L'activitat de bingo en les associacions

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Bingo Font: Font:Pixabay
Les rifes i jocs d'apostes les ha de controlar i autoritzar la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat.
Bingo Font: Font:Pixabay
S'entèn com a rifa la modalitat de joc que consisteix a sortejar un bé o servei.

L'activitat de bingo en les associacions

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

És habitual que les entitats organitzin sorteigs i rifes per captar recursos. En el cas dels bingos, al febrer de 2019 s'ha publicat per part de la Generalitat una instrucció que canvia les regles del joc.

La instrucció 1/2019 de la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya respon al compliment d'una resolució del mes de gener del Parlament de Catalunya, que instava la Generalitat a regular la pràctica del joc del bingo en casals de persones grans, llars de jubilats, centres de dia i residències geriàtriques i centres de dia i residències de persones discapacitades a Catalunya.

Què cal fer si l'entitat vol organitzar una rifa o una tómbola?

En general, les rifes i jocs d'apostes les ha de controlar i autoritzar la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat. Per poder celebrar-ne una, caldria comunicar-ho a aquest organisme.

S'entèn com a rifa la modalitat de joc que consisteix a sortejar un bé o servei, o diversos béns o serveis, prèviament determinats, i mai en metàl·lic, entre diverses persones que han adquirit un bitllet o una participació d'import únic i cert. Els bitllets han de seguir una numeració correlativa o un sistema d'ordenació o de diferenciació de qualsevol altra mena.

En el cas de les tómboles, es sortegen de forma simultània diversos béns mobles que estan exposats al públic. Per tant, el premi tampoc pot ser mai en metàl·lic. Amb un bitllet o papereta d'import únic, existeix la possibilitat d'adquirir qualsevol dels objectes sortejats.

En ambdos casos, el valor del total de les participacions o els bitllets emesos ha de cobrir, com a mínim, el preu o valor dels objectes, béns o serveis sortejats.

Les rifes i tómboles amb premis que no superin, en el seu conjunt, els 3.000€, no requereixen autorització administrativa, però sí que se n'ha d'informar a l'administració, mitjançant una comunicació abans de la celebració.

Si superen aquest import, s'ha de sol·licitar una autorització un mes abans de posar a la venda els bitllets de participació. A més del document de sol·licitud, caldrà adjuntar una declaració del responsable que inclogui:

La sol·licitud comportarà una taxa de 59,10€ en concepte de gestió de l'examen de l'expedient d'autorització de tómboles.

Modalitats de tómboles

Hi ha diverses modalitats de tòmboles:

 • Benèfiques: són les organitzades per institucions públiques o privades, ens locals o altres corporacions o entitats, en les quals l'import dels beneficis obtinguts es destina a satisfer necessitats primàries d'establiments benèfics.
 • D'utilitat pública: són les organitzades per les institucions, ens i corporacions citats en l'apartat anterior, en les quals l'import dels beneficis obtinguts es destina a finalitats de reconeguda utilitat pública.
 • Tómboles que se celebren amb motiu de fires o festes locals: s'han d'ajustar al que estableix la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

L'autorització per celebrar les tòmboles que es celebren amb motiu de fires o de festes locals les han de concedir diversos organismes, en funció del territori que abastin:

 • En les que es celebrin dins de l'àmbit territorial competència d'una delegació del govern de la Generalitat, la persona titular de l'esmentada delegació.
 • En les que es celebrin superant l'àmbit territorial d'una delegació territorial del govern, per la persona titular de la direcció general competent en matèria de joc i apostes.
 • En les que es celebrin amb motiu de fires o festes locals, l'alcalde o alcaldessa del municipi on es celebren.

S'ha de tributar per aquesta activitat?

Les rifes i tómboles que requereixin autorització comportaran el pagament d'una taxa. La base imposable la composará l'import total de les butlletes, els bitllets o els altres mitjans de participació oferts. A falta de suport físic, serà l'import total dels ingressos obtinguts.

Si el que s'ha de celebrar és l'organització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries que es facin en l'àmbit autonòmic i que tinguin finalitats publicitàries, la base de tributació serà el valor dels premis oferts.

El tipus de tributació es fixa anualment a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, i actualment és de:

 1. Rifes i tómboles:
  • Tipus general: 20%.
  • Tipus corresponents a rifes i tòmboles declarades d'utilitat pública o benèfica: 7%.
 2. Combinacions aleatòries: 10%.

La quota a pagar s'obté multiplicant la base pel tipus de gravament.

L'ingrés del tribut s'ha de fer mitjançant la presentació d'una autoliquidació, el model 040.

Si el que es vol organitzar és un bingo, estem en el mateix cas?

En el cas de la pràctica de joc de bingo que es fa als casals de persones grans, llars de jubilats, centres de dia i residències geriàtriques i centres de dia i residències de persones discapacitades, la instrucció 1/2019 conclou que, quan s'acompleixen determinades condicions, no estarien subjectes a cap tributació ni caldria comunicar la seva pràctica a cap òrgan administratiu.

El motiu és que la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, exclou de forma expressa del seu àmbit d'aplicació aquelles activitats de joc "de lleure i esbarjo constitutius d'usos socials de caràcter tradicional o familiar en els casos en què no es produeixen transferències econòmiques entre els jugadors o quan aquestes són d'escassa importància, sempre que els jugadors o les persones alienes a aquests no en facin objecte d'explotació lucrativa".

Quines condicions s'han de complir?

Les condicions que s'han de complir són les que, objectivament, es considera que compleixen amb la definició de jocs d'esbarjo en els esmentats tipus de centre, amb una finalitat lúdica, de relació social i d'entreteniment.

Els que s'han fixat com a tals són:

 • Les persones participants han de ser usuàries d'aquests centres.
 • L'activitat s'ha de desenvolupar en l'àmbit de lleure i esbarjo.
 • L'import de les transferències econòmiques entre jugadors han de ser d'escassa importància (aposta màxima per jugador i partida no superior a 0,20€ i total de l'import jugat a la partida no superior a 20€).
 • Que la pràctica del joc no suposi una explotació econòmica lucrativa.

Per tant, sempre que es compleixi amb les condicions objectives necessàries, la pràctica del joc de bingo es podrà dur a terme sense cap requisit, i no podrà ser objecte de sanció segons la normativa reguladora del règim sancionador en matèria de joc.