Model 182: Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Cristina Ros
Fiscalitat justa. Font: Pixabay
El període de presentació del model 182 comença i acaba al gener. Font: Pixabay.

Model 182: Declaració Informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes

Suport Tercer Sector – Econòmic
Resum: 

Durant el mes de gener algunes entitats han de presentar el model 182.

Obligats a presentar el model 182

Han de presentar la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades:

 • Totes les entitats perceptores de donatius, donacions i aportacions que donin dret a deducció per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per l'Impost sobre la renda de no residents o per l'Impost sobre Societats, quan aquestes hagin expedit certificat acreditatiu del donatiu, donació o aportació a què siguin aplicables les deduccions que preveu la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge
 • Els partits polítics que percebin donacions a què siguin aplicables les deduccions que preveu la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, segons disposa l'article 12.dos de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics,
 • Els titulars de patrimonis protegits regulats per la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària, i, en cas d'incapacitat d'aquells, els administradors d'aquests patrimonis.

Contingut de la Informació del Declarant

Dades d'identificació de l'entitat perceptora dels donatius rebuts durant l'any natural:

a) Raó o denominació social, o en el seu cas, Nom i cognoms

b) Número d'identificació fiscal

c) Exercici

d) Naturalessa del declarant :

 • Entitat beneficiària dels incentius regulats en el Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Fundació legalment reconeguda que rendeix comptes a l'òrgan del protectorat corresponent o associació declarada d'utilitat pública a què es refereix l'article 68.3.b) de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Titular o administrador d'un patrimoni protegit que regula la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les Dades identificatives del titular del patrimoni protegit S'emplenaran aquests camps en cas que el declarant sigui l'administrador d'un patrimoni protegit.
 • Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors en els termes que preveu la Llei Orgànica 8/2007 de 4 de juliol, persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat. de finançament de partits polítics.

Contigut de la informació a declarar per les Fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública no beneficiàries de la Llei 49/2002

Les Fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública que no siguin beneficiàries de la Llei 49/2002 i que rendeixen comptes a l'òrgan corresponent (article 68.3.b, Llei sobre la renda de les persones físiques), hauran de fer constar a la declaració informativa le següents dades dels declarats:

a) Nom i cognoms

b) Número d'identificació fiscal

c) Codi província

d) % de deducció

e) Import del donatiu

f) Donatiu en espècie: En el cas que el donatiu o aportació hagi estat en espècie, s'ha de consignar una "X"

g) Valor del donatiu aportat en espècie

h) Indicació de la clau de la comunitat autònoma que correspongui, si el donatiu dona dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions aprovades per les Comunitats Autònomes a efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en cas afirmatiu, % de deducció Comunitat Autònma

i) Naturalessa del declarat:

 • "F" Persona física
 • "J" Persona jurídica
 • "I" Entitat en règim d'atribució de rendes

j) Informació sobre les revocacions de donatius i aportacions que s'hagin produït

Contigut de la informació a declarar per les entitats beneficiàries de la Llei 49/2002

Les entitats beneficiàries del règim dels incentius fiscals al mecenatge que s'estableix en el Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, hauran de fer contar a la declaració informativa les següents dades dels declarats:

a) Nom i cognoms o raó social

b) Número d'identificació fiscal

c) Codi província

d) Clau:

 • A. Donatius no inclosos en les activitats o programes prioritaris de mecenatge establerts per la Llei de pressupostos generals de l'Estat
 • B. Donatius inclosos en les activitats o programes prioritaris de mecenatge establerts per la Llei de pressupostos generals de l'Estat

e) % de deducció

f) Import del donatiu

g) Donatiu en espècie: En el cas que el donatiu o aportació hagi estat en espècie, s'ha de consignar una "X"

h) Valor del donatiu aportat en espècie

i) Indicació de la clau de la comunitat autònoma que correspongui, si el donatiu dona dret a l' aplicació d'alguna de les deduccions aprovades per les Comunitats Autònomes a efectes de l 'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en cas afirmatiu, % de deducció Comunitat Autònma

j) Naturalessa del declarat:

 • "F" Persona física
 • "J" Persona jurídica
 • "I" Entitat en règim d'atribució de rendes

k) Informació sobre les revocacions de donatius i aportacions que s'hagin produït

l) Recurrència del donatiu:

 • S'ha d'emplenar amb "1" si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat pel declarat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'aquesta entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior (articles 19 i 20 de la Llei 49/2002).
 • S'ha d'emplenar amb un "2" si en els dos períodes impositius immediats anteriors no s'haguessin realitzat pel declarat, donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'aquesta entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

Forma, lloc i termini de presentació

La presentació de la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes, model 182, es pot realitzar tant en suport llegible per ordinador com per via telemàtica a través d'internet i requereix d'identificació amb certificat electrònic, DNIe o Cl@u PIN.

Es presenta entre l'1 i el 31 de gener de cada any en relació amb els donatius, donacions i aportacions rebudes o disposicions realitzades durant l'any
natural anterior


Altres normes d'emplenament

Altres consideracions a tenir en compte a l'hora d'emplenar el model són:

 • Quan per a un mateix declarat es declarin donatius dineraris i en espècie, cal consignar cada un d'ells en registres de declarats independents
 • Quan un mateix donant hagi satisfet donatius als quals es apliquin diferents percentatges de deducció, cal consignar els registres de declarats independents
 • Tots els imports han de ser positius
 • Els camps numèrics que no tinguin contingut s'han d'emplenar amb zeros
 • Els camps alfanumèrics/alfabètics que no tinguin contingut s'emplenaran a blancs