Com saber quin és l’epígraf de l’IAE més adient?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Lupa amb diners i ordinador Font: Freepik
L'Agència Tributària ha creat una eina útil per a les entitats que s'hagin de donar d'alta. Font: Freepik.
Dona cercant a l'ordinador Font: Yanalya - freepik
L'Impost d'activitats econòmiques (IAE) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Font: Freepik.

Com saber quin és l’epígraf de l’IAE més adient?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) no acostuma a comportar una despesa per a l'entitat. Tot i això, si es desenvolupa activitat econòmica, és obligatori estar-hi donat d'alta.

Sovint, la principal dificultat per fer-ho és trobar quina és la clau d'activitat que cal indicar. Amb la finalitat de facilitar la tasca de seleccionar l'epígraf d'activitat econòmica més adeqüat, l'Agència Tributària ha creat una eina que pot ser molt útil per a les entitats que s'hagin de donar d'alta.

Qui s'ha de donar d'alta en IAE?

L'Impost d'activitats econòmiques (IAE) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica.

Hisenda entén que es fa aquest tipus d'activitat quan una persona, empresa o entitat disposa d'una sèrie de recursos (personals o materials) i els organitza de tal manera que el resultat final sigui una venda de productes i/o de serveis.

Per tant, totes les entitats que facin venda de productes o que cobrin per participar en els serveis que presten s'han de donar d'alta en aquest impost.

Existeixen moltes possibles exempcions que fan que, en la major part dels casos, no s'hagi de pagar res per aquest concepte. Cal tenir en compte que el tràmit formal de comunicar les altes, baixes i variacions en el desenvolupament de les activitats, sí que s'ha de fer.

Com es gestionen les altes en aquest impost?

Per a totes les entitats que no hagin de pagar res en concepte d'IAE, el tràmit de l'alta és força senzill.

S'ha de comunicar a l'Agència Tributària presentant una declaració censal, model 036, marcant a la pàgina 1 la casella 127 (modificació de dades relatives a activitats econòmiques i locals), i indicant, a la pàgina 4, casella 403, el codi d'activitat A03 (Resta empresarials) i a la casella 402 seleccionar la clau o epígraf de l'IAE que s'ajusti més a l'activitat que es vol desenvolupar.

Si s'ha de donar d'alta més d'una activitat, i aquesta no es pot incloure al mateix epígraf, s'haurà de donar d'alta també: tants epígrafs com activitats diferenciades es desenvolupin. Per fer-ho, crearem tantes pàgines 4 complementàries com s'escaiguin al model 036 que s'estigui utilitzant per gestionar les altes.

Trobar l'epígraf adequat

La dificultat més gran en la gestió d'aquest impost és la de trobar quin és l'epígraf més adequat a l'activitat a desenvolupar. La llista completa i descripció dels epígrafs la podem trobar al Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Per tal de facilitar l'elecció, l'Agència Tributària ha desenvolupat recentment un cercador d'activitats econòmiques a on, a partir d'una paraula clau, el sistema proposa diversos epígrafs que podrien correspondre's amb ella, així com el codi estadístic de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) que hi aniria lligat.

Es tractaria d'introduir una paraula relacionada amb l'activitat i pulsar la icona amb la lupa (cercar). El sistema retorna una primera proposta de possibles epígrafs, similar a aquesta:

Quina informació aporta l'eina de cerca?

Si s'entra a la pantalla de "veure detall", obtenim més informació:

Caldrà anar entrant en cadascun dels detalls de les diferents propostes per determinar quin és el que pensem que s'adequa més a l'activitat que desenvolupa la nostra entitat.

Cal fixar-se, sobretot, en la descripció extensa, les preguntes freqüents (INFORMA AEAT) i les consultes de la Direcció General de Tributs que mostra com a vinculades.

També ens pot orientar amb quin dels codis de CNAE vincula l'activitat.

Activitat dins o fora d'un local determinat

Un cop decidit quin és l'epígraf adient, el darrer pas en l'alta és indicar si l'activitat es desenvolupa o no dins d'un local determinat.

S'indicarà que és a dins d'un local quan es dugui a terme en un lloc fix i que l'entitat tingui drets d'ús sobre el local en qüestió (propietat, arrendament, cessió d'ús o usdefruit que estigui documentat, etc.), ja que caldrà indicar la referència cadastral de l'immoble, els metres quadrats dedicats a l'activitat i el percentatge d'afectació a aquesta (és a dir, si l'espai s'utilitza de forma exclusiva en aquella activitat o, si és compartit amb d'altres usos o amb altres entitats, en quina proporció es dedica a l'activitat per la qual s'està gestionant l'alta...).

En cas que no es tingui clar o que l'activitat no es desenvolupi en un lloc concret, es considera que l'activitat es fa fora d'un local determinat i només caldrà consignar al model 036 quina és la localitat més habitual i la província a on aquesta es duu a terme.