. de capital (130) 1.000

2. Cobrament subvenció:

________________________ 15/03/0x ___________________

1.000 (572) Bancs a HP deutora (4708) 1.000

3. Adquisició immobilitzat:

________________________ 30/06/0x _____________________

1.000 (22x) Immobilitzat a Bancs (572) 1.000

4. Amortització immobilitzat:

________________________ 31/12/0x ______________________

100 (682) Amort. immob. mat. a Amort. acum. immob. mat. (282) 100

5. Imputació subvenció a resultats:

________________________ 31/12/0x ______________________

100 (130) Subv of cap a Subv trp a rtats (725/775) 100

En el pla comptable per a fundacions d'àmbit català, els comptes 725 i 775 queden integrats en un únic compte 725.

Subvencions oficials afectes a l’activitat

1. Concessió subvenció:

_________________________ 30/06/0x ______________________

500 (4708) HP deutora subv. conc. a Subv of actv pròpia (725) 500

2. Cobrament subvenció:

_____________________ 01/09/0x _______________________

500 (572) Bancs a HP deutora (4708) 500

En el pla comptable per a fundacions d'àmbit català, el compte 725 queda integrat en el compte 724

Subvencions oficials a l’explotació

1. Concessió subvenció:

__________________________ 30/06/0x _____________________

500 (4708) HP deutora subv. conc. a Subv. of explotació (740) 500

2. Cobrament subvenció:

_____________________ 01/09/0x _______________________

500 (572) Bancs a HP deutora (4708) 500

En el pla comptable per a fundacions d'àmbit català, el compte 740 queda integrat en el compte 724.

Afegeix un comentari nou