Aprovats l'augment del Salari Mínim Interprofessional i altres reformes fiscals

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aprovats l'augment del Salari Mínim Interprofessional i altres reformes fiscals

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El Consell de Ministres del passat divendres, dia 2, va aprovar diverses mesures adreçades a augmentar la recaptació fiscal, així com un augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Les principals mesures fiscals introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, afecten bàsicament l'Impost sobre Societats, les sol·licituds d'ajornaments en els deutes tributaris i l'augment dels impostos indirectes d'alguns productes, com ara el tabac i les begudes alcohòliques.

A banda de les mesures fiscals esmentades, en aquest Reial Decret Llei s'estableix un augment del Salari mínim interprofessional (SMI) per al 2017 d'un 8% respecte de l'establert per al 2016, i queda fixat en un import de 707,60 euros mensuals. Amb el model de 14 pagues, l'SMI anual representa un import de 9.906,40 euros.

A més, s'aproven els coeficients d'actualització dels valors cadastrals per al 2017 i s'actualitza, augmentant un 3% respecte de les quanties vigents a 2016, el topall màxim i les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social.

Pel que fa a l'Impost de Societats, els canvis que entren en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2016 afecten principalment a les grans entitats. Es modifica el límit de compensació de les bases imposables negatives i el de la deducció per evitar la doble imposició internacional per a les entitats amb una xifra de negocis igual o superior a 20 milions d'euros. També hi ha una modificació fiscal per a aquelles entitats que tinguessin inversions amb una pèrdua estimada de valor en exercicis anteriors a 2013, i que encara no l'haguessin feta efectiva.

Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, s'estableix que no seran deduïbles les pèrdues en la transmissió de les accions o participacions que les entitats tinguin en societats mercantils de les quals es posseeixi almenys un 5% o bé que hagin tingut un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros. També hi haurà altres limitacions a la deduïbilitat en diversos tipus d'operacions amb empreses participades i/o situades a paradisos fiscals.

Pel que fa a la possibilitat d'ajornar els deutes tributaris, a partir de l'1 de gener de 2017, no es podran ajornar ni pagar en espècie els següents deutes:

  • Els que corresponguin a retencions efectuades a tercers o les corresponents a pagaments fraccionats de l'Impost de Societats.
  • Les que corresponguin a liquidacions efectuades per l'Agència Tributària i que hagin estat considerades com a fermes després d'un recurs o reclamació econòmic-administrativa, i que prèviament haguessin estat objecte de suspensió durant la tramitació dels procediments esmentats.
  • Les derivades de tributs que hagin estat repercutits, llevat que es justifiqui degudament que aquestes quotes no han estat cobrades. Aquesta limitació afecta, principalment, a les sol·licituds d'ajornament relacionades amb l'Impost sobre el valor afegit (IVA).

Afegeix un comentari nou