Finançament
F Pere Tarrés

Ajudes a persones de la Fundació Espavila

Seguint una de les finalitats fundacionals, la Fundació Espavila convoca ajudes amb la voluntat de recolzar persones sense recursos per tal que puguin aconseguir els seus objectius.

Convocant: 
Fundació Espavila
Data de publicació de la convocatòria: 
Diumenge, 1 Gener, 2017
Termini convocatòria: 
01/01/2017 fins 31/12/2017
Àmbit: 
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Finalitat de les Ajudes

Ajudar persones – directament o a través d’institucions reconegudes- mancades de recursos econòmics, però que, amb la voluntat de fer l’esforç necessari per aconseguir-ho, vulguin millorar els seus coneixements culturals i/o professionals per una millor integració en la societat i/o en el món del treball.

Col·lectiu beneficiari

Les ajudes s'adrecen a persones que ho necessitin, amb independència del seu sexe, edat i grau d'estudis. Podran ser ajudes tant puntuals com contínues al llarg de tot el curs.

Tipologia d'ajudes

Poden ser molt variades, prèvia valoració de cada cas. Fins el moment, la Fundació Espavila ha atorgat ajudes tan disperses com:

  • Ajudes pels transport.
  • Ajudes per la matrícula.
  • Ajudes pel material.
  • Cursos i tallers.

Dotació

Variarà segons el cas de cada persona.

Documentació requerida per sol·licitar les ajudes

Tota persona interessada haurà d'aportar la següent documentació:

  • Docència anterior

Informes acadèmics realitzats fins a l’actualitat.

  • Informes econòmics

Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials que acrediti que no disposa de recursos econòmics.
Fotocòpia del darrer rebut d’hipoteca o lloguer de l’habitatge de residència de la unitat familiar.
Certificat de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social o certificació de períodes d’altes i baixes laborals (cal aportar certificat actual)
Declaració de la renda del darrer exercici, presentada per la família, o membre de la unitat familiar, on constin les caselles 455 i 465.

En cas de no tenir obligació de presentar la declaració de renda, caldrà presentar:

En cas de treballador fix: fulls de salari o certificat equivalent dels darrers 6 mesos.
En cas de treballadors temporals: contracte de treball i fulls de salari de tots els mesos treballats.
Certificats de pensions (Seguretat Social, Generalitat o altres administracions).
En cas d’atur, certificat del Servei Català d’Ocupació, amb els períodes d’inscripció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent

  • Compromís

Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials en el que es comprometen a fer el seguiment a la persona ajudada, aportant mensualment a la Fundació Espavila els documents necessaris per al seguiment, així com factures, rebuts i avaluacions del centre on s’imparteix el curs.
Document de l’Entitat Social, Escola o Serveis Socials amb el número de compte on es realitzarà les transferències i aquest farà els pagaments necessaris.

  • Entrevista

En cas de ser necessari, es realitzarà entrevista amb la persona a ajudar.