Què cal saber sobre els ajuts de minimis?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
Els ajuts de minimis representen quantitats poc rellevants. Font: Canva.
Els ajuts de minimis representen quantitats poc rellevants. Font: Canva.
Els ajuts de minimis els concedeixen els estats membres de la Unió Europea. Font: Canva.
Els ajuts de minimis els concedeixen els estats membres de la Unió Europea. Font: Canva.

Què cal saber sobre els ajuts de minimis?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Aquesta mena d'ajudes les concedeixen estats de la Unió Europea i representen petites quantitats de diners.

Sovint les entitats poden trobar convocatòries de subvencions o altres ajudes anomenades 'de minimis'. Es tracta d’un tipus d’ajut amb algunes particularitats que és pertinent que les organitzacions tinguin presents.

Els ajuts de minimis es regulen pel Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea per a aquest tipus d’ajuts. En aquest recurs se’n repassen les principals característiques.

Què són els ajuts de minimis?

Els ajuts de minimis són aquells que estan regits per la norma de minimis. Això vol dir que són ajuts d’una quantitat que es considera poc rellevant. Aquests ajuts són concedits pels estats membre de la Unió Europea i no poden superar l’import de 200.000 € en tres exercicis fiscals (tenint en compte l’any en el qual es concedeix l’ajut i els dos immediatament anteriors). El límit és de 100.000 €, si es tracta d’activitats de transport de mercaderies per carretera.

Els ajuts poden ser de tres tipus:

  • Subvencions
  • Préstecs
  • Deduccions en els interessos de préstecs bancaris

Els estats que concedeixen aquesta mena d’ajuts no tenen l’obligació de notificar-ho a la Comissió Europea, perquè es considera que, a causa del seu import, no tenen cap repercussió en la competència i que, per tant, són compatibles amb el mercat comú i no afecten el comerç entre estats membres. És a dir, que queden exempts de l’article 107 del Tractat de Funcionament de la UE.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que no tots els ajuts inferiors a 200.000 € són de minimis i que tots aquells que no ho siguin no quedaran sotmesos a les seves limitacions.

Quins ajuts són d’aquest tipus?

Bona part de les organitzacions del tercer sector poden trobar convocatòries de subvencions que tinguin la consideració de minimis.

En les convocatòries dels diversos ajuts públics s’ha d'especificar de forma expressa si aquell ajut està dins d’aquest grup. Entre els inclosos es poden trobar, per exemple, els ajuts per al desenvolupament de regions desfavorides o per a la protecció del medi ambient. També hi ha ajuts de mínims relatius a la investigació i el desenvolupament, al foment de la feina i la formació, o al desenvolupament de petites i mitjanes empreses.

En canvi, hi ha activitats que no es contemplen en aquests ajuts perquè hi ha alguns sectors que queden expressament exclosos, com ara les empreses i entitats que es dediquen a l’agricultura, pesca i aqüicultura o les empreses exportadores. Tampoc es poden concedir ajuts de minimis a empreses o organitzacions en crisis.

Què cal tenir en compte per demanar un ajut de minimis?

A l’hora de demanar una subvenció (el tipus d’ajut més habitual entre les organitzacions del tercer sector) sempre cal tenir present tots els requisits i condicionants que estableixin les bases, més enllà del fet que es tracti d’un ajut de minimis o no, per saber si encaixa amb l’activitat de l’entitat.

A partir d’aquí, i si a les bases s’especifica que és un ajut d’aquest tipus, cal revisar que no es sobrepassi la limitació dels 200.000 € per un període de tres exercicis fiscals. Per saber si l’entitat ha rebut ajuts de minimis en aquest període, es pot consultar la Base de Dades Nacional de Subvencions, on hi ha un apartat específic que permet la consulta simplement informant del NIF de l’organització.

En cas que s’hagin rebut ajuts per projectes presentats per diverses organitzacions o si una entitat ha rebut diversos ajuts de minimis per diferents projectes, és clau saber que el límit de l’ajut s’estableix per a cada empresa o entitat. D'altra banda, a les subvencions que hagin estat revocades totalment o parcialment, o a les quals s’hagi renunciat, es tindrà en compte l’import brut, és a dir, la part de diners que no s’hagi de tornar. Finalment, s’ha de tenir en compte que la data en la qual es considera que s’ha rebut l’ajut és la de la resolució d’atorgament i no la data del cobrament efectiu.

Al portal de finançament de Xarxanet es poden trobar algunes convocatòries d’ajuts de mínims per a entitats no lucratives.