S’aixeca la suspensió de la tramitació de la COSPE 2019-2020

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional. Font: Unsplash.
Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. Font: Unsplash.

S’aixeca la suspensió de la tramitació de la COSPE 2019-2020

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per a l‘anualitat 2020, mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients derivats de la Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol i es possibilita així la flexibilització de les actuacions subvencionades de la COSPE 2019 per aquest any, mentre estigui vigent l'estat d'alarma.

Finalitat

L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional, ja que les actuacions de foment s’han vist greument afectades per la crisi de la Covid-19, i així es podran pal·liar els efectes desfavorables provocats tant a les persones beneficiàries com a les perceptores que es poden veure perjudicades. La situació és especialment rellevant en l’àmbit cultural i social, degut a la dràstica reducció en la consecució dels seus objectius i actuacions.

Aspectes clau

Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. S’entendrà que la persona interessada està conforme amb la no aplicació de la suspensió en el cas que es presentin els comptes justificatius d’acord amb el que estableixin les bases reguladores, convocatòria o acte de concessió.

Respecte les entitats que no presentin la declaració d’acceptació de l’aixecament de la suspensió, o no estiguin conformes, els terminis administratius continuen suspesos, i un cop es restableixin hauran de dur a terme l’activitat o renunciar a la subvenció.

Ajornar terminis

La resolució permet, d’una banda, que l’entitat pugui sol·licitar que el seu expedient es tramiti perquè el Departament revisi la seva justificació i, d’altra banda, que l’entitat pugui continuar amb el termini de presentació de justificants suspès a l’espera que s’aixequi la suspensió general dels terminis administratius.

Amb aquesta mesura es vol evitar que la suspensió de terminis administratius perjudiqui els drets i interessos de les entitats.

S’activen les bestretes de les subvencions 2020 sense revisar els justificants 2019

Aquesta disposició només s’aplicarà a les entitats que manifestin expressament la voluntat que se'ls aixequi la suspensió de terminis i que, a més, declarin responsablement que no han tramitat ni tramitaran cap expedient de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les subvencions, amb l’excepció dels expedients temporals d’ocupació.

Amb aquesta mesura es vol avançar els pagaments de les subvencions 2020 per tal que les entitats puguin disposar dels recursos com més aviat millor.

Finançar les despeses

L’Administració Pública finançarà les despeses del 2020 realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit totalment o parcialment la finalitat de la subvenció o l’ajut, a causa de la situació actual d’emergència sanitària.

Amb aquesta mesura s’obre la possibilitat d’admetre, verificar i finalment pagar les despeses que les entitats hagin tingut l’any 2020 per tirar endavant els seus projectes malgrat les dificultats per completar-los o executar-los i encara que no s’hagin assolit els objectius que s’hi havien plantejat quan es van presentar al Departament per optar a l’ajut.

Adaptar la finalitat de les actuacions subvencionades

Es permet a les entitats beneficiàries poder adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions subvencionades que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma.

Caldrà que les entitats sol·licitin i expliquin els canvis i adaptacions i que el Departament les accepti i validi sempre abans de la justificació de la resolució. S’haurà d’incorporar un annex amb un llistat de les possibles situacions d’adaptació que recullen els diferents supòsits per permetre a les entitats plantejar al Departament un canvi o variació del projecte inicialment presentat.

En la modificació es tindran en compte les despeses efectivament realitzades per la persona beneficiària, i s’adaptaran les que no s’hagin assolit total o parcialment.

Possibles actuacions d’adaptació de les subvencions atorgades per l’anualitat 2020

Modificacions de projectes

El decret proposa modificacions de projectes perquè algunes activitats es puguin centrar en l’atenció de necessitats noves sorgides a causa de la pandèmia, així com adaptar les actuacions durant el període d’estat d’alarma i durant el desconfinament gradual, per atendre telemàticament quan no es pugui fer de forma presencial.

Imputar despeses

Es pretén imputar despeses de l’exercici 2021 sempre que aquestes no siguin recurrents, es justifiqui la necessitat a la sol·licitud de modificació del projecte, i ho accepti la unitat gestora, a més d’imputar despeses fixes de manteniment i d’estructura en el període que l’entitat hagi aturat l’activitat ordinària i que siguin imputables al projecte subvencionat.

Es vol adaptar l’atenció i les activitats en grups reduïts o individualitzats, mantenint la despesa dels i les professionals i locals i transformar les actuacions presencials del projecte en actuacions per teletreball amb objectius similars.

Seguiment personalitzat

També es pretén efectuar seguiment personalitzat de les persones usuàries del programa, a través de trucades, videoconferències, correus electrònics i/o visites si és possible, així com actuacions d’assessorament a entitats de segon nivell.

Despeses sanitàries i de prevenció

Pel que fa a les despeses, es volen efectuar en material sanitari o de protecció individual, de subministrament d’espais o llocs diferents i altres despeses i activitats addicionals relacionades amb l’atenció a les necessitats socials derivades de l’emergència, prioritzant aquelles accions que poden aportar mesures i solucions a les persones afectades per la situació d’excepcionalitat.

Projectes innovadors

També proposen substituir per projectes innovadors part de les actuacions que no es puguin realitzar amb motiu de l’estat d’alarma, realitzar canvis en el lloc d’execució i seguir abonant d’acord amb els mòduls establerts les places que hagin quedat vacants o els serveis que hagin estat tancats temporalment.