Com omplir i presentar el model 190?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Les entitats que hagin realitzat retencions han d'haver presentat el model 111 cada trimestre o en algun trimestre de l’any. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les entitats han de presentar aquesta declaració durant el mes de gener de cada any. Font: Unsplash.
Les entitats que hagin realitzat retencions han d'haver presentat el model 111 cada trimestre o en algun trimestre de l’any. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Les entitats que hagin realitzat retencions han d'haver presentat el model 111 cada trimestre o en algun trimestre de l’any. Font: Unsplash.

Com omplir i presentar el model 190?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 190 és la declaració informativa on s’indiquen les retencions i ingressos a compte que s’han realitzat durant l’exercici.

El model 190 és el resum anual de retencions de rendiments de treball, rendiments d’activitats professionals, premis i altres guanys patrimonials, per aquelles entitats que han presentat un o més models 111 durant l’exercici.

Qui està obligat a presentar el model?

Qualsevol entitat sense afany de lucre que durant algun trimestre de l’any hagi retingut imports corresponents a nòmines de personal assalariat, factures a professionals, rebuts o minutes a persones col·laboradores i altres casos menys comuns, com els premis de jocs i concursos, i els drets d’imatge. Les entitats que hagin realitzat retencions per algun o diversos d'aquests conceptes, han d'haver presentat el model 111 cada trimestre o en algun trimestre de l’any.

Quan i com s’ha de presentar?

El model 190 fa referència a les quantitats retingudes durant l’any natural anterior i es presenta entre l’1 i el 31 de gener de cada any. És a dir, el model 190 de l’any 2019 es presentarà entre l’1 i el 31 de gener de 2020.

Les entitats no lucratives hauran de presentar en línia la declaració mitjançant formulari web a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària amb el certificat electrònic de representant de persona jurídica o també la podrà presentar una tercera persona que actuï en el seu nom, ja sigui un/a col·laborador/a social o un apoderat/da a fer el tràmit.

Informació del declarant (I)

A la primera finestra del formulari web es troben les dades del 'declarant i resum de la declaració'. És necessari emplenar les caselles marcades amb asterisc, ja que són obligatòries.

Les dades del declarant són:

 • NIF de l'entitat
 • Raó social de l'entitat
 • Dades de la persona amb qui relacionar-se (telèfon, nom i cognoms, i adreça electrònica)

Les caselles dels camps 'resum de la declaració' s'autoemplenen amb les dades introduïdes en l'apartat 'perceptors'.

Informació del declarat (II)

Després de complimentar les dades del declarant, des de la pestanya 'Apartats', s'ha d'accedir als perceptors.

En l'apartat 'Perceptors' es troba una opció on es pot donar d'alta, baixa i navegar entre ells. Per donar d'alta una persona perceptora cal prémer la icona 'Nou registre', identificat per un full en blanc amb el signe '+' en verd.

Cal emplenar les dades de cada persona perceptora, que són les següents:

 • NIF del perceptor/a
 • Cognoms i nom o denominació del preceptor/a
 • Codi de província
 • Clau (tipus de retribució) i subclau (en cas necessari)
 • Import de les percepcions
 • Import de les retencions practicades

Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Cal revisar i comprovar si s'han d'afegir més dades a la pestanya 'dades addicionals'. Això s'ha de fer en algunes de les claus, com ara la relativa a rendiments del treball per contractes laborals.

Una vegada complimentats els camps corresponents, des d'aquesta mateixa finestra es poden donar d'alta més perceptors/es, esborrar el registre i moure'ls entre ells o tornar a la llista de perceptors/es des del botó 'tornar a la llista de perceptors'.

En la llista de perceptors/es hi ha habilitada la columna 'estat' on es podran comprovar els registres correctes i incorrectes per la icona que es mostra.

Informació del declarat (III)

A continuació es detallen les claus i subclaus més comunes per a les entitats:

Clau A. Es consignaran sota aquesta clau els rendiments de treball per compte d'altre, és a dir, les retribucions incloses a les nòmines.
Clau F. Retribucions per realitzar conferències, seminaris, cursos i elaboració d'obres científiques o literàries.

 • Subclau 01. Quan les percepcions corresponguin a un premi literari, científic o artístic no exempt de l'impost.
 • Subclau 02. Aquelles percepcions de la clau F que no hagin d'incloure's en la subclau 01.

Clau G. Rendiments per activitats professionals, el cas més comú.

 • Subclau 01. Cas general. Actualment, del 15%.
 • Subclau 03. Tipus de retenció reduïda de l'article 95.1 del Reglament de l'Impost, actualment del 7%.

Clau H. Rendiments d'activitats professionals agrícoles, ramaderes i forestals en règim d'estimació objectiva.

Clau I. Rendiments de les següents activitats econòmiques: explotació de la propietat intel·lectual, drets d'imatge, assistència tècnica, arrendament de béns mobles i mines entre altres.

 • Subclau 01. Cessió drets d'imatge
 • Subclau 02. Resta de casos

Clau K. Premis i guanys patrimonials de la comunitat veïnal derivades dels aprofitaments forestals en muntanyes públiques.

 • Subclau 01. Premis que, per a la seva participació, impliquen realitzar un desemborsament econòmic o pèrdua patrimonial.
 • Subclau 02. Resta de casos.
 • Subclau 03. Premis que, per a la seva participació, no impliquen realitzar un desemborsament econòmic o pèrdua patrimonial.

Obtenció dels certificats

Des de la llista de perceptors/es és possible emetre certificats individuals o col·lectius, sempre que la declaració no contingui errors.

Per comprovar si hi ha errors en la declaració s'ha de prémer el botó 'validar'. Si conté errors o avisos s'habilitarà la pestanya 'errors' amb la descripció de l'error o l'avís, i el botó 'anar a l'error' o 'anar a l'avís', per tal de modificar o complimentar, segons correspongui.

Si es desitja seleccionar tots els perceptors s'ha de clicar en el signe '+', (es podrà desmarcar la selecció amb la icona del signe '-'). Una vegada s'hagin assenyalat, s'ha de prémer 'emetre certificats' en la part superior. Per obtenir més informació, es pot consultar l'ajuda tècnica: 'com emetre certificats del model 190'.

Es recomana generar els certificats just abans de presentar la declaració, ja que un cop presentada, no serà possible generar-los sense recuperar prèviament el fitxer presentat.