Font:

FIBROLLEIDA

Els fins de l’associació són: 1. Donar suport, potenciar i divulgar entre els seus socis i la societat tot allò relacionat amb les síndromes de sensibilització central, tant a nivell institucional, com social i personal. 2. Defensar els drets individuals del col•lectiu al qual representa. 3. Promoure la investigació de les síndromes de sensibitlizació central. 4. Sol•licitar a l’administració la difusió entre el personal sanitari de tots els aspectes relacionats amb les síndromes de sensibilització central, en especial treballar per la sensibilització i formació del col.lectiu mèdic. Així com potenciar l’evidència de la necessitat de crear equips multidisciplinaris oberts a tot tipus de teràpies i amb programes d´educació per la salut. 5. Instar les administracions i els organismes privats de qualsevol àmbit territorial a adoptar les mesures pertinents per tal d’aconseguir la plena integració social, laboral i sanitària de les persones afectades de les síndromes de sensibilització central. 6. Promoure relacions de col•laboració amb entitats i institucions amb la mateixa finalitat.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça:
ALFONS II 14
LLEIDA
Telèfon: 649873838
Correu electrònic: fibrolleida@gmail.com
Pàgina web: www.fibrolleida.org
NIF de l'entitat: G25592080

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents