Font:

FUNDACIO PER LA BIOQUIMICA CLINICA I LA PATOLOGIA MOLECULAR

La Fundació desenvolupa finalitats d´investigació, de docència i divulgació en l´àmbit de les ciències de la salut. Els objectius o finalitats de la Fundació són promoure i realitzar la investigació bioquímica en l´àmbit de les ciències de la salut i difondre els avenços de la bioquímica i la biología molecular a través de la docència especialitzada i la divulgació. En aquest contexte són objectius prioritaris el diagnòstic bioquimic, l´estudi de les malalties geneticometabòliques, les aplicacions bioquímiques de caràcter terapèutic, el tractament gèric, el diagnòstic precoç, la detecció d´agresions ambientals, etc. La Fundació farà un esforç especial per l´actualització i divulgació del vocabulari bioquímic en llengua catalana.
Àmbit d'intervenció: Social, Àmbit sociosanitari
Adreça:
Rbla. de Catalunya, 57-59, 2n 1a
Barcelona
Telèfon: 935537359
Correu electrònic: ezapico@santpau.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G59919498

Transparència

Documentació:
No hi ha documents