Publicades les bases de les subvencions del Departament de Drets Socials dins el Programa Next Generation EU

F Pere Tarrés
 Font: Xarxanet
Un cor dibuixat a la sorra. Foto de Khadeeja Yasser a Unsplash.
 Font: Xarxanet
Foto de Towfiqu barbhuiya a Unsplash

Publicades les bases de les subvencions del Departament de Drets Socials dins el Programa Next Generation EU

F Pere Tarrés

Resum: 

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya publica les bases que regulen les subvencions adreçades a totes les entitats, empreses i agents socioeconòmics per finançar les actuacions, els programes i els projectes que millorin i reforcin les polítiques socials, amb una atenció especial al model de cures de llarga durada.

Objectius de la convocatòria

Els principals objectius d'aquesta convocatòria que preveu una inversió total de 400M€ per a transformar el model d’atenció social són els següents:

 • Reformar el sistema d’atenció i cures de llarga durada en què s’aposta per una nova arquitectura dels equipaments residencials centrada en la persona i la seva inclusió en l’entorn comunitari;
 • reforçar l’atenció domiciliària perquè esdevingui un servei d’alta qualitat;
 • i continuar impulsant accions que afavoreixin l’accessibilitat per fer possible un país d’oportunitats per a tothom.

Línies de subvenció

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Next Generation EU, les línies que integra aquesta convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials, són les següents:

 • Línia 1. Inversió per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents.

Finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH. També inclou inversions en equipaments de nova construcció o remodelació per a la protecció de persones sense llar o amb necessitats d'allotjament temporal.

 • Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.

Finançar actuacions que utilitzen la tecnologia per aportar solucions a les persones en situació de dependència i/o discapacitat, de problemàtica social derivada de malaltia mental, que en facilitin l'autonomia personal, i també la cura i l'atenció, el manteniment de la persona en l'entorn domiciliari, l'atenció integrada social i sanitària, així com iniciatives que facilitin la participació i implicació de la xarxa de voluntariat.

 • Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.

Finançar actuacions d'inversió en tecnologia i sistemes d'informació que millorin la gestió dels serveis socials i permetin transformar els models d'intervenció actuals.

 • Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials.

Finançar actuacions pilot que promoguin models d'atenció innovadors en l'àmbit dels serveis socials, mitjançant iniciatives noves que es puguin aplicar en el conjunt del sistema, a intercanviar coneixement i aprenentatge i a impulsar processos de modernització.

 • Línia 5. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats, i transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils.

Aquesta línia inclou les dues línies següents:

 • 5.1 Subvencions d'inversió per dur a terme obres i per adquirir equipament i maquinari per a la modernització i la transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, perquè siguin sostenibles, accessibles i adaptades a les noves tecnologies.
 • 5.2 Subvencions per finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

 • Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya.

Promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.

Qui hi pot optar?

 1. Les entitats sense ànim de lucre.
 2. Les entitats locals, els organismes o les entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.
 3. Les entitats mercantils.
 4. Les persones treballadores autònomes.
 5. Les universitats i els centres de recerca i d'investigació.

També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, poden dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Sol·licituds

Els formularis de sol·licitud, d'aportació de documentació i de justificació normalitzats estan disponibles a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, al portal corporatiu Canal Empresa i a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT, en el cas de les administracions locals i organismes o entitats que en depenguin.

Consulta les Bases de la convocatòria

Afegeix un comentari nou