Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 7 Març, 2014
Termini convocatòria: 
08/03/2014 fins 31/12/2014
Àmbit: 
Treball autònom i Emprenedoria
Entitats beneficiàries: a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries. b) Les societats laborals. c) Les federacions de cooperatives. d) Les societats agràries de transformació. e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen per objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social. f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquest article. g) Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica, inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Benestar Social i Família. Tipologia de projectes objecte d’ajut: * Projectes d’inversió: s’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut del seu balanç. * Projectes de circulant: projectes relatius a l’activitat del dia de l’empresa, necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament de clients.