Com afecta la tributació de les loteries a les entitats

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dani Gallart
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash.
El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors,al 20%. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors, al 20%. Font: Unsplash.

Com afecta la tributació de les loteries a les entitats

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La venda de butlletes i participacions de loteries i altres rifes és una forma molt habitual de finançament en associacions i fundacions, però s’han de tenir en compte les obligacions formals i fiscals que pot comportar.

Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció (com ara els dècims) estan exempts de tributació. Això, s'aplica tant als jocs d'atzar estatals com als autonòmics, per tant, s'inclou la Grossa. El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors, al 20% i s’aplica a la quantitat que sobrepassi els 40.000 euros. En cap cas, mai comptaran aquests primers 40.000 €.

Per exemple, si el premi és de 400.000 € per bitllet o fracció, a la persona guanyadora Hisenda li descomptarà de l’import a cobrar, mitjançant retenció, un 20% de 360.000 €, és a dir, cobrarà 72.000 € menys. En el cas que es compti amb més d’un premi, encara que el total sumi més de 40.000 € si cap premi individual supera aquesta xifra, no s’haurà de tributar. En cas que el premi total sigui superior a 40.000 € a partir de diferents bitllets o fraccions, s'aplica la retenció pertinent a cada bitllet.

En el cas de les persones físiques, pels premis que han tingut retenció no caldrà que facin cap tràmit més ni que paguin més impost que la mateixa retenció. Però per les persones jurídiques com les entitats que estiguin al règim fiscal d’entitats parcialment exemptes, la totalitat del premi tributarà en Impost de Societats i la retenció serà un pagament a compte, que hauran de consignar quan els hi correspongui fer la declaració de l'Impost, mitjançant el model 200.

És necessari una autorització per a vendre participacions?

La normativa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) publica cada any una nota informativa destinada a les administracions de loteria i punts de venda autoritzats amb l’objectiu d’informar sobre el procediment per demanar autorització i vendre participacions de loteria per part d'entitats benèfiques, sense afany de lucre o declarades d'utilitat pública.

Aquesta autorització només s'emet a les entitats declarades benèfiques i que vulguin vendre amb un sobrepreu que mai podrà excedir del 20% del preu del bitllet. Aquesta autorització no es farà extensiva a cap altre tipus de participació habitual d'altres entitats o associacions, respecte de les quals, la SELAE no té competències.

Per aquest motiu, les entitats no lucratives no estaran obligades a demanar permís per distribuir participacions de loteria tot i que portin un recàrrec o donatiu associat a la participació.

Quina diferència hi ha entre recàrrec i donatiu?

Normalment, les entitats inclouen un sobrepreu a les participacions que es pot considerar un recàrrec o es pot assimilar com a donatiu, dos conceptes amb una transcendència fiscal diferent. Pel que fa al recàrrec, la doctrina tributària estableix que representa una comissió pel servei de venda de loteria, i aquella part estaria subjecte a IVA i també tributaria en Impost de Societats.

Respecte del donatiu, les entitats que ho reben no haurien de tributar per cap d'aquests dos impostos perquè el sobrepreu no correspon al pagament d'un servei que l'entitat realitza a la persona que el compra, sinó que aquest fa voluntàriament i sense cap contraprestació a canvi. D’altra banda, és important deixar clar a la butlleta la naturalesa d'aquest sobrepreu, indicant que es tracta d'una donació.

De tota manera, cal tenir molt clar que si es considera que el sobrepreu correspon a una donació caldria poder-ho argumentar bé en cas d’inspecció fiscal, perquè aquesta consideració podria ser posada en dubte per part d’Hisenda.

Ingrés de les retencions i del gravamen sense retenció

Les persones pagadores dels premis, normalment, les entitats financeres o les mateixes administracions de loteria o punts de venda autoritzats dels bitllets, són les obligades a fer la retenció. Però si la butlleta és compartida, la persona o entitat que vagi a cobrar-la haurà d'informar els i les retenidores de quines són les persones, empreses o entitats beneficiàries dels premis, per tal que la tributació i retenció siguin repartides proporcionalment entre totes les persones i entitats guanyadores del premi.

Per exemple, si un dècim de Loteria de Nadal, dividit en 10 participacions de 2 € cadascuna ha estat premiada amb 50.000 €, els 10.000 € que sobrepassen els 40.000 € estaran sotmesos a tributació i retenció. Cadascuna de les parts veurà el seu premi de 5.000 € retallat en el 20% sobre la seva part proporcional que sobrepassa els 40.000 €. O sigui, se li farà una tributació i retenció sobre els 1.000 € que sobrepassen, en cada participació, del límit exempt de tributació.

Si el premi provingués d'un ens de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, com que el pagador estranger no ho sotmetrà a retenció, caldrà que el beneficiari faci directament l'ingrés a Hisenda per la part que sobrepassi els 40.000 € exempts, mitjançant el model 136.

A tenir en compte

Les entitats que hagin distribuït participacions premiades amb un premi que superi els 40.000 € per bitllet o fracció hauran de tenir en compte la identificació de les persones premiades a l’hora de gestionar el cobrament global dels premis.

Abans d'anar a cobrar els dècims o bitllets, caldrà que l'entitat faci recopilació de les dades personals de totes les persones compradores de les participacions. D’aquesta forma, quan vagin a l'entitat financera o a l'administració de loteria a bescanviar els dècims podran declarar a cadascuna de les persones beneficiàries de forma individual. En cas contrari, qui figuraria com a beneficiària del premi seria la pròpia entitat, amb les implicacions fiscals abans esmentades.

D’altra banda, en ocasions, el fet d'obtenir aquestes dades pot ser força complicat. Per aquest motiu, abans del sorteig seria molt convenient pensar en el procediment que s’hauria de tenir preparat per poder recopilar les dades de la forma més fàcil possible.

També s’hauria d'incloure clarament a les butlletes que el sobrepreu correspon a una donació, així com un text que faci referència al prorrateig del gravamen del 20% de les quantitats que excedeixin a 40.000 € quan el premi obtingut per cada dècim que les suporta sigui superior a aquell import.