Tot el que cal saber sobre el model 349

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
El model 349 trimestral es presenta entre els primers vint dies naturals d'abril, juliol i octubre, i l'últim trimestre, entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent. Font: Canva.
 Font: Canva
Per realitzar operacions intracomunitàries és necessari que l’entitat estigui inscrita en el ROI. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre el model 349

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

El model 349 és el document amb el qual es duu a terme la declaració informativa de les compres o vendes de béns o serveis realitzats a un altre estat membre de la Unió Europea.

La presentació del model 349 es pot realitzar de manera telemàtica, amb certificat electrònic o a través de l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària.

Què és el model 349?

El model 349 és la declaració informativa amb la qual les entitats recullen i detallen les seves operacions intracomunitàries, és a dir, aquelles compravendes de béns o serveis realitzades a una empresa o professional d’un altre estat membre de la Unió Europea.

Segons l’article 79 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 desembre, les entitats han de presentar aquest model quan facin compres o vendes de béns o serveis a un altre país de la Unió Europea. Per realitzar aquestes operacions intracomunitàries és necessari que l’organització estigui inscrita en el Registre d’operadors intracomunitaris (ROI).

Quan s’ha de presentar?

Fer operacions intracomunitàries obliga a presentar el model 349 de forma mensual o trimestral quan ni en el trimestre de referència ni en els quatre trimestres naturals anteriors l'import de lliuraments de béns i serveis intracomunitaris sigui superior a 50.000 € (sense IVA).

El model 349 trimestral es presenta entre els primers vint dies naturals d'abril, juliol i octubre, i l'últim trimestre, entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent. Així mateix, el model 349 mensual es presenta entre l'1 i el 20 del mes següent a la finalització del corresponent període de liquidació.

Com s’ha d’emplenar?

Per tal d’emplenar el model 349 s’han de seguir una sèrie de passos:

 • Identificació. En aquest apartat s’han d’indicar les dades de la persona declarant (noms i cognoms, NIF, dades de contacte).
 • Exercici. Indicar el període i tipus de presentació.
 • Resum de la declaració. Apartat on s'indica el nombre total d'operacions intracomunitàries, l'import d'aquestes, nombre total d'operadors intracomunitaris amb rectificacions i el seu import.
 • Data i signatura.

La relació d'operacions intracomunitàries i les rectificacions de períodes anteriors es realitza en els següents camps:

 • Codi del país.
 • NIF intracomunitari.
 • Cognoms i nom o raó social.
 • Clau tipus d'operació.
 • Base imposable de l'IVA de l'operació.

Les claus d'operacions depenen del tipus de transaccions:

 • A: compres i transferències de béns a proveïdors/es d'un altre estat membre.
 • E: vendes i transferències de béns a clients/es d'un altre estat membre.
 • T: vendes a clients/es d'un altre estat membre subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes, efectuades en el marc d'una operació triangular.
 • S: prestacions de serveis intracomunitàries a clients/es d'un altre estat membre.
 • I: contractació de serveis a proveïdors/es d'un altre estat membre.
 • M: lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12 de la Llei 37/1992, 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • H: lliuraments intracomunitaris de béns efectuats per un/a representant fiscal després d'una importació exempta, segons el que es preveu a l'article 86.3 de la Llei 37/1992, 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Etiquetes: