La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I)

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La SEPA: nova normativa de pagaments de la zona euro (I)

Resum: 

El proper 1 de febrer de 2014 entrarà en vigor una nova manera de regular els instruments de pagament, promoguda per la Unió Europea. Es tracta de la SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros).

En aquest recurs i en el seu complementari, es mostraran les principals característiques d'aquest sistema i les operacions que queden afectades.

Què és la SEPA i àmbit d'aplicació

La zona única de pagaments en euros (anomenada SEPA) és una àrea en la qual els ciutadans, empreses, entitats i qualsevol altre agent econòmic pot efectuar pagaments i rebre cobraments en euros dins de tot l'àmbit de la Unió Europea (UE) més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco, amb les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc a on es realitzin.

Beneficis que aporta i data límit d'aplicació del sistema

La SEPA permet que els pagaments en euros entre qualsevol compte situat a la zona d'aplicació es faci de forma tan senzilla com actualment es fa una operació interior a cadascun dels països. Hi haurà un únic compte, amb un únic conjunt d'instruments de pagament i amb els mateixos estàndards de fitxers informàtics, comuns pels 32 països de la zona.

La data límit de posada en funcionament del sistema és l'1 de febrer de 2014.

Instruments de pagament i cobrament afectats

Els instruments de pagament afectats per la SEPA són:

 • Transferències: s'inclouen pagaments puntuals, massius, de nòmines i altres.
 • Càrrecs directes (rebuts domiciliats).
 • Pagaments amb targetes de crèdit o dèbit.

Modalitats d'operacions de càrrec directe (rebuts domiciliats)

Hi ha dos modalitats d'operacions de càrrec directe, en funció de quins siguin els operadors:

 • Bàsic o CORE: permet realitzar cobraments o pagaments independentment de si el deutor i el creditor són consumidors, empreses, entitats o professionals autònoms.
 • B2B: d'ús exclusiu i voluntari per a persones jurídiques o professionals autònoms. En aquest tipus d'operació, si el càrrec està autoritzat, el deutor renuncia al seu dret de devolució. Existeix un registre públic d'entitats adherides a aquest sistema.

Codis de comptes bancaris

Els codis dels comptes bancaris també variaran. Fins a l'entrada en vigor de la normativa, per operacions interiors s'utilitzava el codi CCC (codi del compte client). A la SEPA caldrà utilitzar aquests dos altres codis:

 • IBAN (International account bank number), que està composat per dos dígits alfabètics que identifiquen el país, dos dígits numèrics de control i l'actual CCC.
 • BIC (Bank identifier code), que serveix per identificar el banc destinatari de les operacions, i complementa la informació aportada per l'IBAN.

Transferències

Les transferències SEPA tenen les característiques següents:

 • S'expressaran en euros.
 • No hi ha límit d'import.
 • No poden ser urgents.
 • S'han de fer de compte a compte, i ambdós comptes han d'estar radicats a la zona euro.
 • Igualtat de tarifes i condicions per a totes les transferències, ja siguin nacionals o dins de la zona SEPA.
 • Han de portar la clàusula de despeses compartides.
 • És obligatori que l'ordenant indiqui com a identificador del beneficiari el seu compte IBAN (fins ara, s'indicava el CCC). En transferències transfrontereres, a més, i fins al 2016, cal indicar també el codi BIC.
 • El termini màxim d'execució és d'1 dia hàbil següent al moment de recepció de l'ordre de transferència.
 • El beneficiari rebrà l'import de la transferència com a màxim al següent dia hàbil a la data d'emissió.
 • El concepte indicat a l'ordre de pagament tindrà com a màxim 140 caràcters.
 • L'emissió es farà a través d'un fitxer informàtic específic 34.14 (AEB) o bé ISO 20022 XML.

Pagaments amb targeta de crèdit

La principal novetat relativa a aquest mitjà de pagament/cobrament, i que afecta tant a les targetes de crèdit com a les de dèbit, és que serà obligatori que totes les targetes incorporin un microxip, i que l'autorització de les operacions per part del titular s'haurà de fer per mitjà d'un PIN, o codi secret.

Aquest fet comportarà una millora del nivell de seguretat de les transaccions efectuades.